>
IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
-

MICROSOFT EXCEL - Save As u Excelu, snimanje u PDF formatu, snimanje pomoću gumba

Macro za snimanje u Excelu - SaveAs
(primjer kako automatizirati snimanje u Excelu)
Macro (makronaredba) za snimanje Sheeta u PDF format ili datoteku u Excelu

 

SAVE AS PDF

U ovom kratkom tutorijalu pogledajte Macro-e (makronaredbe) pomoću kojih možete automatizirati snimanje određenog Sheeta u PDF format ili kao datoteku u Excelu.

Makronaredbu snimite u Module Woorkbook koji želite snimiti u PDF format. Na Sheetu koji želite snimiti u PDF format postavite Print Area za podatke koje želite snimiti. Izvan te zone Print Area postavite gumb "CommandButton" i povežite ga sa Macro-om "Snimi_Kao"

Module1

U ovom Modulu nalaze se slijedeća makronaredba (Macro)

Ovo je Subprocedura za snimanje u PDF formatu ako koristite Excel 2007 i imate izvršen update alata za snimanje u PDF/XPS. Ako ne znate imate li ovaj alat uradite slijedeće: Office button => Save As => uočite imate li u izboru PDF or XPS, ako imate tada možete biti sigurni da je ovaj alat ugrađen u vaš Excel 2007.

Pratite komentare pomoću kojih sam opisao neke naredbene linije da bi ste se lakše snalazili. Ako želite dodavati automatski nekakav broj novo-snimljenoj datoteci tada pogledajte OVAJ tutorijal

Ako koristite Excel 2003 tada vam ova makronaredba ne treba ili morate imati poseban program preko kojega ćete snimati u PDF.

------------------------------------------------------
Sub Snimi_Kao()
' macro za snimanje racuna u PDF pomocu Microsoftovog ugradjenog alata za Office 2007

Dim txtIme As String

txtIme = "C:\IvanC\" & "Dokument" 
'path do foldera i ime nove datoteke koja se snima
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=txtIme, _
OpenAfterPublish:=False

End Sub
-------------------------------------------------------

Sheet1

Ovo je Sheet koji želimo snimiti u PDF formatu. Postavite Print Area za podatke koje želite snimiti. Izvan te zone kreirajte button "CommandButton" i imenujte ga nazivom "cmdSnimanje". Macro koji će se pozvati kada kliknete na njega (ovaj button) je ispod i glasi

Private Sub cmdSnimanje_Click()

Call Snimi_Kao
'Pozivanje Subprocedure koja se nalazi u Module1

End Sub

SAVE AS *.XLS, *.XLSX, *.XLSMModule2

Ako koristite Excel 2003 tada možete koristiti ovu Makronaredbu.

Ova makronaredba (Macro) vezana je za snimanje dokumenta u *.XLS, *.XLSM i *.XLSX format datoteke u određeni folder (boldano u kodu). Ovdje moram napomenuti da obratite pažnju koliko Sheets otvara vaš Excel. Ovaj macro kod prilagođen je za otvaranje tri (3) Sheeta (radna lista). U koliko vaš Excel otvara jedan ili samo dva Sheeta tada Macro kod treba prepraviti.

Ako želite imati automaski novi broj prilikom snimanja dokumenta tada morate postaviti u ćeliji npr: A1 ili nekoj drugoj automatski brojač koji će se spajati sa nazivom snimljenog dokumenta. Možete ga postaviti kao bijeli font da se ne vidi ako ne želite ili ga smjestiti u neku drugu ćeliju izvan Print Area--------------------------------------------------------
Sub Arhiva() 'ovaj macro sluzi za arhiviranje dokumenta kao XLS, XLSX, XLSM format

Dim txtIme As String
'deklariranje varijable
Dim wbkSnimi As Workbook
'deklariranje nove datoteke
Dim rn As Integer
'varijabla rn, pamti broj dokumenta u novoj datoteci

rn = Sheets("NazivRadnogLista").Range("A1").Value
'celija na Sheetu "A1" - tj. vrijednost celije spaja se sa nazivom datoteke
txtIme = "C:\IvanC\" & "Dokument" & Range("A1") & ".xls"
' broj Dokumenta snima se u doticni folder
Set wbkSnimi = Application.Workbooks.Add
' Otvara novu Workbook

ThisWorkbook.Sheets("faktura").Copy Before:=wbkSnimi.Sheets(1)
'Kopira list u novu Workbook prije Sheeta1
Application.DisplayAlerts = False
' Sprijecava da se trazi potvrda za brisanje Sheeta
wbkSnimi.Worksheets(Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3")).Delete
'Brise visak Sheets koje otvara Excel
Application.DisplayAlerts = True
'poruka upozorenja

' wbkSnimi.SaveAs txtIme , FileFormat:= 51 ' Snima novu Workbook kao *xlsx
' wbkSnimi.SaveAs txtIme , FileFormat:= 52 ' Snima novu Workbook kao *xlsm
wbkSnimi.SaveAs txtIme ' FileFormat:=56
' Snima novu Workbook za *.xls
wbkSnimi.Close
' Zatvara novu Workbook

End Sub

---------------------------------------------------------Sheet1

Ovo je Sheet koji želimo snimiti u *.xls *.xlsx *.xlsm formatu. Postavite Print Area za podatke koje želite snimiti. Izvan te zone kreirajte button "CommandButton" i imenujte ga nazivom "cmdSnimanje". Macro koji će se pozvati kada kliknete na njega (ovaj button) je ispod i glasi

Private Sub cmdSnimanje_Click()

Call Arhiva
'Pozivanje Subprocedure koja se nalazi u Module2

End Sub

Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr