logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Kako pokrenuti VBA makronaredbu preko gumba - kako povezati gumb ili button i VBA macro

Kopiranje VBA makronaredbe -
Kreiranje Modula u VBE -
Pokretanje VBA makronaredbe
preko gumba u Excelu 2013


Ako ste početnik u radu sa VBA makronaredbama u Excelu 2013 i ne snalazite se najbolje a postavljate si pitanje kako kopirati VBA makronaredbu sa neke web stranice u svoj Excel 2013 i uz to dodati gumb na radni list da bi kopiranu VBA makronaredbu pokretali, tada pogledajte i proučite ovaj tutorijal.

Kako pokrenuti VB editor u Excelu

Otvaranje Visual Basic Editor - Microsoft Visual Basic for Application) možemo uraditi na slijedeće načine

  • Klikom na naredbu Visual Basic na alatnoj traci Developer
  • Kliknite desnom tipkom miša na ime radnog lista u radnoj knjizi (iznad status bara) i sa izbornika prečaca izaberite naredbu 'View Code'.
  • Još jedan način otvaranja VB editora u Excelu je pritiskom ALT+F11 kombinacije tipki na tipkovnici.

Kako kopirati kod VBA makronaredbe sa neke web stranice u svoj Excel 2013

Ako ste na internetu pronašli VBA kod koji odgovara vašim potrebama i razmišljate kako i gdje trebate kopirati kod VBA makronaredbe evo kratkih uputa.

Prvi korak, otvorite web stranicu na kojoj se nalazi kod VBA makronaredbe. Dakle, pročitali ste uputstva na web stranici što i kako radi VBA macro i u koji module ga trebate kopirati (ovo je jako važno).

Pokrenite vaš Excel 2013

Otvorite VBE (Visual Basic Editor - Microsoft Visual Basic for Application) klikom na naredbu Visual Basic na alatnoj traci DEVELOPER (ako nemate aktivnu alatnu traku Developer tada pogledajte na linku kako prikazati alatnu traku Developer na ribbonu).

Otvorio vam se VBE i u desnom dijelu radnog prozora 'Code Pane' ili prevedeno na hrvatski 'Okno koda' trebate zalijepiti kod sa web stranice. No ovdje trebate biti pažljivi jer postoji pitanje gdje trebate zalijepiti VBA kod.
Postoji više modula ali najčešći su 'Sheet Module', 'ThisWorkbook Module', 'Module1' i 'Class Module' . U koliko je u pitanju Module1 ili Module2 a nemate ga kreiranog u radnoj knjizi, tada Module trebate dodati.

Kako dodati Module u VBE radne knjige Excela 2013

Da bi dodali ili kreirali Module u VBE za Excel potrebno je da selektirate radnu knjigu u koju dodajete Module (ovo upamtite, da se ne bi dogodilo da dodate Module u pogrešnu radnu knjigu ako imate više otvorenih radnih knjiga).

Sa tekstualnog izbornika izaberite grupu naredbi Insert pa potom sa izbornika izaberite naredbu Module.

Ako je to prvi Module koji dodajete tada primjetite da se kreirao folder 'Modules' u koji se smještaju moduli koje dodajete.

Kako dodati novi Modul u VBE za Excel 2013

Kada ste dodali Module ili ako je poželjan Sheet module (pogledajte drugi način otvaranja) tada ga selektirajte u lijevom dijelu radnog prozora VBE. U desnom dijelu VBE radnog prozora u 'Code Pane' zalijepite kopirani VBA kod. Pažljivo pogledajte kopirani VBA kod makronaredbe. Ne smije biti nikakvih crvenih slova ili dijelova koda jer to znači da postoji greška u tom dijelu naredbe. Kliknite na naredbu Save As da snimite promjene ali tako da za tip datoteke izaberite Excel Macro - Enabled Workbook . Spremni ste za kreriranje ili dodavanje gumba na radni list i pokretanje VBA makronaredbe pomoću gumba.
NAPOMENA: VBA makronaredbu možemo pokrenuti i kombinacijom tipki ALT+F8 kada smo pozicionirani na aktivnom radnom listu.

Kako pridružiti VBA makronaredbi gumbu za pokretanje

Poslije uspješnog kopiranja VBA koda u VBE za Excel ako želite možete dodati gumb pomoću kojega možete pokretati VBA makronaredbu.

U slijedećim stavkama pogledajte na koje sve načine možemo pokrenuti VBA makronaredbu u Excelu.

  • Pomoću prečaca ALT+F8 kombinacije tipki na tipkovnici
    => Na novootvorenom djalog prozoru selektiramo naziv VBA makronaredbe pa klik na RUN button
  • Pomoću naredbe Macros na Developer alatnoj traci
  • Pomoću naredbe View Macros u grupi naredbi Macros na VIEW alatnoj traci.
  • Pomoću gumba koji povežemo sa VBA makronaredbom

Nas sada zanima povezivanje gumba i VBA makronaredbe.

Situacija je da smo završili kopiranje VBA koda makronaredbe u VBE za Excel. Pozicionirajmo sa na eeki Sheet (zavisi što radi VBA makronaredba). Uzmimo za primjer da je želimo pokretati sa Sheet1. Dakle aktivan nam je Sheet1. Kliknimo na Developer alatnu traku pa zatim na naredbu Insert i izaberimo prvu ikonu za Button (Form Control).

Umetanje gumba za pokretanje VBA makronaredbe u Excelu 2013

U slijedećem koraku potrebno je po sistemu drag-and-drop kreirati gumb na radnom listu Excela. Dakle klik na radnom listu lijevom tipkom miša i zadržimo je. Povucimo selekciju do neke veličine pravokutnika i otpustimo lijevu tipku miša.

Kreiranje gumba ili buttona za pokretanje VBA na radnom listu Excela 2013

U slijedećem koraku otvara nam se dijalog prozor 'Assign Macro' na kojem trebamo selektirati VBA makronaredbu sa popisa. U ovom primjeru ja imam samo jednu VBA makronaredbu na popisu. Poslije selektiranje VBA makronaredbe kliknite na OK gumb.

Povezivanje gumba i VBA makronaredbe u Excelu 2013


Poslije klika na OK gumb imamo slijedeću situaciju. Kliknite na gumb i primjetite da je VBA makronaredba izvršila svoju proceduru.

Kreirani gumb u Excelu 2013

Ako želite sami snimiti svoju VBA makronaredbu a ne znate kako
Pogledajte VIDEO Kako snimiti VBA makronaredbu u Excelu

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela