IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 MICROSOFT EXCEL - brisanje više linkova odjednom - kako obrisati više hiperlinkova odjednom

BRISANJE VIŠE HIPERVEZA ODJEDNOM
( delete hyperlinks)


Kako obrisati više hyperlinkova (linkova) u Excelu odjednom a da tekst ostane

Ako ste se ikada pitali evo nekoliko načina.

A. Možete kopirati linkove sa Web stranice u Notepad a potom u Excel

B. Ako se radi o jednom linku, klik DTM na njega a potom Ukloni Hipervezu ( Remove Hyperlink )

C. Ako se radi o velikom broju linkova a dokument ste dobili već gotov formiran, umetnite jedan stupac odmah do toga u kojem se nalaze linkovi. Selektirajte sve linkove a potom COPY,  Kliknite na prvu ćeliju umetnutog stupca a potom Posebno lijepljenje ( PASTE SPECIAL ) => Vrijednosti ( VALUES ), sada obrišite prethodni stupac u kojem se nalaze Hiperlinkovi.

D. Možete i pomoću MACRO naredbe

1. Ovaj code ispod COPY ( ili ga prepišite )

Sub RemoveHyperlinks()
'Remove all hyperlinks from the active sheet
ActiveSheet.Hyperlinks.Delete
End Sub


2. Otvorite Excel Book1/Sheet u kojem se nalaze linkovi

3. Pritisnite ALT+F11

4. Otvorio Vam se VBA editor

6. Klik na Insert => Module , i taj module Vam je automatski selektiran u lijevom dijelu prozora a kursor blinka u desnom dijelu prozora.

7. PASTE, kopiranog code u desni dio prozora gdje kursor blinka


8. Snimite i zatvorite Microsoft Visaul Basic ( Ako niste snimili Book1, tražit će Vas da ga imenujete i snimite )

9. Pritisnite ALT+F8 ( ili Tools => Macros => Macro )

10. Otvorio se dijalog prozor Macro

 
11. Kliknite na Pokreni ( Run ) gumb ( inače ovom Macro-u možete odrediti i prečac kombinacije tipki. Kada je otvoren dijalog prozor Macro, klik na Mogućnosti ( Options ) i odredite  CTRL+ ? )

12. Nema više aktivnih linkova samo text ;) Btw: downloadajte ovu datoteku sa primjerom


Kako ukloniti pojedini Hyperlink u Worksheetu

Ako imate potrebu obrisati samo pojedini Hyperlink sa Sheeta tada osim opcije na desnoj tipki miša "Remove Hyperlink" isto možete odraditi preko VBA makronaredbe koju je potrebno kopirati u VBE na dotični Sheet. Ovaj Macro radi tako da kliknete samo desnom tipkom miša na hyperlink.

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If ActiveCell.Hyperlinks.Count > 0 Then
Selection.Hyperlinks.Delete
End If
End Sub


Isto tako postoji mogućnost (u koliko ne možete obrisati neki hyperlink) upotrebe jedne mogućnosti za uklanjanje hyperlinka na slijedeći način.

- U neku ćeliju upisati broj 1
- Selektirati dotičnu ćeliju sa brojem i klik desna tipka miša na nju => Copy
- Selektirati ćelije iz kojih želite ukloniti hiperlinkove
- Klik desna tipka miša => Paste Special i izabrati opciju Multiply => OK
- Link ostaje obojan ali više nije funkcionalan


Više o funkciji Hyperlink na pogledajte na HYPERLINK u Excelu

Kako se može konvertirati tekst u Hyperlink pogledajte na Konvertiranje teksta u URL

Kako se može obrisati više hiperlinkova odjednom pogledajte na Brisanje više Hyperlinkova

Kako ekstrahirati ili prikazati URL ili e-mail iz Hyperlinka u Excelu (KLIKNI OVDJE)

Također pogledajte Kako konvertirati TEKST u HYPERLINK automatski


Copyright 2010 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr