Proračun mrežnog transformatora za 250 V-0,15 A i 6,3 V-4A

Elektroničke sheme ( šeme ), radioamaterizam - antene, proračun transformatora, samogradnja u elektronici, ispravljači, regulatori, pojačala...
Locked
User avatar
IvanC
Administrator
Posts: 576
Joined: Tue Sep 20, 2005 9:54 am
Contact:

Proračun mrežnog transformatora za 250 V-0,15 A i 6,3 V-4A

Post by IvanC »

Proračun mrežnog transformatora za 250 V-0,15 A i 6,3 V-4A

Mrežni transformatori malih snaga, kakvi se upotrebljavaju u radio-uređajima mogu se na jednostavan način proračunati, ako je jezgra transformatora sastavljena od transformatorskih limova standardne kvalitete.
Tri su najčešće upotrebljavana oblika transformatorskih limova, EI, UI, M.
Osnovna dimenzija lima obilježava se sa "a" ( malim slovom "a" ) u milimetrima iza oblika lima.
Tako se npr: oznaka EI42 odnosi na oblik lima "EI" a osnovna dimenzija mu je: a = 42 mm

Za oznake pojmova vidi link Osnovni pojmovi i formule za proračun transformatora

Za proračun transformatora potrebno je znati koliku snagu on treba dati. Za primjer neka određeni prijemnik sa el. cijevima treba uz napon od 250 V ukupno 150 mA ( 0,15 A ) anodne struje za napajanje.

Dakle, trebamo izračunati transformator koji treba dati vrijednosti uz U1 = 220 V:

U1 = 220 V
U2 = 250 V
I2 = 0,15 A
U2a = 6,3 V
I2a = 4 A

Potrebna snaga je: 250 V x 0,15 A = 38 W
Za grijanje svih cijevi neka, uz napon od 6,3 V, bude dovoljna jakost struje od 4 A : 6,3 V x 4 A = 25 W

Prema tome u ovom primjeru, ukupna korisna snaga transformatora na sekundaru transformatora iznosi:
Image

Ako pretpostavimo da su gubici oko 20 posto ( % ), primarna snaga P1 je 1,2 puta veća:
Image

Presjek jezgre transformatora S izlazi kao drugi korijen primarne snage:
Image

Da se potroši što manje žice, jezgra treba biti što više kvadratičnog presjeka. Za jezgru koja je sastavljena iz oblika limova "EI" slijedi:
Image

Treba dakle uzeti EI-limove kojima je osnovna dimenzija a = 9cm. Prema standardima limova za ovu jezgru najviše nam odgovaraju limovi EI92. Za dobijanje presjema od 9 cm2 potrebna je debljina "paketa" ovih limova od 3 cm.

Image

Broj zavoja primara N1 sada je lako izračunati. Ako primarni napon ( napon električne mreže ) U1 ima standardnu vrijednost od 220 V, tada slijedi:
Image

Za sekundar treba na nadoknadu gubitaka dodati 10 posto ( % ) tj. u izračun staviti faktor 1,1 pa slijedi:
Image

Za sekundarni napon ( anodni napon ) od 250 V stavlja se U2 = 250
Image

Za sekundarni napon ( za grijanje ) od 6,3 V stavlja se U2 = 6,3 V
Image

Izbor debljine žice ovisi o jakosti struje koja teče kroz nju. Debljina žice "d" ( promjer u milimetrima ) izračunava se kako slijedi: ( jakost struje "I" treba uvrstiti u "A" – Amperima )
Image

Jakost struje u primaru može se doznati iz primarne snage:
Image

Za ovu jakost primarne struje potrebna je debljina žice:
Image

Za sekundarnu zavojnicu za 250 V:
Image

Za sekundarnu zavojnicu za 6,3 V:
Image

Kako se vidi, sve izračunate vrijednosti zaokružuju se na više, tako se dobije transformator koji se neće grijati.

Izvor: Radio priručnik
Administrator foruma
IvanC
Locked