logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCEL 2013 tutoriali - Evaluate Formula in Excel, Calculate formula step by step, Izračun formule korak po korak, Vrednovanje formule u Excelu, Kalkulacija ugniježđenih formula

Evaluate Formula - Kalkulacija ugniježđenih formula


Vrednovanje formule, Izračun formule korak po korak

Ako želite vidjeti kako formula izračunava određene funkcije korak po korak tada pogledajte ovaj tutorijal.
Kao što možete uočiti na slici ispod, u ćeliji 'B2' želimo prikazati slovo (teks koji se najčešće pojavljuje u rasponu ćelija A2:A10.

Formula za ovaj zadatak je slijedeća

=INDEX(A2:A10;MATCH(MAX(COUNTIF(A2:A10;A2:A10));COUNTIF(A2:A10;A2:A10);0))

Ovo je ARRAY formula ili 'CSE Formula' koju završavate sa Ctrl+Shift+Enter. Uočite da su u formuli korištene RELATIVNE adrese za ćelije raspona podataka (range) jer formulu nećemo kopirati.

Evaluate formula Excel

Gore navedena formula koristi više funkcija: INDEX, MATCH, MAX, COUNTIF

Ako želite vidjeti kalkulaciju ili tijek izračuna tada koristite EVALUATE FORMULA. Na kartici ribona Formulas u grupi Formula Auditing kliknite na button Evaluate Formula.

Otvorit će se novi prozor koji prikazuje formulu i njen tok izračuna korak po korak. Da bi započeli kalkulaciju formula i vidjeli izračune korak po korak kliknite na Evaluate button.

Evaluate formula step 1

U prvom koraku Excel prikazuje podvučenom linijom (underline) Excel Funkciju i njene argumente za koje će vam prikazati izračun u slijedećem koraku. Uočite na slici ispod da nema podvučene funkcije Countif već u prozoru se prikazuje njen rezultat. Uočite da je sada podvučena Excel funkcije MAX i njeni argumenti. Da bi prešli na slijedeći korak kliknite Evaluate button.

Evaluate formula step 2

U slijedećem koraku u prozoru možete uočiti rezultat Excel funkcije MAX (koji je prikazan u prozoru iznad) a to je broj 4. Sada nam je podvučena Excel funkcija COUNTIF (To je druga Countif funkcija u formuli koju vidite na početku ovog tutorijala). Da bi prešli na slijedeći korak kliknite Evaluate

Evaluate formula step 3

Na slici ispod uočite da je sada podvučena Excel funkcija MATCH koja sadrži rezultate prethodnih funkcija MAX i COUNTIF).
Broj 4 je rezultat MAX funkcije

=INDEX(A2:A10;MATCH(MAX({4;4;2;4;3;3;2;4;3});COUNTIF(A2:A10;A2:A10);0))
=INDEX(A2:A10;MATCH(4;COUNTIF(A2:A10;A2:A10);0))

a niz brojeva u vitičastoj zagradi {4;4;2;4;3;3;2;4;3} je rezultat COUNTIF funkcije, kao i 0 tj. 'match_type' argument za dotičnu MATCH funkciju. Da bi prešli na slijedeći korak kliknite Evaluate

Evaluate formula step 4

U slijedećem koraku tijeka izračuna formule (Evaluate Excel Formula) uočite da nam je na kraju ostala Excel INDEX funkcija koja sadrži dva argumenta. Prvi argument je raspon ćelija a drugi argument broj 1 je rezultat MATCH funkcije.

Evaluate Formula step 5

I na kraju imamo rezultat, tj. koje slovo se najčešće ili najviše puta ponavlja u rasponu ćelija 'A2:A10'. To je slovo 'B' a onaj broj 1 iz prethodnog prozora nam određuje gdje se nalazi slovo koje će biti vraćeno kao rezultat. Za više detalja, sintaksi i informacija o Excel funkciji INDEX posjetite link.

Evaluate formula step 6

Kalkulacija izračuna formule korak po korak koristeći tipku 'F9' za pojedine argumente funkcije u formuli koji sadrže ugniježđene Excel funkcije.

Na slikama ispod uočite istu ARRAY formulu sa početka ovog tutorijala. Ako želite u samoj formuli manualno vršiti izračun pojedine Excel funkcije koja je "ugniježđena funkcija"unutar neke formule ili druge funkcije.

Kako koristiti tipku "F9" za kalkulaciju određene funkcije unutar formule?

Selektirajte ćeliju u kojoj se nalazi formula.
Kliknite u formula bar gdje je upisanaformula ili pritisnite tipku "F2". Sada imate situaciju kao na slici ispod gdje možete označiti ili selektirati određenu funkciju i njene argumente.
Ako ste pritisnuli tipku "F2" nakon selektiranja ćelije tada vam se u dotičnoj ćeliji prikazala formula, pa tako istu radnju možete vršiti i ovdje.

Dakle, kliknete unutar neke funkcije i automatski vam se prikaže okvir koji sadrži argumente dotične funkcije. Uočite na slici ispod da sam ja postavio kursor odmah iza MAX( funkcije. Nakon postavljanja kursora kliknuo sam na prvi argument "number1" i Excel je markirao/označio COUNTIF(A2:A10;A2:A10). Sada pritisnite tipku "F9"

calculate formula step 1

Nakon pritiska na tipku "F9" uočite promjene koje su se dogodile u formuli (vidi sliku ispod). Dakle funkcija MAX je sada izvršila izračun/kalkulaciju i njen prikaz je slijedeći: MAX({4;4;2;4;3;3;2;4;3}) što znači da će rezultat ove funkcije biit Maksimalan broj iz vidljivog niza a to je broj 4.

calculate formula step 2

Sada imamo z fokusu funkciju MATCH i njene argumente. Na slici ispod ja sam označio drugi argument dotične funkcije a to je "lookup_array" i Excel je markirao/označio funkciju COUNTIF koja s enalazi na mjestu drugog argumenta. Opet pritisnite tipku "F9" i idemo na slijedeći korak.

Calculate formula step 3

Na slici ispod uočite rezultate prethodnih koraka/excel funkcija i sada nam je ostala u fokusu glavna funkcija INDEX koja u sebi sadrži ugniježđenu funkciju MATCH. Inače ove dvije funkcije često se koriste u Excelu (možda i najčešće).

S obzirom da Excel funkcija MATCH kao rezultat vraća "broj reda", tada podrazumjevamo da nakon označavanja argumenta "row_num" trebamo imati broj u kojem se nalazi naš traženi kriterij.

Dakle označite 'row_num' argument unutar INDEX funkcije i Excel će markirati/označiit cijelu MATCH funkciju. Opet pritisnite tipku "F9" i idemo na slijedeći korak.

Calculate formula step 4

Ostatak tj. završetak ovog tutorijala sa tipkom "F9" prepuštam vama da završite tijek kalkulacije ili izračuna formule tj. Evaluate Formula.

Rezime:

ARRAY formula (CSE Formula) - calculation
Step1 =INDEX(A2:A10;MATCH(MAX(COUNTIF(A2:A10;A2:A10));COUNTIF(A2:A10;A2:A10);0))
Step2 =INDEX(A2:A10;MATCH(MAX({4;4;2;4;3;3;2;4;3});COUNTIF(A2:A10;A2:A10);0))
Step3 =INDEX(A2:A10;MATCH(MAX({4;4;2;4;3;3;2;4;3});{4;4;2;4;3;3;2;4;3};0))
Step4 =INDEX(A2:A10;1)
Step5 =INDEX({"B";"B";"D";"B";"C";"C";"D";"B";"C"};1)
Step6 ={"B"}
     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela