IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL - Višestruka izmjena više riječi u Excelu odjednom;
 Changing more different words at the same time; Kako pronaći i zamijeniti više različitih riječi u Excelu u jednom potezu

PRONAĐI I ZAMJENI RAZLIČITE RIJEČI
(Find and Replace in Excel)

--
Kako pronaći i zamijeniti više različitih riječi u Excelu u jednom potezu

Ako imate potrebu pronaći više različitih riječi u Excel dokumentu (radnoj knjizi) i te riječi zamijeniti sa drugima a ne znate kako pratite ovaj tutorial.
Ovaj interesantan primjer autora Timmy-ja sa foruma Elitesecurity, vrijedan je pažnje s obzirom da nam olakšava zamjenu više riječi odjednom u više dokumenata.

Uzmimo za primjer da imate nekakav dokument koji ste skinuli sa interneta na engleskom jeziku a želite određene riječi zamijeniti sa Hrvatskim jezikom ili prijevod nekih titlova za film itd...

Za rješenje ovog problema potrebno je imati slijedeće: (napravite Backup original datoteke u kojoj su original riječi)

1. Knjiga1.xls (u ovoj datoteci se nalazi popis original riječi i zamjenske riječi)
2. Knjiga2.xls (u ovoj datoteci se nalazi popis original riječi koje ćemo pomoću Macro koda zamijeniti)

U Knjiga1.xls u stupac A postavite sve riječi koje želite zamijeniti, a u stupac B upišite sve zamjenske riječi. Obratite pažnju na praznine. Ovaj Makro kod će se bazirati na stupcu A pa će prema njemu i zamijeniti riječi. U ovom primjeru ja sam namjerno ostavio prazninu za slovo "D" u ćeliji A5 (da bi uočili što će se dogoditi kada je ista upisana a nema zamjensku riječ u ćeliji B5)

find and replace in excel - višestruka promjena riječi

Želim napomenuti da možete imati više  dokumenata otvorenih u kojima trebate zamijeniti riječi (ili rečenice). naravno uvijek sa strane imajte backup originala.

Kada imamo pripremljene knjige potrebno je sve zatvoriti osim Knjiga1.xls u kojoj se nalaze naše zamjenske riječi.Sada je potrebno ovaj Macro kod kopirati u VBA . Dakle otvorite VBA i kliknite dvoklik na List1 (Sheet1). Pritisnite ALT+F11 ili preko izbornike Alati (Tools) otvorite VBA editor.

Na desni dio prozora kopirajte ovaj VBA Macro kod ispod dolje.

Sub Replace()
' by Timmy www.elitesecurity.org

Dim curCell As Range
Dim curRow As Long
Dim i As Integer
Dim strSearchFor As String
Dim strReplaceWith As String

    On Error Resume Next

    '
    ' Proveri da li ima jos otvorenih Excel fajlova
    '
    If Workbooks.Count = 1 Then
        MsgBox "Moras otvoriti i ostale Excel fajlove", vbCritical, "Workbooks replace - Error"
    Else

        ' Prodji kroz sve otvorene fajlove i napravi izmene
        '
        For i = 1 To Workbooks.Count
            If Workbooks(i).Name <> ThisWorkbook.Name Then

            
                ' Prodji kroz sve celije u koloni A
                ' Pocevsi od 1. reda
                '
                curRow = 1
                Set curCell = ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(curRow, 1)
                strSearchFor = curCell.Value
                strReplaceWith = curCell.Offset(0, 1).Value
                
                Do While strSearchFor <> ""

                    Workbooks(i).ActiveSheet.Cells.Replace What:=strSearchFor, Replacement:=strReplaceWith, _
                        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
                        ReplaceFormat:=False
                
                    curRow = curRow + 1
                    Set curCell = ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(curRow, 1)
                    strSearchFor = curCell.Value
                    strReplaceWith = curCell.Offset(0, 1).Value
               
                Loop
                   
            End If
        Next i     
        
    End If

End Sub

 

dakle to izgleda ovako.

Find and Replace via VBA in Excel

snimite Knjiga1.xls kao i kod u VBA editoru . Zatvorite kompletan Excel program, o pokrenite ga ponovno.
Sa tekstualnog izbornika Alati (Tools) => Mogućnosti (Options) => kartica Sigurnost (Security) kliknite na gumb "Sigurnost Makronaredbe" postavite novo sigurnosti na "Srednja". Za detalje pogledajte link SIGURNOST MAKRONAREDBE

security of macro

Slijedeći korak je otvaranje svih knjiga, Knjiga1.xls a na uvodnom dijalog prozoru kliknite na gumb "Omogući Makronaredbe". Nakon otvaranja Knjiga1.xls, otvorite i Knjiga2.xls itd ako imate više knjiga

Pritisnite kombinaciju tipki ALT+F8 ili (sa tekstualnog izbornika Alati (Tools) => Makronaredba (Macro) => Makronaredbe (Macros)

U novootvorenom prozoru selektirajte naziv makronaredbe i kliknite na gumb Pokreni (Run)

Nakon pokretanja Makronaredbe pogledajte sve knjige  (u našem primjeru knjiga2.xls) u kojima su se nalazile originalne riječi. Sada bi trebale biti zamijenjene sa našim zamjenskim riječima.
 
Sada na slici iznad uočite kako je Makronaredba zamijenila riječi. Uočite prazno polje u ćelijiA4 ? Ta ćelija je prazna jer smo u Knjiga1.xls u ćeliji B5 ostavili praznu ćeliju pa je Excel shvatio da slovo D treba zamijeniti praznom ćelijom. Dakle ovakve stvari trebate izbjeći.


Kako zamijeniti dijelove formule u Excelu sa Find and Replace

Ako radite sa Find/Replace direktno u formulama Excela i želite zamijeniti dijelove formula, tada obratite pažnju da vam je uključena opcija "Formulas"

Find and Replace in Excel Za primjer u kombinaciji Worda i Excela pogledajte OVDJE

Download ovog primjera ovdje


Višestruka zamjena riječi u Excelu odjednom

Evo još jedan primjer zamjene više riječi/brojeva ili podataka sa novim  podatkom. U Woorkbook imamo dva Sheeta na kojima radimo. Na Sheetu1 nalaze nam se naši original podaci u stupcu A koje trebamo zamijeniti sa novim podacima (riječima ili brojevima). Na Sheetu2 nalaze se identični podaci s Sheeta1 u stupcu A a u stupcu B nalaze se nove riječi, brojievi ili podaci koji će zamijeniti naše originalne podatke/riječi. Za to ćemo se poslužiti sa VBA makronaredbom u prilogu.

Sheet1 na kojem su naše original riječi (podatak) koje trebamo višestruko promijeniti sa novim podatkom sa Sheeta2

Multiple Find and Replace in Excel

Uočite dva stupca i nove podatke koji će zamijeniti originalne podatke - riječi.

Zamjena više podataka u Excelu odjednom

Za ovu zamjenu po sistemu višestruke zamjene riječi u Excelu koristite VBA makronaredbu ispod koju kopirajte u Module.

Option Explicit
Sub MultipleReplace()
Dim myCell As Range
Dim RngToChange As Range
Dim ValsToFixRng As Range

With Worksheets("Sheet1")
Set RngToChange = .Columns(1)
End With

With Worksheets("Sheet2")
Set ValsToFixRng = .Range("A1", .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp))
End With

For Each myCell In ValsToFixRng.Cells
RngToChange.Replace what:=myCell.Value, _
replacement:=myCell.Offset(0, 1).Value, _
lookat:=xlPart, searchorder:=xlByRows, _
MatchCase:=False
Next myCell
End Sub


Višestruka zamjena više različitih riječi u kombinacije Excel i Word  - Changing more different words at the same time

Ako Vas zanima kako koristiti Word i Excel za izmjenu određenih riječi tada pogledajte iskoristite ovaj tutorijal

Ovaj Macro code zamjenjuje više različitih određenih riječi odjednom u Wordovom dokumentu

1. Otvorite Wordov dokument (samo jedan) u kojem se nalaze tražene riječi koje želimo zamjeniti npr: sa ENG na HR , snimite ga pod nekim imenom da ne dirate original.
2. Otvoriti Excel file i u stupcu A upisati sve riječi koje želite zamijeniti a u stupcu B zamjenske riječi
3. Nakon upisa riječi, u otvorenom Excel dokumentu pokrenuti Visual Basic, pritisnite ALT+F11 ili preko tekstualnog izbornika
4. Na tekstualnom izborniku kliknuti na Tools i aktivirati (uključiti) opciju za verziju Worda "Microsoft Word x.x Object Library" (npr: Microsoft Word 11.0 Object Library) Ovaj x.x je verzija vašeg Worda
4. Na lijevom izborniku selektirajte Sheet1 (List1)
5. Code koji se nalazi ispod kopirajte u desni dio prozora
6. Snimite klikom na File => Save (obe datoteke snimite prije pokretanja macro naredbe)
7. Kliknite na task baru Windowsa na Excel file (prebacite se u excel prozor)
8. Pritisnite ALT+F8 i pokrenite MACRO "List1.ReplaceInWord" ili "Sheet1.ReplaceInWord"
9. Sada pogledajte već otvoreni dokument Worda u kojem su bile riječi na ENG, sada su na HR

Višestruka zamjena riječi u Wordu u jednom potezu ili koraku

Sub ReplaceInWord()
' Najpre u VB Editoru Tools => References i stiklirati Word
' Microsoft Word x.x Object Library
' Gde je x.x vasa verzija Worda
' by Timmy www.elitesecurity.org

Dim wdApp As Word.Application, wdDoc As Word.Document
Dim curCell As Range
Dim curRow As Long

On Error Resume Next

'
' Proveri da li je Word vec startovan
'
Set wdApp = GetObject(, "Word.Application")
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Moras otvoriti i Word dokument sa tekstom", vbCritical, "Word Replace - Error"
Else

wdApp.Visible = True

' Prodji kroz sve celije u koloni A
' Pocevsi od 1. reda
curRow = 1
Set curCell = Cells(curRow, 1)
Do While curCell.Value <> ""

' Zameni reci na sledeci nacin:
' rec koju imas u koloni A sa recju u koloni B
With wdApp
.Selection.Find.ClearFormatting
.Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With .Selection.Find
.Text = curCell.Value
.Replacement.Text = curCell.Offset(0, 1).Value
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = True
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
.Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
End With

curRow = curRow + 1
Set curCell = Cells(curRow, 1)
Loop

End If

End Sub

nakon pokretanja Macro naredbe u Excelu, riječi na ENG bit će na HR


Kako pronaći dio teksta u nazivu svih radnih listova u radnoj knjizi i zamijeniti ga (find and replace text in multiple Sheet Name tabs)

Ako imate potrebu pronaći i zamijeniti samo dio teksta u nazivu svih radnih listova tada iskoristite ovaj VBA macro.
Kopirajte ovaj macro sa web stranice u Module vaše radne knjige i pokrenite ga
pažnja: nakon što macro odradi nema povratka nazad (undo)

Sub MultipleWorksheetsNameChange()
'find specific text in Sheets name from Workbook and replace it
Dim ws As Worksheet
Dim FindWhat As String, ReplaceWith As String


FindWhat = Application.InputBox("Find What?", "Search for Text", Type:=2)
If FindWhat = "False" Then Exit Sub

ReplaceWith = Application.InputBox("Replace with what?", "Replace Text", Type:=2)
If ReplaceWith = "False" Then Exit Sub

On Error Resume Next
For Each ws In Worksheets
ws.Name = Replace(ws.Name, FindWhat, ReplaceWith, vbTextCompare)
Next ws
On Error GoTo 0

MsgBox "Done!", vbInformation, "Name Change Complete"

End Sub

 


Kako pronaći specifičnu riječ ili tekst u cijeloj Workbook

Ako želite pretražiti cijelu radnu knjigu Workbook za jednu riječ ili tekst tada jednostavno u dijalog prozoru upišite dotičnu riječ i izaberite opciju da traži u Workbook. Ako želite točno riječ koju ste upisali bez dodataka tada uključite opciju "Match Case"traži tekst ili riječ u cijeloj radnoj knjigi

Kako pronaći i zamijeniti podatak ili tekst u više radnih listova u jednom potezu (find and replace text or data across multiple Excel worksheets)

traži tekst ili riječ ili podatak ili vrijednost u svim radnim listovimaTakođer pogledajte tutorijal vezan za ovu temu Traženje podatka u ćeliji i označavanje bojom via VBACopyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr