IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ABS
2 ACOS
3 ACOSH
4 ASIN
5 ASINH
6 ATAN
7 ATAN2
8 ATANH
9 CEILING
10 COMBIN
11 COS
12 COSH
13 DEGREES
14 EVEN
15 EXP
16 FACT
17 FACTDOUBLE
18 FLOOR
19 GCD
20 INT
21 LCM
22 LN
23 LOG
24 LOG10
25 MDETERM
26 MINVERSE
27 MMULT
28 MOD
29 MROUND
30 MULTINOMIAL
31 ODD
32 PI
33 POWER
34 PRODUCT
35 QUOTIENT
36 RADIANS
37 RAND
38 RANDBETWEEN
39 ROMAN
40 ROUND
41 ROUNDDOWN
42 ROUNDUP
43 SERIESSUM
44 SIGN
45 SIN
46 SINH
47 SQRT
48 SQRTPI
49 SUBTOTAL
50 SUM
51 SUMIF
52 SUMPRODUCT
53 SUMSQ
54 SUMX2MY2
55 SUMX2PY2
56 SUMXMY2
57 TAN
58 TANH
59 TRUNC
   
   

MICROSOFT EXCEL

MATEMATIČKE i TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
U  MS EXCEL-u 2003


RANDBETWEEN

Vraća slučajni broj u rasponu koji ste izabrali. Svaki puta kada se računa radni list vraća se novi slučajni broj.

Ako ova funkcija nije dostupna i prikazuje pogrešku #NAZIV?, instalirajte i učitajte dodatni alat za analizu.

Kako?

  1. Na izborniku Alati, pritisnite Dodaci.
  2. U popisu Raspoloživi dodaci, odaberite okvir Alati za analizu, a zatim pritisnite U redu.
  3. Ako treba, slijedite upute programa za instalaciju.

Sintaksa

RANDBETWEEN(bottom,top)

Bottom    je najmanji cijeli broj koji će vratiti RANDBETWEEN.

Top    je najveći cijeli broj koji će vratiti RANDBETWEEN.

Primjer

Vraća slučajni broj u rasponu koji ste izabrali

Još jedan primjer slučajnog broja koji se osvježava (refresha) sa F9. Formula se završava sa CTRL+SHIFT+ENTER da bi se dobile vitičaste zagrade.

 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr