IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - zaglavlje/ podnožje, header/ footer, numeriranje stranice u zaglavlju ili podnožju excela

KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA -
(header and footer in Excel)KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA RADNOG LISTA - NUMERIRANJE STRANICA U EXCELU :

Dodavanje zaglavlja i podnožja

 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Pogled pritisnite Zaglavlje i podnožje.
 3. U okviru Zaglavlje ili Podnožje pritisnite željeno zaglavlje ili podnožje.

Stvaranje prilagođenih zaglavlja i podnožja

Možete imati samo jedno prilagođeno zaglavlje i podnožje na svakom radnom listu. Napravite li novo prilagođeno zaglavlje ili podnožje, ono će zamijeniti sva ostala prilagođena zaglavlja ili podnožja na radnom listu.
 1. Pritisnite radni list.
 2. Na izborniku Pogled pritisnite Zaglavlje i podnožje.
 3. Kako biste prilagođeno zaglavlje ili podnožje mogli temeljiti na postojećem, u okviru Zaglavlje ili Podnožje pritisnite to zaglavlje ili podnožje.
 4. Pritisnite Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.
 5. Za umetanje željenih informacija zaglavlja ili podnožja u sekciju, pritisnite u okvir Lijeva sekcija, Središnja sekcija ili Desna sekcija, a zatim gumbe.
 6. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Za unos dodatnog teksta zaglavlja ili podnožja, unesite tekst u okvir Lijeva sekcija, Središnja sekcija ili Desna sekcija.
  • Za početak novog retka u nekom od okvira sekcije, pritisnite tipku ENTER.
  • Za brisanje zaglavlja ili podnožja sekcije, odaberite sekciju u kojoj ih želite izbrisati, a zatim pritisnite BACKSPACE.

  Napomene

  • Pomoću gumba u dijaloškim okvirima Zaglavlje ili Podnožje možete oblikovati ili prilagoditi zaglavlja i podnožja.
  • Provjerite ostavlja li margina zaglavlja, odnosno podnožja, dovoljno prostora za prilagođeno zaglavlje, odnosno podnožje.

Savjeti

 • Za uključivanje pojedinačnog znaka & u tekstu zaglavlja ili podnožja, koristite dva znaka &. Npr. za uključivanje “Nabava & Usluge” u zaglavlje, upišite Nabava && Usluge.
 • Da biste stranice počeli numerirati od broja koji je različit od 1, navedite prvi broj stanice, a zatim upotrijebite &[stranica] u zaglavlju ili podnožju. Da biste naveli prvi broj stranice:
  1. Na izborniku Datoteke kliknite Postavljanje stranice.
  2. U okviru Prvi broj stranice utipkajte prvi broj stranice.

 

Također margine možemo podesiti upisom broja u dijaloški okvir za postavljanje margina radnog lista ili više njih aktiviramo klikom na  gumb/naredbom Pretpregled ispisa => gumb Postava => kartica Podnožje / Zaglavlje . Header ad Footer in Excel

Numeriranje stranice u excelu u Zaglavlju (header)

Da bi ste oblikovali tekst u zaglavlju ili podnožju, označite tekst a zatim odaberite gumb fonta.
Da bi ste umetnuli u zaglavlje ili podnožje (header / footer) broj stranice, datum, vrijeme, naziv i put do datoteke, ili naziv kartice, mjesto unosa postavite u okvir za uređivanjem a zatim kliknite na odgovarajući gumb.
Umetanje slike u zaglavlje ili podnožje: Ako se pitate kako umetnuti sliku u zaglavlje/podnožje (header/footer) u Excelu, s obzirom na prethodno jednostavan je zaključak klik na gumb za umetanje slike. Postavite pokazivač (kursor) u okvir za uređiuvanje sekcije gdje želite umetnuti sliku a potom klik na gumb "oblikuj sliku"

Numeriranje stranice u excelu u Podnožju (footer), pročitajte tekst na slici

numeriranje stranice u excelu

Kako kopirati Header ili Footer sa jednog Sheeta na sve ostale Sheets

Ukoliko imate potrebu za kopiranjem HEADER-a ili FOOTER-a sa jednog radnog lista na sve ostale radne listove u radnoj knjizi imate dva načina kopiranja (preko Setupa ili pomoću Macro-a)

PRVI NAČIN preko Setup-a:

Umetnite Header ili Footer na prvi radni list Sheet1. Pozicionrajte se na Sheet1

Pritisnite CTRL + klik na svaki Sheet tj. na naziv Sheeta (ili ako želite sve listove tada Shift + zadnji Sheet ili klik desnom tipkom miša i Select All Sheets)
Sada imate selektirane Shetove i u naslovu datoteke uočite riječ [GROUP], što znači da su neki listovi u Workbook grupirani. Kada ste grupirali radne listove učinite slijedeće.

Za Excel 2003
File => Page Setup => kliknite na OK

Za Excel 2007
Tab Page Layout => Page Setup => Kliknite na OK

Sada kliknite desnom tipkom miša na jedan od naziva Sheeta => Ungroup Sheets. Pogledajte Print Preview za sve Sheets, trebali bi u svakom imati Header ili Footer.

Ako u Headeru ili Footeru koristite sliku (picture) tada uradite slijedeće

U momentu kada selektirate sve Sheets kliknite na Page Setup => Header/Footer i tada insertirajte "picture"

Za Excel 2003
File => Page Setup => Header/Footer => Custom Header => Insert Picture => OK => OK

Za Excel 2007
Tab Page Layout => Page Setup Header/Footer => Custom Header => Insert Picture => OK => OK

DRUGI NAČIN preko Macro

Ako volite raditi sa  Makronaredbama tada možete iskoristiti ove dvije Makronaredbe. Svaka je zasebna. Ovaj Macro kopirajte u VBE (Alt+F11) i pokrenite ga preko Alt+F8Za HEADER
 

Sub KopirajHeader()

Dim s1 As String, s2 As String, s3 As String

Dim sh As Worksheet

With ActiveSheet.PageSetup

s1 = .LeftHeader

s2 = .CenterHeader

s3 = .RightHeader

End With

For Each sh In Worksheets

sh.Activate

With ActiveSheet.PageSetup

.LeftHeader = s1

.CenterHeader = s2

.RightHeader = s3

End With

Next

End Sub

Za FOOTER
 

Sub KopirajFooter()

Dim s1 As String, s2 As String, s3 As String

Dim sh As Worksheet

With ActiveSheet.PageSetup

s1 = .LeftFooter

s2 = .CenterFooter

s3 = .RightFooter

End With

For Each sh In Worksheets

sh.Activate

With ActiveSheet.PageSetup

.LeftFooter = s1

.CenterFooter = s2

.RightFooter = s3

End With

Next

End Sub

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr