IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL

UNOS PODATAKA U jedan STUPAC
A ISPIS tri STUPCA U  MS EXCEL-u 2003


Unos podataka u jedan stupac a ispis u tri stupca na jednom listu.

Ako ste ikada imali potrebu unositi podatke u jedan stupac (npr: šifre) uz nekakav rezultat pored njih (koji se vuče sa nekog drugog lista (Sheeta) a uz to želite sve to moći sortirati i ispisati na jednom listu (STRANICI papira) jer ima prostora na njemu, a niste znali kako evo primjera.

Kao prvo situacija je slijedeća:

  • Na Sheet2 imamo izvorne podatke sa šiframa i njihovim pripadajućim cijenama.

  • Na Sheet1 u stupac A upisujemo šifre a u stupcu B nam se pojavi cijena

Nakon svakodnevnog upisa novih šifri (zbog potreba posla) i obaveznog sortiranja po šiframa želimo da se sve to uredno složi na jednom (prvom listu - JEDNOJ STRANICI) arku papira jer ima mjesta

  • U Sheet2 upišemo sve podatke koje želimo imati kao izvorne.

  • U stupac A unesemo šifre (ja sam ih označio brojevima) i obavezno sortiramo Uzlazno (Ascending)

  • U stupac B unesemo pripadajuće cijene za dotične šifre (formatirajte ćelije u stupcu B da Vam prikazuje brojke u novčanom iznosu (Računanje)

Selektiramo sve ćelije (stupca A i B) i definiramo Naziv (Name) za raspon svih ćelija u kojima nam se nalaze izvorni podaci. Vodite računa ako će te dodavati kasnije neke šifre sa pripadajućim cijenama da napravite veći raspon ćelija.

Kako se definira (Name) raspona ćelija pogledajte na dotičnom linku

Ja sam definirao cijeli raspon ćelija i dao mu naziv izvor, vi možete npr: baza ili slično

Sada prijeđite na Sheet1 .

Upišite neki podatak u ćeliju A1 (npr broj 1) a potom
sa tekstualnog izbornika Datoteka (File) => Pretpregled ispisa (Print Preview).

Uočite da imate samo jedan list-STRANICU (ako izvršite ispis) a nama to i treba.

Zatvorite pretpregled ispisa i sada imate obilježen prvi list-STRANICA prilikom ispisa na papir (uočite crtkane linije koje označavaju granice tog prvog lista za printanje)

U stupcu A ćemo unositi šifre prema našim potrebama dok ćemo u stupcu B postaviti formulu (Vlookup) da nam ista prikaže pripadajuću cijenu za dotičnu šifru.

Dakle napravite mrežu ćelija za stupac A i B (npr: A1:B160)

U stupac A ćemo unositi šifre redom od A1:A160,
a u stupcu B1:B160 će nam formula =IF(A2>0;VLOOKUP(A2;izvor;2;FALSE);"") prikazati cijenu za dotičnu šifru upisanu u ćeliju lijevo stupca A. Za više detalja pogledaj definira VLOOKUP funkciju i sintaksu

U koliko Vam formula ne funkcionira, obratite pažnju na točka-zarez kod Vas možda treba zarez ako imate drugačije postavke Regional Settings Vaših Windowsa.

Kopirajte formulu u sve redove ispod do granice koju ste odredili.

Što nam kaže ova formula ?

Dakle kliknuli smo u ćeliju B2 u koju unosimo ovu formulu

Prvi dio formule, funkcija IF nam kaže: Ako je u vrijednost u ćeliji A2 veća od nule (0) kao rezultat vrati funkciju Vlookup a ako nije onda ostavi prazno

Drugi dio formule je funkcija VLOOKUP koju smo ugnijezdili u funkciju IF i ona nam kaže: Vrijednost u ćeliji A2 potraži u rasponu podataka "izvor" i upiši vrijednost iz stupca 2 za dotični pronađeni podatak, FALSE nam kaže da treba viti TOČAN rezultat te vrijednosti u stupcu 2.

Ako nismo imenovali raspon ćelija , umjesto ove gore formule mogli smo napisati i formulu

=IF(A2>0;VLOOKUP(A2;Sheet2!A2:B200;2;FALSE);"") što znači
da će funkcija Vlookup rezultat tražiti u rasponu ćelija A2:B200.

Što smo napravili ?

Odredili smo ćelije za unos šifri, i upisali prvih npr: 61 šifru da vidimo kako to funkcionira.

A to izgleda ovako (na slici je prikazan gornji i donji dio Sheeta1.

Uočite da nam se donja granica stupca A i B nalazi u 53 redu. Dakle tu će biti naš vidljivi dio za ispis na papir.

Sada idemo odrediti Područje ispisa (Print Area) jer želimo samo da nam se na papir ispiše ono što postavimo u to područje a ostatak podataka se neće ispisati.

Kako odrediti Područje ispisa (Print Area) u Excelu

Selektirajte (označite) raspon podataka od prve ćelije do zadnje ćelije koja se nalazi unutar vodoravne i okomite crtkane linije na prvom listu-STRANICI za ispis. (u ovom slučaju je to A1:H53). Kod Vas će biti vjerojatno zadnja ćelija u nekom drugom redu ili stupcu .

Sada kada je raspon ćelija selektiran na tekstualnom izborniku kliknite na Datoteka (File) => Područje ispisa (Print Area) => Postavi područje ispisa (Set Print Area)

Kada ste to napravili idemo provjeriti je li Područje ispisa napravljeno kako treba.

Na tekstualnom izborniku kliknite na Pogled => Pretpregled prijeloma stranice i trebate vidjeti kao na slici ispod.

Ako je tako, vratite se u običan pogled: Pogled (View) => Običan (Normal)

Sada smo definirali Područje ispisa (Print Area) i kada budemo vršili ispis, samo će se taj prvi list ispisati na pisač i vidjeti podaci na njemu.

Vratili smo se u Običan (Normal) pogled na Sheet1 i idemo sada kreirati slijedeće formule da bi dobili podatke u listu koji ćemo ispisati.

Smanjite širinu stupca C, ne znate kako ? ;-) pogledajte Ovdje

Kopirajte nazive stupaca (Šifra i Cijena) u ćelije D1 i E1
Sada u ćeliju D2 upišite formulu =IF(A54>0;A54;"") a u ćeliju E2 upišite =B54
Kopirajte ove dvije formule u redove ispod sve do D53 i E53

Što smo uradili ?

Jednostavno smo nastavili sa ćelijama gdje smo stali u prethodnim stupcima  A53 i B53

Zadali smo Excelu pomoću formule da u dotičnim ćelijama prikazuje podatke iz navedenih ćelija koje su izvan raspona našeg Područja ispisa (Print Area).

Prva formula =IF(A54>0;A54;"") "kaže Excelu" ; Ako je vrijednost u ćeliji A54 veća od nule (0) tada prikaži dotičnu vrijednost a ako nije onda ostavi prazno (to su dva navodnika u formuli)

Druga formula =B54 "kaže Excelu" : prikaži podatak iz ćelije B54

Kopiranjem ovih formula do ćelija u 53 redu dolazimo do saznanja da nam formula u dotičnom redu za stupac D53 glasi ovako: =IF(A105>0;A105;"")  a za ćeliju  E53 glasi ovako: =B105

Sada ponovno isto napravimo za stupce F, G, H

s time da u ćeliju G2 upišemo slijedeću formulu: =IF(A106>0;A106;"") u ćeliju H2 upišemo formulu =B106
opet kopiramo te dvije formule do reda 53 (G53 i H53)

Što smo uradili ?

Jednostavno smo nastavili sa ćelijama gdje smo stali u prethodnim stupcima  D53 i E53 tako da u zadnjim ćelijama stupaca trebaju biti slijedeće formule:
U ćeliji G53 treba biti formula =IF(A157>0;A157;"")
a u ćeliji H53 treba biti formula =B157 , to je ujedno i zadnja iskoristiva ćelija u ovom listu za ispis na papir.

Ako imate potrebu više ovakvih listova jednostavno iskoristite ovaj tutorial za više listova (Područja Ispisa – definirate npr: dva lista za područje ispisa)

Ovakvim načinom postavljanja podataka možete izvršiti sortiranje po stupcu A i svi podaci u Području ispisa (Print Area) će Vam se sortirati.

A ovako to izgleda u Pretpregledu ispisa (Print Preview) nakon sortiranja podataka u stupcu A.Dakle, sve šifre koje smo ispisali u stupcu A (u ovom slučaju od A2 do A 139) su vidljive na jednom listu papira prilikom ispisa.
Ako želite ovaj primjer i datoteku možete downloadati (spakovana u ZIP formatu) OVDJE
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr