IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - radni prozor Excela - sve naredbe u tekstualnom izborniku Excela - komande u Excelu

IZGLED PROZORA MS EXCEL-a 2003IZGLED RADNOG PROZORA MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Nakon aktiviranja (pokretanja) Microsoft Excela, pojavi se prozor Microsoft Excel-a 2003 koji se sastoji od sljedećih elemenata:
 
Naslovna traka – nalazi se na vrhu prozora i plave je boje. Na njoj piše ime trenutno aktivnog dokumenta i ime programa – Microsoft Excel - Knjiga1  (Microsoft Excel - Knjiga2).
U desnom kutu naslovne trake nalaze se gumbi za minimiziranje prozora programa , smanjenje / maksimiziranje prozora programa i zatvaranje programa Excel.

Radni prozor - Microsoft Excel 2003

Ispod naslovne trake nalazi se traka s tekstualnim izbornicima Datoteka, Uređivanje, Pogled itd. Klikom na ime izbornika pojavi se padajući izbornik s naredbama koje su grupirane prema namjeni.
Tako izbornik "Datoteka" sadrži naredbe za rad s datotekama, izbornik "Uređivanje" naredbe za uređivanje dokumenta itd.

TEKSTUALNI IZBORNIK U EXCELU

U popisu naredbi nalaze se samo one koje se najčešće koriste (zavisi o postavkama).
Ostale naredbe su Skrivene, čime se postiže veća preglednost naredbi u pojedinom izborniku. Klikom na dvostruku strelicu na dnu izbornika dobije se pregled svih naredbi.
Isto se postiže ako se pokazivač miša zadrži nekoliko sekunda na imenu otvorenog izbornika. Pri tom su  skrivene naredbe na svjetlijoj pozadini.
Ako se upotrijebi naredba koja je skrivena, ona postaje vidljiva prilikom sljedećeg pozivanja tog istog izbornika. Pozivanjem naredbe koja nakon svog imena ima tri točkice, pojavi se dijaloški okvir u kojem je potrebno programu dati dodatne upute, a pozivanjem naredbe iza koje je strelica, pojavi se dodatni izbornik s naredbama.

Ovaj izgled može se mijenjati na prozoru koji dobijemo klikom desnom tipkom miša iza naredbe "Pomoć" na prazan prostor, gdje nam se otvara skočni izbornik na kojem kliknemo na "Prilagodi" a potom dobijemo ovakav dijalog prozor.

Da bi se naredbe brže i lakše pokretale, većina njih je prikazana gumbima na grafičkim alatnim trakama.
Standardna alatna traka i traka Oblikovanje nalaze se u istom redu, što povećava radnu površinu, ali je smanjena dostupnost do nekih naredbi na alatnim trakama. Ako želite da se alatne trake nalaze svaka u svom redu, uhvatite mišem rub alatne trake Oblikovanje i odvucite je u drugi red.

Druga je mogućnost da kliknete desnom tipkom miša na alatnu traku, zatim na naredbu => Prilagodi, a u dijaloškom prozoru na kartici Mogućnosti uključite opciju »Pokaži alatne trake Standard i Oblikovanje u dva retka«.

Ako želite da Vam Excel prikazuje samo često korištene naredbe onda na naredbu => Prilagodi, a u dijaloškom prozoru na kartici Mogućnosti isključite opciju »Uvijek pokaži cijele izbornike«.

ALATNE TRAKE STANDARD I OBLIKOVANJE

Značenje pojedinog gumba na alatnim trakama možete vidjeti tako što pokazivač miša pozicionirate na određeni gumb i nakon nekoliko sekundi pojavi Vam se info-oblačić sa nazivom funkcije.

Alatne trake postavljamo i uklanjamo klikom na izbornik Pogled => Alatne trake, a zatim kliknemo na alatnu traku koju želimo prikazati u prozoru (uključiti potvrdnu kvačicu). Određenu alatnu traku uklonimo tako da klikom na njeno ime isključimo potvrdnu kvačicu.

Kliknemo li desnom tipkom miša na alatnu traku npr: iza naredbe "Pomoć" , pojavi se popis alatnih traka u kojem također možemo dodati ili ukloniti pojedinu alatnu traku.

Svaka alatna traka ima na kraju strelicu  

Klikom na tu strelicu pojavi se naredba "Prikaži gumbe u jednom retku" i  "Dodaj ili ukloni gumbe". Kad pozicioniramo miš na strelicu , pojavi se lista s gumbima i naredbama. Gumb za pojedinu naredbu postavimo ili uklonimo s  alatne trake na način da uključimo ili isključimo potvrdnu kvačicu ispred imena naredbe. Gumbe na alatnim traka možemo razmještati tako da držimo pritisnutu tipku Alt, a mišem odvučemo gumb na novo mjesto.

U koliko smo kliknuli na gumb CRTANJE na grafičkom izborniku trake Standard u dnu prozora pojavila nam se Alatna traka za crtanje, pomoću koje možemo crtati u Excelu ili ukrašavati tekst.

S desne strane nalazi se klizna traka (klizač) za okomiti pomak, a na dnu klizna traka (klizač) za vodoravni pomak. Pomoću njih se krećemo okomito, odnosno vodoravno po radnom listu - tablici. Krećemo se tako što kliknemo lijevom tipkom miša na klizač, zadržimo tipku i pomičemo klizač gore-dole ili lijevo-desno

Prozor MS Excela 2003 sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Naslovna traka s imenom programa Microsoft Excel i nazivom aktivne knjige, u desnom kutu nalaze se gumbi za minimiziranje i maksimiziranje prozora programa, i gumb za izlaz iz programa

2. Traka s izbornicima (Datoteka, Uređivanje, Pogled itd.)

3. Standardna alatna traka

4. Alatna traka Oblikovanje

5. Traka formule, sastoji se od okvira naziva (ovdje se nalazi adresa aktivne ćelije), zatim gumb s znakom jednakosti (uređivanje formule) i treći dio gdje dolazi sadržaj aktivne ćelije – ono što upisujemo u ćeliju)

6. Radna tablica s ćelijama, u dnu tablice nalaze se gumbi i jahači za kretanje na druge listove te klizna traka za vodoravni pomak.

7. Traka stanja s područjem za automatsko računanje.

Trake uključujemo i isključujemo u izborniku Pogled.

Svaka nova radna knjiga sadrži tri lista, a može ih sadržavati do 255.S jednog lista na drugi krećemo se:

- klikom na jahač lista (naziv lista)

- pomoću strelica za kretanje na prethodni ili naredni list, ili

- pomoću strelica za kretanje na prvi ili posljednji list unutar radne knjige.

Obilježen "jahač" List1, za prijelaz na List2 dovoljno je kliknuti na njegovo ime lijevom tipkom miša.

Svaka radna tablica sadrži 256 stupca (slova od A do IV) i 65536 redaka (preko 16 milijuna ćelija).

Aktivna ćelija označena je pravokutnikom s debelom crtom (pravokutnik za označavanje), a adresa ćelije određuje se slovom stupca i brojem reda u kojem se nalazi (na slici D8). Adresa aktivne ćelije nalazi se u okviru naziva na traci formula.

Traka stanja sadrži dva polja: polje na lijevoj strani sa savjetima (ono nas obavještava da je Excel spreman za rad a tijekom unosa ovdje se pojavi riječ Unos) i polje za automatsko računanje.

Na traci stanja u polju za automatsko računanje, automatski se pojavljuje zbroj vrijednosti označenih ćelija. Kliknemo li na ovo polje desnom tipkom miša, pojavi se izbornik u  kojem možemo izabrati neku drugu funkciju osim zbrajanja.

Traka stanja i određivanje opcije automatskog računanja (desnom tipkom miša).

O izbornicima i alatnim trakama

Izbornik (izbornik: popis naredbi koji se prikazuje kada kliknete naziv izbornika na traci izbornika ili nekoj drugoj alatnoj traci.) prikazuje popis naredbi. Neke od ovih naredbi pored sebe imaju slike kako biste ih brzo mogli povezati s tim slikama. Većina izbornika nalazi se na traci izbornika (traka izbornika: Vodoravna traka ispod naslovne trake koja sadrži nazive izbornika. Traka izbornika može biti ugrađena ili prilagođena.), što je alatna traka na vrhu zaslona. Alatne trake mogu sadržavati gumbe, izbornike ili oboje.

1.  Traka izbornika

2.  Naredba izbornika

3.  Alatna traka

4.  Gumb

 

Prikaz samo korištenih naredbi i gumba

Microsoft Office automatski prilagođava izbornike i alatne trake prema tome koliko često koristite neke naredbe. Pri prvom pokretanju programa iz sustava Office, pojavile su se samo osnovne naredbe. Nakon toga, radom s izbornicima i alatnim trakama one se prilagođavaju tako da se pojavljuju samo najčešće korištene naredbe i gumbi na alatnoj traci.

Prikaz svih naredbi na izborniku

Kako biste pronašli naredbu koju ne koristite često ili koju uopće niste koristili, za prikaz svih naredbi na dnu izbornika pritisnite strelice . Izbornik možete i dvaput pritisnuti i time ga proširiti. Nakon što proširite jedan izbornik, svi će izbornici biti prošireni sve dok ne odaberete neku naredbu ili izvedete akciju. Kada na proširenom izborniku pritisnete neku naredbu, ona će odmah biti dodana kraćoj verziji izbornika. Ako naredbu ne koristite često, ona će nestati s kratke verzije izbornika.

Smještanje alatnih traka u jedan redak

Alatne se trake mogu smjestiti jedna pored druge u istom retku. Npr. pri prvom pokretanju programa iz sustava Microsoft Office alatna traka Standard nalazi se pored alatne trake Oblikovanje. Ako u isti redak stavite više alatnih traka, može se dogoditi da neće biti dovoljno prostora za prikaz svih gumba. Ako nema dovoljno prostora, prikazat će se samo nedavno korišteni gumbi.

Prikaz svih gumba alatne trake

Alatnoj traci možete promijeniti veličinu kako bi se prikazao veći broj gumba ili možete prikazati sve gumbe na alatnoj traci. Za prikaz popisa gumba koji neće stati u ugrađenu, usidrenu alatnu traku (usidrena alatna traka: Alatna traka pričvršćena uz jedan rub programskog prozora. Kad odvučete alatnu traku ispod trake naslova programa ili na lijevi ili desni rub te na dno programskog prozora, alatna traka automatski se smješta na svoje mjesto na rubu programskog prozora.), na kraju alatne trake pritisnite Mogućnosti alatne trake . Kada koristite neki gumb koji nije prikazan na alatnoj traci, taj će gumb biti premješten na alatnu traku, a gumb koji nije nedavno korišten prelazi na popis Mogućnosti alatne trake.

Prilagodba izbornika i alatnih traka

Izbornike i alatne trake možete i sami prilagoditi; možete dodavati i uklanjati gumbe i izbornike na alatnim trakama, napraviti vlastite osobne alatne trake, sakriti ili prikazati alatne trake, te ih premještati. Traku izbornika možete prilagoditi na isti način kao i sve ostale ugrađene alatne trake (ugrađena alatna traka: alatna traka koja dolazi s programima Microsoft Officea, a nije je stvorio korisnik.) — npr. možete brzo dodati i ukloniti gumbe i izbornike na traci izbornika — ali traku izbornika ne možete sakriti.

POJAŠNJENJE NAREDBI NA TEKSTUALNOM IZBORNIKU

razlike između HR i ENG verzije su u dodacima koji su instalirani na verziju sa HR jezikom.

Datoteka (File)

Datoteka (File)
Naredba Značenje naredbe
Nova (New) kreiranje nove radne knjige (CTRL+N)
Otvori (Open) otvaranje postojeće radne knjige (datoteke) sa određene lokacije (CTRL+O)
Zatvori (Close) zatvaranje radne knjige
Spremi (Save) spremanje (snimanje, memoriranje) radne knjige u datoteku na određenu lokaciju (CTRL+S)
Spremi kao (Save As) spremanje postojeće radne knjige pod drugim imenom ili u drugu mapu, može se koristiti također za spremanje nove radne knjige (snimanje u datoteku)
Spremi kao web stranicu (Save As Web Page) spremanje radne knjige kao Web stranicu
Spremi radni prostor
(Save Workspace)
spremanje radnog prostora (otvorenih radnih knjiga i načina na koji su posložene u prozoru Excela)
Pretraživanje (Search) pretraživanje diskova i mapa prema određenoj riječi
Pregled Web stranice
(Web Page Preview)
pregled dokumenta u obliku web stranice
Postava stranice
(Page Setup)
određivanje margina, veličine i izgleda stranice, zaglavlja, podnožja, područja ispisa 
Područje ispisa
(Print Area)
postavljanje područja ispisa (koje dijelove lista želimo ispisati)
Pregled ispisa
(Print Preview)
pregled dokumenta prije ispisa i obavljanje korekcija 
Ispis (Print) ispis na pisač ili u datoteku (CTRL+P)
Pošalji (Send To) slanje dokumenta e-mailom, faxom…
Svojstva (Properties) daje podatke o radnoj knjizi - kada je napravljen, datum, zadnje izmjene, autor itd.. (ove podatke možemo ukloniti pomoću naredbe "Uklanjanje skrivenih podataka")
Izlaz (Exit) izlaz iz programa Excel (ujedno i zatvaranje programa) (ALT+F4)

Uređivanje (Edit)

Uređivanje (Edit)
Naredba Značenje naredbe
Poništi (Undo) poništavanje zadnje radnje (brisanje, kopiranje, pogrešan upis, crtanje…), ova naredba vraća vas korak unazad (do 100 koraka)
u koliko nema nikakve radnje naredba se mijenja u "ne mogu poništiti"
(CTRL+Z)
Ponovi (Repeat) vraćanje onoga što je naredbom Poništi (Undo) poništeno (CTRL+Y)
Izreži (Cut) izrezivanje (premještanje) označenog dijela (teksta, grafike, slika, formule) iz Lista (Sheet) - nakon klika na ovu naredbu označeni dio dokumenta premješta se u Međuspremnik) (CTRL+X)
Kopiraj (Copy) kopiranje označenog dijela (teksta, grafike, formule, slike, raspona ćelija)  - nakon klika na ovu naredbu označeni dio dokumenta kopira se u Međuspremnik) (CTRL+C)
Međuspremnik Office-a
(Office Clipboard)
prikaz Međuspremnika Office-a kao dodatnog okna zadatka u prozoru Excela (uglavnom se pozicionira u desnom dijelu prozora)
Zalijepi (Paste) ljepljenje (umetanje) sadržaja iz Međuspremnika u radnu knjigu na mjesto selektirane ćelije (obično se aktivira  nakon naredbe Izreži ili Kopiraj)
(CTRL+V)
Specijalno zalijepi
(Paste Special)
ljepljenje tablice, grafikona i objekata iz drugih aplikacija Office-a i omogućava održavanje aktivne veze s izvornim dokumentom (podacima). Također možete ostvariti vezu (link) sa određenim ćelijama zbog aktivnog ažuriranja promjene podatka
Zalijepi kao hipervezu
(Paste As Hiperlink)
ljepljenje sadržaja međuspreminka kao hiperveze (linka). 
Ispune (Fill) ispuna ćelija podacima iz susjednih ćelija ili u zadanom nizu (skupu). Npr: možete automatski unijeti redne brojeve od 1 do 500 a da ne pišete svaki posebno
Očisti (Clear) brisanje označenog dijela knjige/lista (sadržaja) ili oblikovanja označenog teksta
Izbriši (Delete) brisanje označenih ćelija (redaka, stupaca) -  tipka DEL
Izbriši list (Delete Sheet) brisanje radnog lista
Premjesti ili kopiraj list
(Move or Copy Sheet)
premještanje ili kopiranje Lista u istoj ili drugu radnu knjigu
Traži (Find) traženje određene riječi/rečenice/znaka u radnom listu (CTRL+F) 
Zamjeni (Replace) zamjena određene riječi/rečenice/znaka drugim podatkom(CTRL+H)
Idi na (Go To) omogućava skok na ćeliju sa određenom referencom (CTRL+G)
Veza (Link) uređivanje veza,  npr web stranice ili ako imate veze između više radnih knjiga
Objekt (Object) uređivanje umetnutog objekta

Pogled (View)

Pogled (View)
Naredba Značenje naredbe
Običan (Normal) uobičajen pogled na list radne knjige
Pretpregled prijeloma stranica
(Page Break Preview)
prikaz prijeloma stranica (mjesta gdje će Excel automatski prelomiti stranice)  omogućava ručno podešavanje prijeloma
Okno zadatka (Task Pane) postavljanje okna zadataka u prozor programa
Alatne trake (Toolbars) prikaz i uklanjanje alatnih traka u prozoru Excela
Traka formule (Formula Bar) uklanjanje i prikaz trake Formula u prozoru Excela
Traka stanja (Status Bar) uklanjanje i prikaz trake stanja u prozoru Excela
Zaglavlje i podnožje
(Header and Footer)
otvara dijalog prozor za postavljanje stranice a ovdje možete uređivati zaglavlje i podnožje radne tablice
Komentari (Comment) prikaz i skrivanje komentara u ćelijama radne knjige
Prilagođeni pogledi
(Custom Views)
stvaranje prikaza na pogled radne knjige prema želji korisnika
Puni zaslon (Full Screen) prikazuje radnu knjigu (List) preko cijelog zaslona monitora
Zumiraj (Zoom) povećanje i smanjenje prikaza Lista radne knjige na zaslonu u %

Umetanje (Insert)

Umetanje (Insert)
Naredba Značenje naredbe
Ćelije (cells) umetanje novih ćelija unutar radne tablice
Reci (Rows) umetanje novih redaka u radnu tablicu
Stupci (Columns) umetanje novi stupaca u radnu tablicu
Radni List (Worksheet) umetanje novog radnog lista u radnu knjigu
Grafikon (Chart) izrada grafikona pomoću čarobnjaka za grafikone
Simbol (Symbol) umetanje simbola i posebnih znakova 
Prijelom stranice
(Page Break)
ručno postavljanje prijeloma stranice
Funkcija (Function) odabir i umetanje funkcija (formula) za izračun
Naziv (name) definiranje naziva ćelija i raspona ćelija
Komentar (Comment) umetanje komentara (komentiranje pojedinih ćelija …)
Slika (Picture) umetanje slike iz datoteke, skenera, gotovih crteža, WordArta, grafikona 
Dijagram (Diagram) kreiranje i uređivanje raznih dijagrama (organizacijski dijagram, dijagram toka)
Objekt (Object) umetanje objekta kao što je grafikon, crtež,….
Hiperveza (Hyperlink) umetanje hiperveze na druge dokumente (CTRL+K)

Oblikovanje (Format)

Oblikovanje (Format)
Naredba Značenje naredbe
Ćelije (Cells) oblikovanje označene ćelije ili raspona ćelija (oblik broja, poravnanje sadržaja, font, obrubi ćelija…
Retka (Row) postavljanje visine retka, skrivanje i otkrivanje redaka
Stupca (Column) postavljanje širine stupca, skrivanje i otkrivanje stupca
Lista (Sheet) promjena imena i boje kartice radnog lista, skrivanje i otkrivanje radnog lista i dodjeljivanje podloge radnom listu
Samooblikovanje (AutoFormat) primjena gotovih oblikovanja na radnu tablicu
Uvjetno oblikovanje
(Conditional Formating)
oblikovanje ćelija koje zadovoljavaju postavljeni uvjet 
Stil (Style) oblikovanje stila ćelije (font, obrub, ispuna)

Alati (Tools)

Alati (Tools)
Naredba Značenje naredbe
Provjera pravopisa (Spelling) provjera pravopisa i gramatike
Istraživanje (Research) istraživanje Office-a
Provjera pogrešaka
(Error Checking)
provjera unosa podataka u tablicu
Dijeljeni radni prostor
(Share Workspace)
Web-mjesto radnog prostora dokumenta je web-mjesto Microsoft Windows SharePoint Services koje je usmjereno na jedan ili više dokumenata. Kolege mogu zajedno lako raditi na dokumentu  — bilo da izravno rade na kopiji radnog prostora dokumenta ili na vlastitoj kopiji, koju mogu periodički ažurirati s promjenama koje su spremljene u kopiji web-mjesta radnog prostora dokumenta
Dijeli radnu knjigu
(Share Workbook)
dijeljenje radne knjige među korisnicima
Evidentiraj promjene
(Track Changes)
evidentiranje promjena u koliko istu radnu knjigu dijeli više korisnika
Euro Conversion konverzija valute u Euro
Usporedi i spoji radne knjige
(Compare and Merge Workbooks)
uspoređivanje dvije otvorene radne knjige
Zaštita (Protection) određivanje zaštite radne knjige i dijelova radnog lista
Mrežna suradnja
(Online Collaboration)
sastanci na mreži i webu
Traženje rješenja
(Goalseek)
izračun u kojem želimo postići točno određeni rezultat mijenjanjem jedne varijable
Scenariji (Scenarious) kreiranje i upravljanje scenarijima
Nadzor formula (Formula Auditing) praćenje i nadzor formula
Makronaredba (Macro) snimanje i rad s makronaredbama
Dodaci (Add-Ins) instalacija dodatnih alata
Mogućnosti samoispravka
(AutoCorrecd Options)
podešavanje automatskog ispravljanja pogrešaka prilikom unosa teksta
Prilagodi (Customize) prilagođavanje alatnih traka i gumbova na istima
Mogućnosti (Options) podešavanje Excela (izgled prozora, korisnički propisi, broj listova radne knjige itd…)

Podaci (Data)

Podaci (Data)
Naredba Značenje naredbe  
Sortiranje (Sort) sortiranje podataka u tablici uzlaznim ili silaznim slijedom, kao i višestruko sortiranjeFiltar (Filter) filtriranje podataka, prikazivanje podataka koji zadovoljavaju uvjet
Obrazac (Forms) rad sa listama (bazama) podataka
Podzbrojevi (Subtotals) izračun podzbrojeva
Vrednovanje (Validation) kontrola nad unosom podataka u tablicu (npr; želite da se samo dfatum može upisati u određenu ćeliju)
Tablica (Table) izračun što-ako analiza (kada se unutar formule mijenja jedna ili dvije varijable)
Tekst u stupce
(Text to Columns)
pretvaranje teksta u više stupaca na temeljhu razdjelnika (tabulator, zarez, točka-zarez)
Konsolidiraj (Consolidate) konsolidacija podataka (Konsolidiranje podataka znači spajanje vrijednosti iz nekoliko raspona podataka. Npr. ako se na radnom listu nalaze vrijednosti troškova za svako regionalno predstavništvo, konsolidiranjem se ti podaci mogu spojiti i načiniti radni list sa izračunatim troškovima čitave tvrtke)
Grupiraj i strukturiraj
(Group and Outline)
grupiranje i strukturiranje podataka, grupiranje gumba, strukturiranje podzbrojeva…
Izvještaj zaokretne tablice
(Pivot table and Pivot Chart)
izrada i mijenjanje Pivot tablica (stožernih tablica) i grafikona
Uvoz vanjskih podataka
(Import External dana)
uvoz vanjskih podataka u tablicu
Popis (list) Microsoft Excelov popis omogućuje značajke stvorene da bi se olakšalo upravljanje grupama povezanih podataka i njihova analiza na Excelovom radnom listu. Kada raspon označite kao popis, podacima na popisu možete upravljati i analizirati ih neovisno o podacima izvan popisa. Na primjer, korištenjem samo podataka s popisa moguće je filtrirati stupce, dodavati retke za zbrojeve te stvoriti izvještaj zaokretne tablice.Na radnom listu može biti više popisa, a to omogućuje veliku fleksibilnost pri odvajanju podataka u odijeljene skupove, kojima je moguće upravljati prema potrebama. Napomena  U dijeljenoj radnoj knjizi nije moguće stvoriti popis. Ako ga želite stvoriti, potrebno je ukloniti radnu knjigu iz dijeljenog korištenja. Excelovi popisi olakšavaju dijeljenje podataka s drugim korisnicima putem integracije s uslugom Microsoft Windows SharePoint Services. Sve dok imate web-adresu i prava autorstva na SharePointovom mjestu, popis možete dijeliti tako da drugi ljudi mogu gledati, uređivati i ažurirati taj popis. Ako popis u Excelu odlučite povezati na SharePointovo mjesto, promjene je sa SharePointovim mjestom moguće sinkronizirati da bi drugi korisnici vidjeli ažurirane podatke.
XML XML značajke, osim za spremanje datoteke u obliku XML radnog lista, dostupne su samo u programima Microsoft Office Professional Edition 2003 i Microsoft Office Excel 2003.
Osvježi podatke
(Refresh data)
osvježavanje uvezenih podataka

Prozor (Window)

Prozor (Window)
Naredba Značenje naredbe
Novi prozor (New Window) otvaranje novog prozora iste radne knjige
Rasporedi (Arrange) raspoređivanje otvorenih radnih knjiga na zaslonu
Usporedi usporedno s...
(Compare Side by Side With)
Radna knjiga Microsoft Excela je datoteka koja sadrži jedan ili više radnih listova (radni list: Osnovni dokument koji koristite za spremanje i rad s podacima u Excelu. Naziva se i proračunska tablica. Radni list sadrži ćelije koje su organizirane u stupce i retke; radni list uvijek je spremljen u radnoj knjizi.), pomoću kojih se mogu organizirati različite vrste informacija. Istodobno se mogu unositi i uređivati podaci na više radnih listova i izvoditi izračuni koji se temelje na podacima iz više radnih listova. Kad napravite grafikon, možete ga staviti na isti radni list na kojem se nalaze i njegovi podaci ili na zaseban list grafikona
Sakrij (Hide) skrivanje aktivne radne knjige (ne vidi se na zaslonu)
Otkrij (Unhide) otkrivanje skrivenih radnih knjiga
Podijeli (Split) podjela radnog lista na dva dijela - za istovremeni prikaz udaljenih dijelova radnog lista (npr: prvi redovi i zadnji redovi tablice)
Zamrzni okna (Freeze Panes) zamrzavanje ploha radnog lista (npr; zaglavlje stupca i redaka kako bi prilikom pomicanja tablice ostali vidljivi na zaslonu)
  na dnu izbornika prikazuju se sve otvorene radne knjige

Pomoć (Help)
Pomoć (Help)
Naredba Značenje naredbe
Microsoft Excel - Pomoć
(Microsoft Excel - Help)
dobivanje pomoći (F1)
Pokaži Officeovog pomoćnika
(Show the Office Assistent)
prikaz Officeovog pomoćnika i podešavanja
Micfosoft Office Online spajanje putem interneta na stranice podrške MS Offic
Obratite nam se
(Contact Us)
kontakt podrška sa Microsoftom
Provjeri ažuriranja
(Check for Update)
provjera  za novostima u MS Office (zakrpe, novine itd..)
Otkrij i popravi
(Detect and Repair)
provjera datoteka i popravljanje problema
Aktiviranje proizvoda
(Activate Product)
aktiviranje licence MS Office
Mogućnosti povratne informacije kupca
(Customer Feedback Options)
kontaktiranje sa MS Office centrom za podršku
O Microsoft Excelu
(About Microsoft Excel)
informacije o licenci MS Office Excel


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr