IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 MICROSOFT EXCEL - Outline Excel Table - Struktura tablice u Excelu

STVARANJE STRUKTURNOG PRIKAZA
RADNE TABLICE U  MS EXCEL-u 2003


STRUKTURIRANJE ( KONCEPT ) RADNE TABLICE U EXCELU 2003

Strukturiranje ( koncept ) radne tablice, kreira se uglavnom kada imate potrebu sumarnog prikaza ili izvještaja na monitoru. Nakon kreiranja strukture radne tablice kreira Vam se radna tablica koja sadrži grupe a koje sadrže određene raspone ćelija.

NAPOMENA: Ovdje želim napomenuti da uočite strukturu podataka koji su oblikovani poput tablice (Table). No važno je da znate da Excel ovu strukturu ne vidi kao realan pojam Tablice (Table).  Za više detalja oko realnog podrazumijevanje Tablica (Table) pogledajte link Table1 u Name Manageru

Strukturiranje ( Koncept ili eng. OUTLINE ) do 8 vertikalnih grupa i osam horizontalnih grupa. U jednoj radnoj tablici možemo kreirati jednu strukturu ( koncept ).
Na slici ispod vidimo jednu radnu tablicu ( prije strukturiranja ) za koju ćemo izvršiti strukturiranje ( promijeniti koncept prikaza )

struktura tablice u Excelu

Postoje dva načina strukturiranja ( koncepta ) radne tablice u Excelu

AUTOMATSKO STRUKTURIRANJE:

Za automatsko strukturiranje ( koncept ) ili grupiranje redova i stupaca po nivoima, koristimo naredbe:
Sa tekstualnog izbornika potrebno je kliknuti na Podaci ( Data ) => Grupiraj i strukturiraj ( Group And Outline ) => Automatsko strukturiranje ( Auto Outline ). Microsoft Excel u sebi sadrži ugrađene stilove za nivoe strukture.

Prije nego što upotrijebite Automatsko strukturiranje, aktivirajte Automatske stilove  ( Automatic Style ).
Podaci ( Data ) => Grupiraj i strukturiraj ( Group And Outline ) => Postavke ( Settings ) i uključite stilove

Ako želite izrađenu tablicu odmah strukturirati, kliknite na gumb Stvori ( Create ).

Trebate dobiti ovakvu tablicu ( iz našeg primjera )

Microsoft Excel prepoznaje formule koje ste kreirali u tablici za određeni raspon ćelija pa se prilagođava dotičnim potrebama radne tablice.

RUČNO STRUKTURIRANJE:

Ako podaci koji se nalaze nisu organizirani da se mogu Automatski Strukturirati ( grupirati ) potrebno je izvršiti Ručno sturkturiranje.

Kako znati koje strukturiranje možete upotrijebiti ?

U  slikama iznad ovog teksta vidimo tri tablice koje imaju nekakav sumarni rezultat i na kraju ukupni sumarni rezultat. Excel sam prepoznaje organizaciju pa time i može dozvoliti Automatsko strukturiranje.
Ako su podaci organizirani na drugačiji način ( u kojem VI želite sami odabrati grupiranje pojedinih redova ) tada vršite Ručno strukturiranje.

Za Ručno strukturiranje ( koncept ) ili grupiranje redova i stupaca po nivoima, učinite slijedeće:
Selektirajte ( označite ) redove koje želite grupirati ( vidi sliku ispod )

U tablici na slici ispod vidimo da su nam podaci organizirani u redovima po mjesecima za svakog radnika. Ako želimo grupirati određene mjesece, izvršimo Ručno strukturiranje
Selektirajte redove koje želite grupirati. Sa tekstualnog izbornika potrebno je kliknuti na Podaci ( Data ) => Grupiraj i strukturiraj ( Group And Outline ) => Grupiraj ( Group ).

Nakon grupiranja redova selektiramo stupac ( u kojem se nalazi formula za zbroj  sati ) pa potom ponovno ponovimo naredbu.Nakon izvršavanja radnje dobit ćemo izgled radne tablica kao na slici ispod.

Uočite na gornjoj slici da smo grupirali ( strukturirali ) redove 6,7,8,9 koji nam se vežu za II mjesec i stupac C u kojem vidimo ukupan broj radnih sati.

I na kraju koja je svrha samog strukturiranja.?
Neku veliku tablicu sa puno podataka u kojima imamo potrebe za sumarumom ( nekakvim rezultatima koje dobivamo pomoću formula ), smanjimo ( skupimo ) na manji prostor radi bržeg, boljeg i jednostavnijeg pregleda.

Za SKRIVANJE "nebitnih" podataka u pogledu na radnu tablicu, kliknemo lijevom tipkom ( LTM ) miša na znak + ( plus ) ispred reda ili iznad stupca.
Za OTKRIVANJE "nebitnih" podataka u pogledu na radnu tablicu, kliknemo lijevom tipkom ( LTM ) miša na znak - ( minus ) ispred reda ili iznad stupca.UKLANJANJE STRUKTURIRANJA i SKRIVANJE SIMBOLA STRUKTURE

Po želji možete ukloniti dio ili cijelo strukturiranje ( grupiranje ) u radnoj tablici.

Za uklanjanje navedenog uradite slijedeće: Selektirajte red ili stupac ( ako ne znate kako pogledajte link uklanjanje ) a potom sa tekstualnog izbornika potrebno je kliknuti na Podaci ( Data ) => Grupiraj i strukturiraj ( Group And Outline ) => Očisti strukturu ( Clear Outline )

Umjesto uklanjanja strukture ( koncepta ) možete sakriti simbole strukture . Simboli strukture su slijedeći:

: simbol za detaljno prikazivanje podataka

  :  simbol za detaljno skrivanje podataka

: linija nivoa reda

: linija nivoa stupca

: simbol nivoa reda

: simbol nivoa stupca

Za skrivanje strukture uradite slijedeće : Alati ( Tools ) => Mogućnosti ( Options ) => kartica Pogled ( View ) => isključite opciju Simboli u strukturi ( Outline Symbols )
NAPOMENA: obavezno morate biti pozicionirani na radnom listu u kojem se nalazi tablica koja je strukturirana. Ako imate više radnih listova koji sadrže strukturirane tablice, tada ova naredba za skrivanje simbola strukture vrijedi samo za radni list u kojem ste bili pozicionirani prilikom isključivanja opcije "simboli u strukturi"

Za ponovni prikaz simbola strukture radne tablice uradite isto samo uključite opciju za prikaz simbola strukture.

Ako želite skinite ovu izvornu datoteku strukturiranje.xls ( spakovanu u ZIP formatu ) i pogledajte je.
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr