IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ABS
2 ACOS
3 ACOSH
4 ASIN
5 ASINH
6 ATAN
7 ATAN2
8 ATANH
9 CEILING
10 COMBIN
11 COS
12 COSH
13 DEGREES
14 EVEN
15 EXP
16 FACT
17 FACTDOUBLE
18 FLOOR
19 GCD
20 INT
21 LCM
22 LN
23 LOG
24 LOG10
25 MDETERM
26 MINVERSE
27 MMULT
28 MOD
29 MROUND
30 MULTINOMIAL
31 ODD
32 PI
33 POWER
34 PRODUCT
35 QUOTIENT
36 RADIANS
37 RAND
38 RANDBETWEEN
39 ROMAN
40 ROUND
41 ROUNDDOWN
42 ROUNDUP
43 SERIESSUM
44 SIGN
45 SIN
46 SINH
47 SQRT
48 SQRTPI
49 SUBTOTAL
50 SUM
51 SUMIF
52 SUMPRODUCT
53 SUMSQ
54 SUMX2MY2
55 SUMX2PY2
56 SUMXMY2
57 TAN
58 TANH
59 TRUNC
   
   
   MICROSOFT EXCEL - Sumproduct function

MATEMATIČKE i TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
U  MS EXCEL-u 2003
SUMPRODUCT

Množi odgovarajuće komponente zadanih polja i vraća zbroj tih produkata.

Sintaksa

SUMPRODUCT(array1;array2;array3; ...)

Array1, array2, array3, ...    je niz od 2 do 30 polja, čije komponente želite pomnožiti, a zatim zbrojiti.

Napomene

  • Argumenti koji su polja moraju biti jednakih dimenzija. Ako nisu, SUMPRODUCT vraća pogrešku #VRIJ!.
  • Stavke u poljima koje nisu brojevi, SUMPRODUCT tretira kao da su nule.

Primjer

Množi odgovarajuće komponente zadanih polja i vraća zbroj tih produkata

II PRIMJER FUNKCIJE SUMPRODUCT (pretraživanje)

List1
 
List2
Sumproduct

Isti primjer na jednom Radnom listu. Uočite razliku u formuli kada za jedan od argumenata koristite za pojedinačne uvjete ili sveukupni "uvjet2"

Pretraživanje baze podataka pomoću Sumproduct funkcije

 


Pretraživanje pomoću funkcije SUMPRODUCT

U primjeru ispod postoje dva uvjeta. U odnosu na ta dva uvjeta formula sa funkcijom Sumproduct pronalazi vrijednost u rasponu podataka.

SUMPRODUCT in Excel

Još jedan primjer korištenja funkcije SUMPRODUCT pogledajte ovdje Zbroj između dva datuma uz uvjet
Također pogledajte tutorijal gdje su 3 uvjeta a zbrajanje se vrši sa ostalih Sheets ovisno o jednom od naziva uvjeta koji je vezan za Sheet.

Obratite pažnju kod korištenja Excel funkcije SUMPRODUCT. Ako imate puno redova i podataka ili ako imate puno formula koje sadrže Sumproduct funkciju, tada vam to može usporiti Excel prilikom izračuna.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr