logotip web stranice ic.ims.hr
Home - počtna stranica  <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1
   
 

MICROSOFT EXCE 2013 tutoriali - Trenutno ili automatsko bojanje redova i stupaca u Excelu, Highlight Row and Column after selected Cell, Isticanje bojom sjecišta stupaca i redova koristeći formule za uvjetno oblikovanje ili VBA makronaredbu, Kako istaknuti bojom aktivnu ćeliju, Sjenčanje bojom reda i kolone nakon klika na ćeliju, Isticanje bojom reda i stupca aktivne ćelije koristeći "Uvjetno oblikovanje", Označavanje ili isticanje okvira reda i stupca aktivne ćelije, Višestruko isticanje bojom redova i stupaca nakon selektiranja više ćelija, Dvostruki klik mišem označava red i kolonu aktivne ćelije

Automatsko bojanje redova i stupaca u Excelu
(Highlight Row and Column after selected Cell)


Isticanje bojom sjecišta stupaca i redova koristeći formule za uvjetno oblikovanje ili VBA makronaredbu

Ova web stranica je zbirka formula i VBA makronaredbi koje možete pronaći na web stranicama internet mreže. Sve zasluge pripadaju autorima VBA makronaredbi. Moj cilj je, da na jednom mjestu postavim razne varijante VBA koda pomoću kojih možete istaknuti bojom ćeliju, red i stupac nakon klika na aktivnu ćeliju.

Kako istaknuti bojom aktivnu ćeliju (sjenčanje ćelije)

Jedan od načina isticanja ili vizualnog označavanja bojom aktivne ćelije koristeći VBA makronaredbu je na slici ispod.

Istakni ili označi bojom aktivnu ćeliju

VBA makronaredba korištena za sjenčanje ćelije bojom je na slici iznad. VBA kod makronaredbe je slijedeći. Ovaj VBA kod kopirajte u ThisWorkbook module.

Option Explicit
Public address1 As Integer
Public address2 As Integer
Private Sub Workbook_Open()
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 36
address1 = ActiveCell.Row
address2 = ActiveCell.Column
End Sub

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Excel.Range)
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 36
If address1 <> 0 And address2 <> 0 Then
ActiveSheet.Cells(address1, address2).Interior.ColorIndex = xlNone
End If
address1 = Target.Row
address2 = Target.Column
End Sub

Kako istaknuti aktivni redak ili stupac u Excelu nakon klika na ćeliju

Ako želite bojom istaknuti aktivni red i stupac tada koristite slijedeću VBA makronaredbu ispod.

Isticanje bojom aktivnog reda i stupca

VBA makronaredba za bojanje reda i stupca nakon klika na ćeliju nalazi se ispod. Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Sheet Module na kojem želite koristiti efekat isticanja bojom aktivni red/stupac.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
'Cells.Interior.ColorIndex = xlNone ' Clear the color of all the cells
ActiveSheet.Cells.Interior.ColorIndex = 0
With ActiveCell
' Highlight the entire row and column that contain the active cell
.EntireRow.Interior.ColorIndex = 36
.EntireColumn.Interior.ColorIndex = 36
End With
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Isticanje bojom sjecišta reda i stupca aktivne ćelije koristeći "Uvjetno oblikovanje"

Drugi način koji upotrebljava Conditional Formatting i formulu. U CF postavite slijedeću formulu

=OR(CELL("col")=CELL("col";A1);CELL("row")=CELL("row";A1))

ili druga formula

=OR(CELL("col")=COLUMN();CELL("row")=ROW())

Istakni bojom red i stupac aktivne ćelije koristeći uvjetno oblikovanje i formulu

Da bi bojanje/isticanje bojom, aktivnog reda i stupca u ovom slučaju funkcioniralo u Sheet Module dotičnog radnog lista potrebno je postaviti slijedeći VBA kod

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Target.Calculate
End Sub

Označavanje dijela reda i stupca aktivne ćelije

Ako želite istaknuti ili obojati samo dio reda ili stupca nakon klika na aktivnu ćeliju (lijevo i iznad od aktivne ćelije) tada upotrijebite slijedeću VBA makronaredbu ispod.

Označavanje dijela reda i stupca aktivne ćelije

Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Sheet Module dotičnog radnog lista.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Target.Calculate
End Sub

Na istom radnom listu postavite Conditional Formatting i formulu ispod. Formula treba biti u jednoj liniji koda.

=OR(AND(CELL("col")=CELL("col";A1);CELL("row")>CELL("row";A1));AND(CELL("row")=CELL("row";A1);
CELL("col")>CELL("col";A1)))

Označavanje ili isticanje okvira reda i stupca aktivne ćelije

Ako želite istaknuti samo okvir reda i stupca nakon što selektirate određenu ćeliju tada iskoristite slijedeće formule koristeći uvjetno oblikovanje u Excelu.

Formula za isticanje reda

=AND(CELL("row")=CELL("row";A1);CELL("col")>CELL("col";A1))

Formula za isticanje kolone

=AND(CELL("col")=CELL("col";A1);CELL("row")>CELL("row";A1))

Označavanje ili isticanje okvira reda i stupca aktivne ćelije

Naravno i ovdje trebate koristiti VBA makronaredbu za automatsko izračunavanje (kalkulaciju) na radnom listu prilikom trenutne promjene selektirane ćelije. Ovu VBA makronaredbu ispod kopirajte u Sheet Module dotičnog radnog lista.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Target.Calculate
End Sub

Selektiranje cijelog reda aktivne ćelije u Excelu

Ako imate potrebu samo pregledavati neke podatke i želite istaknuti cijeli red aktivne ćelije tada koristite VBA makronaredbu ispod.
Napomena! Ako koristite ovu VBA makronaredbu, tada nemate mogućnost dodavanja/umetanja stupaca ili selektiranja nekih ćelija posebno. Excel uvijek selektira ili označava cijeli red i svaka naredba odnosi se na aktivni redak.

Istakni bojom red aktivne/selektirane ćelije u Excelu

Ovu VBA makronaredbu ispod kopirajte u Sheet Module dotičnog radnog lista.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
ActiveSheet.Rows(Target.Row).Select ' highlite entire row
Target.Activate ' selected cell
End Sub

Dvostruki klik mišem označava sjecište reda i kolone aktivne ćelije

Ako želite imati kontrolu nad redom i kolonom aktivne ćelije tj. želite vizaulno istaknuti red i stupac tada koristite slijedeću VBA makronaredbu ispod. Ovu VBA makronaredbu ispod kopirajte u Sheet Module dotičnog radnog lista.

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim strRange As String
strRange = Target.Cells.Address & "," & _
Target.Cells.EntireColumn.Address & "," & _
Target.Cells.EntireRow.Address
Range(strRange).Select
End Sub

Dvostruki klik mišem označava red i kolonu aktivne ćelije

Višestruko isticanje bojom redova i stupaca nakon selektiranja više ćelija

Ako želite, prilikom rada u Excelu koristeći VBA makronaredbu, automatski možete istaknuti sve redove i stupce/kolone nakon klika na više nesusjednih ćelija. (vidi sliku ispod)

Višestruko isticanje bojom redova i stupaca nakon selektiranja više ćelija

Formulu ispod postavite u Conditional Formatting dotičnog radnog lista

=OR(SUMPRODUCT((ROW(A1)>=MinRows)*(ROW(A1)<=MaxRows))>0;SUMPRODUCT((COLUMN(A1)>=MinCOls)*
(COLUMN(A1)<=MaxCols))>0)

Da bi ovo bojanje aktivnih redva i kolona radilo, potrebno je da koristite VBA. VBA kod ili makronaredbu ispod, kopirajte u Sheet Module dotičnog radnog lista

Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim anArea As Range, MinRow As String, MaxRow As String, _
MinCol As String, MaxCol As String
For Each anArea In Target.Areas
With anArea
MinRow = MinRow & .Row & ","
MaxRow = MaxRow & (.Row + .Rows.Count - 1) & ","
MinCol = MinCol & .Column & ","
MaxCol = MaxCol & (.Column + .Columns.Count - 1) & ","
End With
Next anArea
With Target.Worksheet.Names
.Add "MinRows", "={" & MinRow & Left(MinRow, Len(MinRow) - 1) & "}"
.Add "MaxRows", "={" & MaxRow & Left(MaxRow, Len(MaxRow) - 1) & "}"
.Add "MinCOls", "={" & MinCol & Left(MinCol, Len(MinCol) - 1) & "}"
.Add "MaxCols", "={" & MaxCol & Left(MaxCol, Len(MaxCol) - 1) & "}"
End With
End Sub

Također pogledajte tutorijal
Selektiranje i brisanje specifičnih stupaca radnog listaFormule/VBA makronaredbe kopirane sa nekih "foruma/bloga/weba" (microsoft.com, excelforum.com, mrexcel.com, stackoverflow.com, tushar-mehta.com, vertex42.com, excelxor.com, trupmexcel.com, excel-easy.com, myonlinetraininghub.com, msofficeforums.com, get-digital-help.com, mbaexcel.com, extendoffice.com, excelhowto.com, ozgrid.com, ecelguru.ca, etc internet...). Sve zasluga pripadaju autorima navedenih VBA makronaredbi.
   

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela