IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL

TKO JE ZADNJI SNIMIO DOKUMENT ?
U EXCEL-u 2003


Tko je zadnji snimio dokument (Who last saved Workbook in Excel)

Ovaj primjer odabrao sam po ideji autora "Sudarica"

Situacija:
Na jednom dokumentu u Excelu radi više korisnika. Korisnici unose neke podatke i nakon unosa snimaju dotični dokument. Vi želite kontrolirati TKO je i KADA zadnji unosio podatke i snimio dokument.

Uzmimo za primjer podatke kao na slici ispod. Dakle u stupcu "E" korisnici unose podatak, nakon toga snimaju Knjigu
Uočite da je zadnji korisnik na slici bio pod nazivom accounta "korisnik"a user je bio također "korisnik" i snimio je knjigu u 8:11 4.11.2009. Ovi nazivi će biti identični onim nazivima koji su postavljeni na računalima dotičnih kolega koji rade na istom dokumentu. Naravno da bi ovo sve bilo besprijekorno trebalo bi sva računala u mreži postaviti za pravilnu identifikaciju.

Problem se može riješiti pomoću Makronaredbe. Source code umećete u Visual Basic ( VB ) u područje "ThisWorkbook". Dakle pritisnite ALT+F11 i postavite source code. Obratite pažnju na naziv radnog lista "log" kao i njegovo ime u source code. Postavite sigurnost pri otvaranju Makronaredbe na nivo koji će Vam dozvoliti rad sa Makronaredbama. ( Tools => Macro => Security => MEDIUM )Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _
(ByVal lpBuffer As String, _
nSize As Long) As Long


Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)

On Error GoTo carryon
Application.ScreenUpdating = False
Dim lpBuff As String * 25
Dim ret As Long, UserName As String
ret = GetUserName(lpBuff, 25)
UserName = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)
Sheets("log").Activate
lastrow = [a1].CurrentRegion.Rows.Count
'add username date and time
Sheets("log").Cells(lastrow + 1, 1).Value = Application.UserName
Sheets("log").Cells(lastrow + 1, 2).Value = Date
Sheets("log").Cells(lastrow + 1, 2).NumberFormat = "mmmm d, yyyy"
Sheets("log").Cells(lastrow + 1, 3).Value = Time
Sheets("log").Cells(lastrow + 1, 4).Value = UserName
Application.ScreenUpdating = True
ActiveWorkbook.Saved = True
carryon:
End Sub

 

I naravno, zaštitite dio radnog lista ( lozinkom ) u stupcima od A do D.
Naravno ovo je samo primjer a Vi svojom kreativnošću isti primijenite na svoju radnu knjigu.

Još jedan primjer ali sa TXT datotekom pogledajte na linku Tko je zadnji otvorio/koristio/mijenjao *.XLS dokument

=======>>>> DOWNLOAD ovog primjera.


Copyright 2009 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr