IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
-

MICROSOFT EXCEL - Zaštita Workbook, Sheet, zaključavanje toolbars, zabrana pristupa u VBE, pristup Sheetu sa passwordom, disable ALT+F11

ZAŠTITA i zaključavanje radne knjige i listova,
(How to protect Workbook, Sheets)

 


Kako zaštititi, zaključati ili zabraniti pristup u Workbook, Sheets, Toolbars, disable ALT+F8 i ALT+F11
(Protect Workbook, Sheets in Excel)

U ovom  tutorijalu želim pokazati kako se može zaštititi radna knjiga Excela (Workbook), radni list (Sheet), zabraniti neke prečice poput ALT+F8 za pokretanje makronaredbe, ALT+F11 za pristup u VBE, CTRL+C zabraniti kopiranje dijelova podataka i slično. Želim odmah napomenuti da nema 100% zaštite i svaka se može ukloniti ako se netko zainati i da si truda.

Zaštite u Excelu koje ovdje predočavam su za prosječne korisnike koji trebaju raditi na određenoj Workbook. Da bi iskoristili navedene makronaredbe morate poznavati programiranje u VBA za Excel kao i to što je Module, ThisWorkbook, što su to Private i Public procedure. Ovim zaštitama sprječavate nenamjerna brisanja određenih dijelova koda ili podataka, nekih strukturnih organizacija podataka a da Workbook funkcionira kako treba pogotovo ako sadrži više makronaredbi. U ovom tutorijalu skupio sam nekoliko načina (makronaredbi) koje omogućavaju zaštitu Workbook. Vama prepuštam preoblikovanje navedenih makronaredbi prema vašim potrebama i experimentima. PAŽNJA! Autor ovog tutorijala se ograđuje od eventualno nastalih problema korištenjem navedenih makronaredbi. Pazite što radite i kome vjerujete ;-)

ZAŠTITA DOKUMENATA (od otvaranja, promjena ili davanje dozvole samo za čitanje)
U MICROSOFT EXCEL-u 2003:

Ako dijelite računalo ili radite tablicu za nekog drugog korisnika i želite da ga spriječite da čita Vaše Radne knjige koje ste uradili u Excelu možete uraditi slijedeće.

Zaštita Radnog Lista:
Ovom radnjom vršimo zaštitu samo na radnom listu ali ne i od otvaranja.

Sa izbornika kliknemo na Alati => Zaštita => Zaštiti list

Zaštita radnog lista

Otvara nam se novi dijaloški okvir na kojemu možemo dodatno izabrati što korisnik može raditi sa ovom tablicom. i upišemo lozinku za zaštitu.

elementi zaštite radnog lista Klik na U Redu i upišemo ponovno istu lozinku za potvrdu.

zaštita radnog lista lozinkom ili sa password

 

Zaštita Radne knjige:
Ovom radnjom vršimo zaštitu kompletne radne knjige.

Sa izbornika kliknemo na Alati => Zaštita => Zaštiti radnu knjigu ( obratite pažnju na još dvije opciju za zaštitu )

zaštita radne knjige

Slijedi upis lozinke koja nije obavezna ? ali uočite da možete zaštititi Strukturu i Prozore.

parametri zaštite radne knjige Slijedi dijaloški okvir za Potvrđivanje lozinke.

Zaštita radne knjige globalno kod otvaranja, promjena  ili  dozvola samo za čitanje  :

Nakon što izradimo sve potrebne tablice i ispunimo Radnu knjigu, istu možemo zaštititi na dva načina.

1. Možemo zabraniti otvaranje ( tj. dopustiti samo uz upis lozinke )
2. Možemo dopustiti samo čitanje dokumenta ali ne i prepravljanje podataka ( tzv. read Only )

Znači prilikom spremanja dokumenta idemo na izbornik Datoteka => Spremi kao pa kliknemo na gumb Alati.
Na padajućem izborniku gumba Alati kliknemo na naredbu Opće mogućnosti.

zaštita radne knjige kod otvaranja

Sada nam se otvara novi dijaloški okvir pod nazivom Mogućnosti spremanja. Uočite da možete postaviti jednu lozinku za Otvaranje a drugu lozinku za Izmjenu i na kraju možete uključiti samo opciju Preporučeno samo za čitanje ( Read Only )

zaštita radne knjige od otvaranja ili samo za čitanje (read only)

Ako ste baš "fanatik" onda možete klikom na gumb Napredno... otvoriti novi dijaloški okvir i izabrati vrstu šifriranja.

vrste šifriranja kod zaštite radne knjige

 

Za svaku lozinku koju ste upisali trebat ćete potvrditi na novom dijaloškom okviru. Nakon toga u dijaloškom okviru Spremi kao potrebno je da kliknete na gumb Spremi i sada ste zaštitili datoteku ( dokument ) od Otvaranja, izmjena ili sete dopustili samo za čitanje.
Zaštita Workbook u Excelu 2007

Da bi postavili zaštitu na radnu knjigu tj. prilikom otvaranja Excel datoteke potrebno je upisati lozinku (password), uradite slijedeće:

Kliknite na Office button => Save As => Tools => General Options i postavite password (lozinku)

kako postaviti zaštitu radne knjige u Excelu 2007


Kako sakriti Toolbars u Excel Workbook pomoću VBA (disable Toolbars)

Ovaj Macro code postaviti u Module dotične Workbook

Private Sub SakrijToolbar()
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Z
Dim cb As CommandBar
Application.EnableCancelKey = xlDisabled
Application.ScreenUpdating = False
On Error Resume Next
For Each cb In Application.CommandBars
cb.Enabled = False
Next
CommandBars("Cell").Enabled = False
Application.DisplayFormulaBar = False
Application.DisplayStatusBar = False

With ActiveWindow
.DisplayHeadings = False
.DisplayHorizontalScrollBar = False
'.DisplayVerticalScrollBar = False
'.DisplayWorkbookTabs = False

End With

'Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Enabled = False
'Application.DisplayFullScreen = True
'ActiveWindow.WindowState = xlNormal
'Application.CommandBars("Standard").Visible = False
'Application.CommandBars("Formatting").Visible = False
'Application.CommandBars("Drawing").Visible = False


'With ActiveWindow
'.WindowState = xlMaximized 'xlNormal
'.Top = 1
'.Left = 1
'.Height = Application.UsableHeight
'.Width = Application.UsableWidth
'End With

End Sub

Kako otkriti Toolbars u Excel Workbook (enable Toolbars)

Ovaj Macro code postaviti u Module dotične Workbook

Private Sub OtkrijToolbar()
' Keyboard Shortcut: Ctrl+O
Dim cb As CommandBar
Application.EnableCancelKey = xlDisabled
Application.ScreenUpdating = False
On Error Resume Next
For Each cb In Application.CommandBars
cb.Enabled = True
Next
CommandBars("Cell").Enabled = True

With ActiveWindow
.DisplayHeadings = True
.DisplayHorizontalScrollBar = True
'.DisplayVerticalScrollBar = True
'.DisplayWorkbookTabs = True

End With

'Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Enabled = True
'Application.DisplayFullScreen = False
'ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
Application.DisplayFormulaBar = True
Application.DisplayStatusBar = True
'Application.CommandBars("Standard").Visible = True
'Application.CommandBars("Formatting").Visible = True
'Application.CommandBars("Drawing").Visible = True

End Sub


Kako zabraniti pristup u VBE, onemogućiti prečicu ALT+? ili DISABLE ALT+F?

Ovaj Macro code postaviti u Module dotične Workbook

Private Sub DisableAltF()
'uklanjanjem komentara sa određene linije koda aktivirate dotičnu naredbu
Application.OnKey "%{F11}", ""
'Application.OnKey "%{F6}", ""
Application.OnKey "^{F11}", ""

'Application.OnKey "%{F8}", ""
'Application.OnKey "%{F4}", ""
'Application.OnKey "{F10}", ""

Application.OnKey "{F11}", ""
End Sub


Kako ukloniti zabranu pristupa u VBE, omogućiti prečicu ALT+F11 ili Enable Alt+F11

Ovaj Macro code postaviti u Module dotične Workbook

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Application.OnKey "%{F11}", "AltF11Pristup"
End Sub

Sub AltF11Pristup()

If MsgBox("Jesi li siguran da želiš omogućiti pristup u VBE?", vbYesNo, "Confirmation") = vbYes Then
Application.OnKey "%{F11}"
'enable Alt+F11
Application.SendKeys "%{F11}"
'enable Alt+F11
End If

End Sub

Napomena (važan je ovaj dio koda)

Application.OnKey "%{F11}", "" 'disable Alt+F11

Application.OnKey "%{F11}"
'enable Alt+F11


Kako blokirati pristup u Excel VBE i zabraniti pogled i izmjene makronaredbi

Ako želite nekome zabraniti pristup u Excel VBE da bi mogao vidjeti vaše kreirane makronaredbe, isto možete učiniti preko Tools => VBAProject Preoperties kao i preko nekih makronaredbi koje možete pronaći u ovom tutorijalu

Kako blokirati pristup u Excel VBE i zabraniti pogled i izmjene makronaredbi

 


Kako zabraniti pristup u VBE, onemogućiti prečicu ALT+F8 i ALT+F11 ili Disable Alt+F8 i Alt+F11
(Pristup u VBE i pokretanje Macro-a moguć samo uz password)

Ovaj Macro code postaviti u ThisWorkbook dotične Workbook

Private Sub Workbook_Open()
Application.OnKey "%{F11}", "DisableAltF11"
Application.OnKey "%{F8}", "DisableAltF8"
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.OnKey "%{F11}", ""
'disable Alt+F11
Application.OnKey "%{F8}", ""
'disable Alt+F8
End Sub

###########################################

Ovaj Macro code postaviti u Module dotične Workbook (password u ovom slučaju je IvanC)

Sub DisableAltF11()
Dim strResp As String
strResp = InputBox("Upiši lozinku za pristup u VBE", "Password")
If strResp = "IvanC" Then
Application.ScreenUpdating = True
Application.OnKey "%{F11}"
Application.SendKeys "%{F11}"
Else
MsgBox "Invalid Password - Alt F11 Is Disabled"
End If
End Sub


Sub DisableAltF8()
Dim strResp As String
strResp = InputBox("Upiši lozinku za: omogući pokretanje makronaredbe", "Password")
If strResp = "IvanC" Then
Application.ScreenUpdating = True
Application.OnKey "%{F8}"
Application.SendKeys "%{F8}"
Else
MsgBox "Invalid Password - Alt F8 Is Disabled"
End If
End Sub


Ograničenje broja otvaranja Workbook

Ovaj Macro code postaviti u ThisWorkbook dotične Workbook
U određenu ćeliju određenog Sheeta (NamedRange ili imenovanu ćeliju) upišite broj 0 ili 1

Sub AutoOpen()
Range("br").Value = Range("br").Value + 1
If Range("br").Value > 30 Then
Application.DisplayAlerts = False
Application.Quit
End If
End Sub

ili

Private Sub WorkbookOpen()
Sheet11.Range("A1") = Sheet11.Range("A1") + 1
If Range("br").Value > 5 Then
Application.DisplayAlerts = False
Application.Quit
End If
End Sub


Zaštita otvaranja Workbook vezana za korisničko ime u Excelu

Ovaj način zaštite otvaranja Workbook veže se na korisničko ime u Excelu koje možete pronaći u opcijama (properties workbok) Excela.

Ovaj Macro code postaviti u ThisWorkbook dotične Workbook

Private Sub Workbook_Open()

If Application.UserName = "korisničkoIme" Then MsgBox "Vas UserName je - " & Application.UserName
If Application.UserName <> "korisničkoIme" Then
MsgBox "GREŠKA"
Application.Quit
End If

End Sub


Zaštita otvaranja Workbook sa passwordom preko VBA

Ovaj način primjenjiv je preko VBA ali isto tako postoji način na globalnoj razini koji je prikazan na početku ovog tutorijala gdje je potrebna lozinka za otvaranje.

Ovaj Macro code postaviti u ThisWorkbook dotične Workbook

Private Sub Workbook_Open()
Call Lozinka
'u samom otvaranju Workbook pozivamo proceduru iz Module pod nazivom Lozinka
End Sub

Ovaj Macro code postaviti u Module dotične Workbook

Sub Lozinka()

Dim ws As Worksheet, ind As Worksheet, loz As String
Set ws = Sheets(1)
'SHEET(1)
loz = "abc"
'PASSWORD

For Each ind In Sheets
'PROLAZK KROZ SVE SHEETOVE
If ind.Name <> ws.Name Then
'SVI OSIM PRVOG
ind.Visible = xlSheetVeryHidden
'SKRIVA SVE SHEETOVE OSIM (1)
ws.Cells.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
'SKRIVA SVE KOLONE U SHEET(1)
ActiveWindow.DisplayHeadings = False
'SKRIVA ZAGLAVLJA REDOVA (I KOLONA)
Application.DisplayFormulaBar = False
'SKRIVA FormulaBar
End If
Next

If InputBox("UNESITE SVOJU SIFRU (abc)", "Password") = loz Then
'TRAZI PASSWORD, AKO JE "abc":

For Each ind In Sheets
'PROLAZAK KROZ SVE SHEETOVE
If ind.Name <> ws.Name Then
'SVI OSIM PRVOG
ind.Visible = xlSheetVisible
'OTKRIVA SVE SHEETOVE
Selection.EntireColumn.Hidden = False
'OTKRIVA SVE KOLONE U SHEET(1)
Range("A1").Select
'POZICIONIRANJE NA CELIJU A1
ActiveWindow.DisplayHeadings = True
'OTKRIVA ZAGLAVLJA REDOVA (I KOLONA)
Application.DisplayFormulaBar = True
'OTKRIVA FormulaBar
End If
Next

Else
'AKO NIJE "abc":
MsgBox "POGRESNA SIFRA", vbCritical, "Greska"
With Application
.DisplayFormulaBar = True
'OTKRIVA FormulaBar ZBOG OSTALIH DOKUMENATA
.DisplayAlerts = False
'SPRECAVA PITANJE
.Quit
'ZATVARA DOKUMENAT
End With
End If

End Sub


Zaštita tj. zaključavanje i otključavanje svih radnih listova preko VBA u Workbook jednim potezom
(Protect and Unprotect all Worksheets in Workbook without password)

Pomoću ovih procedura u makronaredbi pokretanjem određene procedura zaključavamo sve radne listove u jednom potezu (nema password)

Ovaj Macro code postaviti u Module dotične Workbook, pokretanje sa ALT+F8 => Select => Run ili Call SubProcedure

Dim Shts As Worksheet
Sub UnProtectAllSheets()
'otključava sve radne listove bez passworda
For Each Shts In ThisWorkbook.Worksheets
Shts.Unprotect Password:=secret
Next
End Sub

Sub ProtectAllSheets()
'zaključava sve radne listove bez passworda
For Each Shts In ThisWorkbook.Worksheets
Shts.Protect Password:=secret
Next
End Sub


Zaštita tj. zaključavanje svih radnih listova preko VBA u Workbook jednim potezom
(Protect all Worksheets in Workbook with password)

Pomoću ovih procedura u makronaredbi pokretanjem određene procedura zaključavamo sve radne listove u jednom potezu (zaštita uz password). autor ozgrid.com
Ako ovaj način zaključavanja često koristite tada je poželjno ove makronaredbe kreirati u PERSONAL.xls Workbook

1. Otvorite Workbook (bilo praznu za prvu probu, pa kasnije Personal.xls ili vašu dotičnu Workbook)
2. Otvorite VBE (Visual Basic Editor) => ALT+F11
3. Insert UserForm pa dvokilik na naziv UserForm1
4. Na Toolbaru kliknite na TextBox i kreirajte ga na Formi u desnom dijelu prozora.
5. Ako vam nije otvoren okvir za Properties kada selektirate TextBox1 pritisnite F4.
    U Properties okviru TextBox1 pronađite PasswordChr i u njegovo polje upišite zvjezdicu (*)

kreiranje TextBox1 na UserForm1

6. Ponovno dvoklik na naziv gorme (UserForm1) i na Toolbaru kliknite na CommandButton pa kreirajte Button na Formi.

kreiranje buttona na UserForm1

7. Kada ste kreirali Button selektirajte ga pa u okviru Properties promijenite Caption (naziv) a možete i direktno na samom Buttonu. Obratite pažnju da je važno ime buttona => CommandButton1 jer će se vezati za makronaredbu

postavke buttona na UserForm1

8. Selektirajte cijelu Formu i uočite njen Caption u okviru Properties. Promijenite ga po želji
9. Dok je još selektirana cijela Form pritisnite F7 (desna tipka miša na naziv UserForm1 u Project okviru => View => Code) da vam Form nestane i pojavi se Window Code za umetanje makronaredbe.

Kopirajte ovu makronaredbu ispod, u Code Window desno vašeg VBE.

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim wSheet As Worksheet
For Each wSheet In Worksheets
If wSheet.ProtectContents = True Then
wSheet.Unprotect Password:=TextBox1.Text
Else
wSheet.Protect Password:=TextBox1.Text
End If
Next wSheet
Unload me

End Sub


Insertirajte novi Module (Insert => New Module) pa kopirajte ovu makronaredbu u Code Window

Sub ProtectAllSheets()
UserForm1.Show
End Sub

Snimite promjene u VBE i vratite se u Excel. Pritisnite ALT+F8 i pokrenite makronaredbu ProtectAllSheets
Pojavljuje vam se dijalog prozor, upišite password (ZAPAMTITE JE!) jer nema povratka. Sada su vam svi Sheets zaštićeni (Protect)
Download ovog primjera.


Zaključavanje/Otključavanje svih radnih listova (WorkSheets)
u radnoj knjizi (Workbook) osim Sheet1 - u jednom potezu
(Protect/Unprotect All Sheets with password)

Ovaj način zaštite svih radnih listova (WorkSheets) u radnoj knjizi (Workbook) je drugačiji od prethodnog. U ovom slučaju dijalog prozor za upis passworda pojavljuje se dvaput (enter i re-enter password)

Još jedna bitna razlika je u tome što ove makronaredbe zaključavaju (štite) sve radne listove (Sheets) osim Sheet1, tj. onog radnog lista koji vi izaberete i upišete izmjenu u makronaredbi. Također ima proceduru za otključavanje svih Sheets

Ovaj Macro code postaviti u Module dotične Workbook,
pokretanje sa ALT+F8 (
DOWNLOAD primjera)

Dim ws As Worksheet
Sub ProtectAll()
'procedura za zaključavanje
Dim S As Object
Dim pWord1 As String, pWord2 As String
pWord1 = InputBox("Upišite password")
If pWord1 = "" Then Exit Sub
pWord2 = InputBox("Ponovite password")

If pWord2 = "" Then Exit Sub
'identičnost lozinki
If InStr(1, pWord2, pWord1, 0) = 0 Or _
InStr(1, pWord1, pWord2, 0) = 0 Then
MsgBox "Upisali ste drugačiji password."
Exit Sub
End If
For Each ws In Worksheets
ws.Protect Password:=pWord1
Sheets("Sheet1").Unprotect Password:=pWord1
Next
MsgBox "All sheets Protected."
Exit Sub

End Sub

Sub UnProtectAll()
'procedura za otključavanje

Dim S As Object
Dim pWord3 As String
pWord3 = InputBox("Upišite password")
If pWord3 = "" Then Exit Sub
For Each ws In Worksheets
On Error GoTo errorTrap1
ws.Unprotect Password:=pWord3
Next
MsgBox "Svi Sheets su otključani."
Exit Sub

errorTrap1:
MsgBox "Upisali ste pogrešan password"
Exit Sub

End Sub
Zaštita WorkBook od kopiranja
(Protect - Copy from Workbook or Sheet)

Ova makronaredba ispod spriječava korisnika Workbook da kopira podatke sa radnih listova bilo u drugu Workbook ili u Notepad i slično.
Ovaj Macro code postaviti u ThisWorkbook dotične Workbook

Private Sub Workbook_Activate()
With Application
.CutCopyMode = False
.CellDragAndDrop = False
End With
End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
MsgBox "Right click menu deactivated." & vbCrLf & "Cannot copy or ''drag & drop''.", 16, "For this file:"
End Sub

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Application.CutCopyMode = False
End Sub

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
With Application
.OnKey "^c", ""
.CutCopyMode = False
End With
End Sub

Private Sub Workbook_Deactivate()
With Application
.CellDragAndDrop = True
.OnKey "^c"
.CutCopyMode = False
End With
End Sub


Sprječavanje pristupa nekom Sheet-u u otvorenoj Workbook
(Dozvola pristupa na neki Sheet samo uz znanje password)

Ova interesantna i jednostavna makronaredba, sprječava korisnika otvorene workbook da pristupi na određeni Sheet. autor Timmy. Određenom Sheetu u ovom slučaju to je Sheet2 može se pristupiti samo uz znanje passworda za pristup. Vrlo dobra kreacija ove makronaredbe je ta što je jednostavna i što skriva ćelije na Sheetu kojem pristupamo i nisu vidljive dok ne upišemo password.

Ovaj Macro code postaviti u ThisWorkbook dotične Workbook

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
If Sh.Name = "Sheet2" Then
Cells.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
If InputBox("Password?", "Please insert password") = "abc" Then
'password za pristup Sheetu2 je abc
Cells.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Range("A1").Select
Else
MsgBox "Access denied!", vbCritical, "Wrong password"
Application.Goto "Sheet1!r1c1"
End If
End If
End Sub


Sprječavanje pristupa nekom Sheet-u u otvorenoj Workbook
(Dozvola pristupa na neki Sheet samo uz znanje password)

Još jedna interesantna i jednostavna makronaredba uz dodatak prilikom otvaranja Workbook, sprječava korisnika otvorene workbook da pristupi na određeni Sheet u ovom slučaju je to Sheet2(BBB). autor neptuncokg.
Određenom Sheetu u ovom slučaju to je Sheet2 (BBB) može se pristupiti samo uz znanje passworda za pristup. Password je abc

Ovaj Macro code postaviti u Sheet2(BBB) dotične Workbook. Dakle u onaj Sheet kojem branimo pristup

Private Sub Worksheet_Activate()

Dim pasw As String, loz As String
pasw = "abc"

loz = InputBox("UNESITE VASU SIFRU")

If loz = pasw Then

Sheets("BBB").Activate
Else: MsgBox "POGRESNA SIFRA", vbCritical, "Greska"
Sheets("AAA").Activate '
pozicionira se na Sheet AAA

End If

End Sub

Ovaj Macro code postaviti u ThisWorkbook dotične Workbook

Private Sub Workbook_Open()
Sheets("AAA").Activate
'pozicionira se na Sheet AAA prilikom otvaranja Workbook
End Sub

 PAŽNJA! Autor ovog tutorijala se ograđuje od eventualno nastalih problema korištenjem navedenih makronaredbi. Pazite što radite i kome vjerujete ;-)

NASTAVAK TUTORIJALA NA SLIJEDEĆOJ STRANICI => Kako sa VBA ograničiti korištenje Sheet ili Workbook u Excelu do specifičnog datuma

Na ovom linku pogledajte Kako zaključati određene ćelije u ExceluCopyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr