IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ABS
2 ACOS
3 ACOSH
4 ASIN
5 ASINH
6 ATAN
7 ATAN2
8 ATANH
9 CEILING
10 COMBIN
11 COS
12 COSH
13 DEGREES
14 EVEN
15 EXP
16 FACT
17 FACTDOUBLE
18 FLOOR
19 GCD
20 INT
21 LCM
22 LN
23 LOG
24 LOG10
25 MDETERM
26 MINVERSE
27 MMULT
28 MOD
29 MROUND
30 MULTINOMIAL
31 ODD
32 PI
33 POWER
34 PRODUCT
35 QUOTIENT
36 RADIANS
37 RAND
38 RANDBETWEEN
39 ROMAN
40 ROUND
41 ROUNDDOWN
42 ROUNDUP
43 SERIESSUM
44 SIGN
45 SIN
46 SINH
47 SQRT
48 SQRTPI
49 SUBTOTAL
50 SUM
51 SUMIF
52 SUMPRODUCT
53 SUMSQ
54 SUMX2MY2
55 SUMX2PY2
56 SUMXMY2
57 TAN
58 TANH
59 TRUNC
   
.

MICROSOFT EXCEL

MATEMATIČKE i TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
U  MS EXCEL-u 2003


SUBTOTAL ( Podzbrojevi )

Vraća podzbroj u popisu ili bazi podataka. Lakše je stvoriti popis sa podzbrojevima koristeći naredbu Podzbrojevi (izbornik Podaci). Kad jednom stvorite popis s podzbrojevima, možete ga mijenjati koristeći funkciju SUBTOTAL.

Sintaksa

SUBTOTAL(function_num, ref1, ref2, ...)

Function_num    je broj od 1 do 11 (uključuje skrivene vrijednosti) ili 101 do 111 (zanemaruje skrivene vrijednosti) koji određuje koja će se funkcija koristiti za izračun podzbrojeva unutar popisa.

Function_num
(uključuje skrivene vrijednosti)
Function_num
(zanemaruje skrivene vrijednosti)
Funkcija
1 101 AVERAGE
2 102 COUNT
3 103 COUNTA
4 104 MAX
5 105 MIN
6 106 PRODUCT
7 107 STDEV
8 108 STDEVP
9 109 SUM
10 110 VAR
11 111 VARP

Ref1, ref2,   su 1 do 29 raspona ili referenci za koje želite izračunati podzbroj.

Napomene

  • Ako postoje drugi podzbrojevi unutar ref1, ref2,… (ili ugniježđeni podzbrojevi), oni se ignoriraju zbog izbjegavanja dvostrukog uključivanja.
  • Za konstante function_num od 1 do 11, funkcija SUBTOTAL uključuje vrijednosti redaka skrivenih naredbom Sakrij na podizborniku Redak izobrnika Oblikovanje). Koristite ove konstante kada želite napraviti podzbroj skrivenih i neskrivenih brojeva na popisu. Za konstante function_Num od 101 do 111, funkcija SUBTOTAL zanemaruje vrijednosti redaka sakrivenih naredbom Sakrij na podizborniku Redak izbornika Oblikovanje). Koristite ove konstante kada želite napraviti podzbroj samo neskrivenih brojeva na popisu.
  • Funkcija SUBTOTAL zanemaruje sve retke koji nisu uključeni u rezultatu filtra, bez obzira koju vrijednost function_num koristite.
  • Funkcija SUBTOTAL dizajnirana je za stupce podataka ili okomite raspone. Nije dizajnirana za retke podataka ili vodoravne raspone. Na primjer, kada napravite podzbroj vodoravnog raspona koristeći function_num od 101 ili veće, kao što je SUBTOTAL(109,B2:G2), skrivanje stupca ne utječe na podzbroj. Međutim, skrivanje retka u podzbroju okomitog raspona utječe na podzbroj.
  • Ako je bilo koja adresa 3D adresa, SUBTOTAL vraća pogrešku #VRIJ!.

Primjer

Vraća podzbroj u popisu ili bazi podataka

Za primjer:

- Ručno skrivanje redova (ćelija)
SUBTOTAL(9;range) zbraja sve redove, skrivene i vidljive (ćelije).
SUBTOTAL(109;range) zbraja samo vidljive redove (ćelije).

- Skrivanje redova (ćelija) koristeći Autofilter
SUBTOTAL(9;range) zbraja samo vidljive redove (ćelije).
SUBTOTAL(109;range) zbraja samo vidljive redove (ćelije).

PRIMJER ZBRAJANJA SAMO VIDLJIVIH REDOVA korištenjem funkcije Subtotal

Kada imamo neke podatke koje trebamo zbrojiti a želimo ponekada ručno sakriti neke redove (hide row) i ti skriveni redovi ne bi trebali ući u zbroj, iskoristiti ćemo funkciju Subtotal sa Function_num brojem ( u ovom slučaju za zbrajanje SUM => 109 )

PRIMJER ZBRAJANJA SAMO VIDLJIVIH REDOVA korištenjem funkcije Subtotal


Primjer SUBTOTAL ( podzbrajanja ) i printanja podzbroja na svaki list posebno

Da se odmah razumijemo. Ovaj primjer može se odraditi i na drugi način, ovo je samo jedan od primjera. Sve ovisi o vrsti zadatka, vašoj želji i načinu rada kao i o doišljatosti.

U ovom primjeru pokazat ću kako možemo neku veliku tablicu koja sadrži više listova prilikom ispisa na papir prikazati kao zasebne cjeline na svakom listu papira sa zbrojem nekakvih vrijednosti za svaku cjelinu ( grupu ). Ovaj termin "cjelina" ili "grupa" Vi možete primijeniti na način kako Vama odgovara a ja ću prikazati na jednostavnom primjeru.

Dakle imamo tablicu sa puno redova i prilikom ispisa imamo tri lista na kojem će se ispisati tablica. Kao prvo želimo da na svakom listu na vrhu tablice budu nazivi naših stupaca. Uz to želimo na svakom listu da ispod tablice imamo podzbroj ( zbroj vidljivih vrijednosti ) a na zadnjem listu ukupan zbroj svih vrijednosti.

Postavljanje naziva zaglavlja stupaca na svaki list:

Nazive stupaca ( zaglavlje ) na svaki list postaviti ćemo u dijalog prozoru Datoteka (File) => Postavljanje stranice (Page Setup) => kartica List (Sheet) i na njoj postaviti raspon ćelija u kojem se nalazi zaglavlje stupaca "Reci koje treba ponoviti na vrhu:" (Row to repeat to top). Da bi postavili raspon ćelija trebate ga upisai ili kliknuti na gumb sa strelicom koji se nalazi u desnoj strani dotičnog polja a potom selektirati dotični raspon. Potom klik na U redu (OK).

Postavljanje broja stranice od ukupnog broja stranica za svaki list:

Na kartici (tabu) Podnožje/Zaglavlje (Header/Footer) u sekciji za Prilagođeno Podnožje (Custom Footer) postavimo broj stranice od broja stranica. To izgleda kao na slici ispod. Ovime smo postavili numeraciju stranica.

Slijedeći korak je rad na samim podacima i postavljanje SUBTOTAL-a

Ovo je naša tablica sa podacima

Primjer SUBTOTAL ( podzbrajanja ) i printanja podzbroja na svaki list posebno

AKo odemo u pregled prije ispisa (print preview) uočit ćemo da imamo tri lista za isprintati ali zbroj vrijednosti nalazi se amo na zadnjem listu. Pogledajte sliku ispod

Kao što vidite na slikama podaci su raznoliki i nisu grupirani. Za uspješno rješenje ovog problema nama bi trebale GRUPE podataka. Zbog toga ja sam dodao stupac "grupe" pomoću kojega ću moći odrediti da mi se određena grupa pojavljuje na listu a ispod i zbroj za dotičnu grupu. Ako radite nešto slično tada imate mogućnost da te grupe sortirate. Meni je najjednostavnije bilo ovako. Naravno ovaj stupac A sa grupama mogu postaviti da font bude bijele boje i tako da se ne vidi kada sve isprintam.

Kada smo sve pripremili idemo kreirati SUBTOTAL sa određenim parametrima.
1. Selektirajte sve Vaše podatke
2. Podaci (Data)
3. Podzbrojevi (Subtotal)

Potom na dijalog prozoru postavite parametre
- grupa
- Ukupni zbroj ( sum )
- Za subtotal izaberite opciju "Vrijednost"
- Uključite opcije kao na slici ( Page break betwen groups i Summary below data )

Kliknite na gumb U redu (OK)

Sada imate drugačiji izgled radnog lista sa dodatnim elementima ispred brojeva redova. To izgleda kao na slici ispod. Ovaj prikaz dobijete klikom na gumbić sa brojem 3.

Ako kliknete na gumbić sa brojem 1 tada imate ovakav prikaz

Ako kliknete na gumbić sa brojem 2 tada imate ovakav prikazOvime smo postavili opcije za Subtotal i sada kada odemo u Pretpregled stranice (Print Preview) imamo ovakav izgled stranice

Ako sakrijemo stupac "A" tada se neće vidjeti nazivi grupa a li ni tekst "Ukupan Zbroj". Naravno možemo čak i obojati nazive grupa u BIJELI font pa se neće vidjeti i stupac A maximalno skupiti ali poravnanje postaviti u LIJEVO.

 Ako postavimo FONT grupa kao BIJELI tada se on neće vidjeti. Pogledajte sliku ispod
 

Download ovog primjer OVDJE. Još jedan primjer korištenja funkcije SUBTOTAL  pogledajte OVDJE
 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr