IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
.

MICROSOFT EXCEL for dummy

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003


CHOOSE

Pomoću argumenta index_num prikazuje vrijednost s popisa vrijednosti argumenata. Za odabir neke od najviše 29 vrijednosti na temelju broja indeksa, koristite CHOOSE. Npr. ako su value1 do value7 dani u tjednu, CHOOSE prikazuje neki od dana kada se kao index_num koristi broj od 1 do 7.

Sintaksa

CHOOSE(index_num;value1;value2;...)

Index_num    određuje koji je argument vrijednosti odabran. Index_num mora biti broj između 1 i 29, formula ili referenca prema ćeliji koja sadrži broj između 1 i 29.

 • Ako je index_num 1, CHOOSE prikazuje value1; ako je 2, CHOOSE prikazuje value2; itd.
 • Ako je index_num manji od 1 ili veći od broja posljednje vrijednosti na popisu, CHOOSE prikazuje vrijednost pogreške #VRIJ!.
 • Ako je index_num decimalni broj, prije korištenja se odbacuju decimale i pretvara se u najbliži niži cijeli broj.

Value1;value2; ...    su 1 do 29 argumenata vrijednosti od kojih će CHOOSE izabrati vrijednost ili akciju koju treba izvesti na temelju argumenta index_num. Argumenti mogu biti brojevi, reference ćelija, određeni nazivi, formule, funkcije ili tekst.

Napomene

 • Ako je index_num polje (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.), kod izračuna funkcije CHOOSE, izračunat će se svaka vrijednost.
 • Argumenti vrijednosti funkcije CHOOSE mogu biti reference raspona, kao i pojedinačne vrijednosti.

  Npr. formula:

  =SUM(CHOOSE(2;A1:A10;B1:B10;C1:C10))

  izračunat će se u:

  =SUM(B1:B10)

  koja zatim prikazuje vrijednost na temelju vrijednosti u rasponu B1:B10.

  Prvo se računa funkcija CHOOSE, prikazujući referencu B1:B10. Nakon toga se računa funkcija SUM, koristeći kao argument B1:B10, rezultat funkcije CHOOSE.

1. primjer

Pomoću argumenta index_num prikazuje vrijednost s popisa vrijednosti argumenata


2. Primjer

Kako uz tri uvjeta vratiti rezultat za svaki uvjet

Uzmimo za primjer da imamo nekakav tekst u nekoj ćeliji (u ovom slučaju u A1)
U ćeliji B2 trebamo rezultat zavisno o jednom od tri uvjeta koji se nalazi u A1.

U ovom slučaju možemo iskoristiti kombinaciju CHOOSE i LEFT funkcije.
LEFT funkcija vraća kao rezultat prva 4 znaka iz teksta u ćeliji A1. U odnosu na ta 4 znaka funkcija CHOOSE vrati će nam određeni rezultat. Zavisno koji broj dobijemo oduzimanjem, Choose funkcija će nam vratiti određeni redni broj argumenta funkcije.

Uzmimo za primjer sliku i zadatak na slici ispod. Zadatak je da nam u ćeliji B1 bude rezultat zavisno koja prva 4 znaka imamo u tekstu u ćeliji A1.
Dakle postoje neki uvjeti:
1. Ako je prvi broj teksta u ćeliji A1=3010 vrati nam rezultat Prvi-član
2. Ako je prvi broj teksta u ćeliji A1=3011 vrati nam rezultat Drugi-član
3. Ako je prvi broj teksta u ćeliji A1=3012 vrati nam rezultat Treći-član

Funkcija LEFT će vratiti kao rezultat prva četiri znaka iz A1 a taj broji koji nam vrati funkcija LEFT umanjimo za broj 3009. Kao rezultat možemo dobiti brojeve 1, 2, i 3.

Funkcija Choose kao argument ima broj a shodno tome vraća jedan os slijedećih argumenata koji odgovaraju tom broju.

=CHOOSE(LEFT(A1;4)-3009;"Prvi-član";"Drugi-član";"Treći-član")

Excel funkcija CHOOSE u slučaju kada imamo više uvjeta i tekstualnu ćeliju

Pogledajte Evaluate Formula (Vrednovanje formule) i tada će vam biit jasno kako funkcija Choose prolazi korak po korak kroz formulu. Na slici ispod imamo sitaciju kada Excel funkcija CHOOSE vrši razliku između 3001 (prva 4 znaka teksta) i broja 3009 koji smo fiksirali.

Evaluate formula u Excelu ili Vrednovanje formule u Excelu

Korak Evaluate formula u kojem za prvi argument imamo broj 2 a shodno tome će funkcija Choose vratiti drugi po redu argument (u ovom slučaju je to "Drugi-član"

Evaluate formula iunkcije CHOOSE u Excelu
3. primjer

Zbrajanje vrijednosti koristeći funkciju CHOOSE u kombinaciji fa funkcijom SUM

Zbrajanje vrijednosti koristeći funkciju CHOOSE u kombinaciji fa funkcijom SUM

 
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr