IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - selektiranje, označavanje i obilježavanje jedinstvenih, spojenih ili razbacanih ćelija u Excelu

SELEKTIRANJE I OZNAČAVANJE ĆELIJA

OZNAČAVANJE (SELEKTIRANJE) ĆELIJA U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

Ćeliju označimo tako da kliknemo u nju (označena pravokutnikom).
Više ćelija odjednom označavamo tako da postavimo pokazivač miša u početnu ćeliju, držimo pritisnutu lijevu tipku miša i vučemo miš preko svih ćelija koje želimo označiti. Zatim otpustimo tipku miša. Početna ćelija je bijele boje što znači da je aktivna, a ostale označene ćelije su zatamnjene.

označavanje ćelija

Više zasebnih raspona označimo na način da držimo pritisnutu tipku Ctrl, a lijevom tipkom miša označavamo raspone ili ćelije.

Sve ćelije (cijelu tablicu) u radnom  listu možemo označiti na dva tri načina:

1. Klikom na polje u lijevom kutu radnog lista gdje je ćelija A1.

2. Kombinacijom tipki CTRL+A označavamo sve ćelije u tablici radnog lista

3. Selektiranjem ćelije A1 zadržavanjem lijeve tipke miša pa razvlačenjem dijagonalno (ovo nije praktično jer se utroši puno vremena da bi selektirali sve ćelije)

Ostali načini označavanja ili selektiranja u Excelu

1. Ćelije možemo označiti pomoću tipke Shift i tipki sa strelicama tako da kliknemo u početnu ćeliju, zatim držimo pritisnutu tipku Shift a pomoću tipki sa strelicama krećemo se preko ćelija koje želimo označiti.


2. Raspon ćelija označimo tako da kliknemo u početnu ćeliju, držimo pritisnutu tipku Shift i kliknemo u posljednju ćeliju raspona.

3. Stupac označavamo klikom na zaglavlje stupca (sivi okvir na vrhu sa slovom stupca), a više stupaca tako da pritisnemo lijevu tipku miša i vučemo miš po zaglavlju u željenom smjeru.

Držimo li pritisnutu tipku Ctrl a zatim kliknemo za zaglavlje pojedinog stupca, možemo označiti više stupaca koji nisu u slijedu.

4. Red označavamo klikom na zaglavlje reda, odnosno na broj reda s lijeve strane prozora.

Više redova u rasponu označavamo ako držimo pritisnutu lijevu tipku miša i vučemo miš po zaglavlju reda prema gore ili prema dolje (ili označimo prvi red pa pritisnemo SHIFT tipku i zadržimo je pa kliknemo na broj zadnjeg reda). U koliko su Vam selektirane ćelije u rasponu jedna za drugom da bi selektirali dotične redove pritisnite SHIFT+Space (razmaknicu)

Više redova na preskok možemo označiti i tako da držimo pritisnutu tipku Ctrl, a zatim kliknemo za zaglavlje pojedinog reda.


Kako selektirati (označiti) više ćelija odjednom koje imaju isti podatak

SITUACIJA:

Imate na radnom listu 1000 ćelija u nekom rasponu u kojima se nalaze nekakve brojevne vrijednosti u više stupaca. Među svim tim silnim ćelijama ima određen broj ćelija koje imaju vrijednost npr: broj 50. (a znamo da ih ima preko 200 i sve su razbacane u nekom rasponu)

CILJ:
Pronaći sve ćelije koje sadrže vrijednost 50 i selektirati ih sve odjednom, a potom dotičnu vrijednost promijeniti u vrijednost 99.

Da bi odjednom (u par koraka) pretražili 1000 ćelija i označili (selektirali) sve željene ćelije i u svima odjednom promijenili vrijednost potrebno je uraditi slijedeće: Ja sam za ovaj primjer dotične vrijednosti obojao u CRVENO da su Vam uočljivije.

Sa tekstualnog izbornika odaberite  Uređivanje (Edit) => Traži (Find) i na dijalog prozoru u polje Traži ovo (Find what) upišite traženu vrijednost (50). Kliknite na gumb Traži sve (Find All) i selektirajte prvu stavku (tj. već Vam je selektirana). Dok je dijalog prozor Traženje i zamjena (Find and Replace) aktivan pritisnite kombinaciju tipki CTRL+A  a zatim kliknite na gumb Zatvori (Close).

pronađi gdje se nalaze sve specifične vrijednosti u Excel Workbook

Sada su Vam selektirane sve ćelije koje sadrže podatak tj. vrijednost 50. Da bi u jednom koraku promijenili sve ćelije tj. broj 50 u 99 potrebno je uraditi slijedeće:

Sada dok su Vam sve ćelije selektirane upišite broj 99 a potom pritisnite tipku CTRL+ENTER . Sada su sve selektirane ćelije promijenile vrijednost. Ako želite promijeniti boju fonta tada dok su sve ćelije selektirane učinite to pomoću gumba Boja fonta (Font Color).

selektiranje svih ćelija koje sadrže isti podatak

Odmah da se razumijemo, promjenu vrijednosti na više selektiranih ćelija odjednom možete vršiti i putem dijalog prozora


Selektiranje i kopiranje više razbacanih selektiranih ćelija na drugi list

Kako kopirati više selektiranih ćelija koje nisu zajedno na drugi list? U koliko imate ovu potrebu tada ne možete izvršiti kopiranje ćelija koje nisu jedna do druge tj. imaju razmak između ćelija (da ne kažem razbacane).
U ovom slučaju možete pribjeći jednom dodatnom selektiranju cijelih redova u kojima se nalaze dotične ćelije.

Možda bi naslov ove teme mogao biti: Kako automatski označiti (selektirati) redove za selektirane ćelije.

Za ovu radnju potreban je Macro (Makronaredba) pa stoga evo primjera (autor: ES@timmy): Za primjer ću uzeti gornju tablicu u kojoj su selektirane sve ćelije sa određenim podatkom a naravno razbacane su u nekom rasponu.

Rješenje ovog primjera leži u Makronaredbi koju vidite ispod.

Sub SelektujRedove()
Dim c As Range
Dim s As String
For Each c In Selection
s = s & "," & c.Row & ":" & c.Row
Next c
Range(Right(s, Len(s) - 1)).Select
End Sub

Ovu Makronaredbu kopirajte u Visual Basic Editor u dotični List1 (sheet1) u kojem se nalazi naša tablica. Snimite radnu knjigu.

Kako kopirati više selektiranih ćelija koje nisu zajedno na drugi list Kada ponovno pokrenete dotičnu radnu knjigu, prihvatite Macronaredbe i ponovno selektirajte sve ćelije koje sadrže vrijednost 99 (na način opisan u primjeru iznad) i tada sa tekstualnog izbornika odaberite Alati (Tools) => Makronaredba (Macro) => Makronaredbe (Macros) ili pritisnite kombinaciju tipki ALT+F8  . Otvara Vam se dijalog prozor sa popisom Makronaredbi, selektirajte naredbu pod nazivom "List1.SelektujRedove" a potom klik na gumb Pokreni (Run).
 
Sada u Radnoj knjizi imate ovakvu situaciju sa selektiranim redovima u kojima se nalazi svaka naša ćelija pojedinačno.

I na kraju ostaje Vam da kopirate selektirane redove na drugi list ili radnu knjigu. Naravno ovaj primjer možete upotrijebiti i u drugim Vama potrebnim slučajevima.

Postoje dodatne aplikacije koje se importiraju u Excel za razno označavanje više ćelija, više uvjeta (kriterija), više vrijednosti itd. možete pogledati i OVAJ link kao i OVAJ.


Kako selektirati sve ćelije koje sadrže nekakav tekst

U slučaju da imate potrebu selektiranja samo ćelija koje sadrže tekst na radnom listu tada uradite slijedeće:
Na slici ispod potrebno je selektirati samo ćelije koje sadrže bilo kakav tekst.

Na tabu Home => Find => Go To Special pa potom selektirajte opcije kao na slici ispod
 
Kako selektirati sve ćelije koje sadrže nekakav tekst

Ako želite pomoću Conditional Formatting (uvjetno oblikovanje) selektirati tj označiti ili obojati sve ćelije koje sadrže tekst tada u polje Formula Is: upišitte =ISTEXT(A1) nakon cjelokupnog označavanja raspona ćelija na koji želite primijeniti bojanje ćelija.
 
Označavanje ili bojanje svih ćelija koje sadrže tekst sa Conditional Formatting
DODATNE INFORMACIJE:

Označavanje raspona ćelija koji sadrži formulu polja

 1. Kliknite ćeliju u formuli polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.).
 2. Na izborniku Uređivanje, kliknite Idi na.
 3. Kliknite Posebno.
 4. Kliknite Trenutno polje.

Označavanje ćelija koje sadrže formule

 1. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Označite raspon (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) koji uključuje vrstu ćelija koju želite označiti.
  • Za označavanje svih ćelija ove vrste na aktivnom radnom listu, kliknite bilo koju ćeliju.
 2. Na izborniku Uređivanje, kliknite Idi na.
 3. Kliknite Posebno.
 4. Kliknite Formule, a zatim uključite potvrdni okvir do vrste podataka koju želite označiti.

Označavanje ćelija koje sadrže određene podatke

 1. Za označavanje svih ćelija ove vrste na aktivnom radnom listu, kliknite bilo koju ćeliju.

  Označite raspon (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) koji uključuje vrstu ćelija koju želite označiti.

 2. Na izborniku Uređivanje, kliknite Idi na.
 3. Kliknite Specijalno.
 4. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Za označavanje praznih ćelija kliknite Praznine.
  • Za označavanje ćelija koje sadrže komentare kliknite Komentari.
  • Za označavanje ćelija koje sadrže konstante (konstanta: Vrijednost koja se ne izračunava, pa se zato i ne mijenja. Primjerice, broj 210 i tekst "Kvartalni prihodi" konstante su. Izraz ili vrijednost koja je rezultat izraza nisu konstante.) kliknite Konstante.
  • Za označavanje samo ćelija koje se vide u rasponu koji presijeca skrivene retke ili stupce kliknite Samo vidljive ćelije.
  • Za označavanje trenutnog područja (trenutno područje: Blok ispunjenih ćelija koji sadrži trenutno označenu ćeliju ili ćelije. Područje obuhvaća sve smjerove do prvog praznog retka ili stupca.), primjerice cijelog popisa, kliknite Trenutno područje.

  Označavanje raspona ispunjenih ćelija u retku ili stupcu

  1. Kliknite prvu ili posljednju ćeliju u rasponu.
  2. Držite pritisnutu tipku SHIFT i kliknite dvaput rub aktivne ćelije (aktivna ćelija: Označena ćelija u koju upisujete podatke. Istovremeno može biti aktivna samo jedna ćelija. Aktivna ćelija ograničena je debelim obrubom.) u smjeru u kojem želite označiti.

   Npr. za označavanje raspona ispunjenih ćelija iznad aktivne ćelije, kliknite dvaput vrh ćelije. Označeni će se dio proširiti samo do sljedeće prazne ćelije u retku ili stupcu.

  Označavanje imenovanog raspona ili adresa ćelija

  Da biste odabrali Učinite ovo
  Imenovanog raspona (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) ćelija U okviru Naziv (okvir Naziv: Okvir na lijevom kraju trake formule koji identificira označenu ćeliju, stavku grafikona ili crtežni objekt. Da biste imenovali ćeliju ili raspon, upišite naziv u okvir Naziv i kliknite ENTER. Ako se želite premjestiti u imenovanu ćeliju i označiti je, kliknite njen naziv u okviru Naziv.) odaberite raspon.
  Dvaju ili više imenovanih raspona U okviru Naziv označite prvi raspon. Zatim držite pritisnuto CTRL i označite druge raspone.
  Određenih ćelija koje nisu u imenovanom rasponu Na izborniku Uređivanje, kliknite Idi na. U okvir Referenca, upišite referencu ćelije (adresa ćelije: Skup koordinata koje su pridružene ćeliji radnog lista. Npr. adresa ćelije koja se pojavljuje na sjecištu stupca B i retka 3 jest B3.) za ćeliju ili raspon ćelija.

Označavanje imenovanih raspona ili referenca ćelija

Da biste odabrali Učinite ovo
Imenovanog raspona (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) ćelija U okviru Naziv (okvir Naziv: Okvir na lijevom kraju trake formule koji identificira označenu ćeliju, stavku grafikona ili crtežni objekt. Da biste imenovali ćeliju ili raspon, upišite naziv u okvir Naziv i pritisnite ENTER. Ako se želite premjestiti u imenovanu ćeliju i označiti je, kliknite njen naziv u okviru Naziv.) odaberite raspon.
Dvaju ili više imenovanih raspona U okviru Naziv označite prvi raspon. Zatim držite pritisnuto CTRL i označite druge raspone.
Određenih ćelija koje nisu u imenovanom rasponu Na izborniku Uređivanje, pritisnite Idi na. U okvir Referenca, upišite referencu ćelije (adresa ćelije: Skup koordinata koje su pridružene ćeliji radnog lista. Npr. adresa ćelije koja se pojavljuje na sjecištu stupca B i retka 3 jest B3.) za ćeliju ili raspon ćelija.

Označavanje podataka ili ćelija

Za odabir Učinite ovo
Tekst u ćeliji Ako je uključeno uređivanje u ćeliji, odaberite ćeliju, dvaput u njoj pritisnite, a zatim odaberite tekst u ćeliji.

Ako je uređivanje u ćeliji isključeno, odaberite ćeliju, a zatim odaberite tekst u traci formule.

Pojedina ćelija Pritisnite ćeliju ili pritisnite tipke sa strelicama da biste se premjestili na ćeliju.
Raspon (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) ćelija Pritisnite prvu ćeliju raspona, a zatim povucite do zadnje ćelije.
Velik raspon ćelija Pritisnite prvu ćeliju u rasponu, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnite zadnju ćeliju u rasponu. Možete se pomaknuti tako da zadnja ćelija postane vidljiva.
Sve ćelije na radnom listu Pritisnite gumb Odaberi sve.

Nesusjedne ćelije ili rasponi ćelija Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnite i držite CTRL i odaberite druge ćelije ili raspone.
Čitav redak ili stupac Pritisnite naslov retka ili stupca.

Susjednih redaka ili stupaca Vucite preko zaglavlja retka ili stupca. Ili odaberite prvi redak ili stupac; zatim držite pritisnutu tipku SHIFT i odaberite zadnji redak ili stupac.
Ne-susjednih redaka ili stupaca Odaberite prvi redak ili stupac, a zatim držite pritisnuto CTRL i odaberite ostale retke ili stupce.
Više ili manje ćelija od aktivnog odabira Pritisnite i držite SHIFT i pritisnite zadnju ćeliju koju želite uključiti u novom odabiru. Pravokutni raspon između aktivne ćelije (aktivna ćelija: Označena ćelija u koju upisujete podatke. Istovremeno može biti aktivna samo jedna ćelija. Aktivna ćelija ograničena je debelim obrubom.) i ćelije koju pritisnete postaje nov odabir.
Odustajanje od odabira ćelija Pritisnite bilo koju ćeliju na radnom listu. Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr