logotip web stranice ic.ims.hr
početna <
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Lista funkcija u MS Excelu 2013

43. Popis svih funkcija u Excelu 2013


Funkcija Opis
BETADIST function Vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.
BETAINV function Vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.
BINOMDIST function Vraća pojedine binomne izraze distribucije vjerojatnosti.
CHIDIST function Vraća vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.
CHIINV function Vraća inverziju vjerojatnosti hi-kvadratne distribucije jednokratnog događaja.
CHITEST function Vraća test nezavisnosti.
CONFIDENCE function Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije.
COVAR function Vraća kovarijancu, prosjek umnožaka uparenih devijacija.
CRITBINOM function Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od ili jednaka vrijednosti kriterija.
EXPONDIST function Vraća eksponencijalnu distribuciju.
FDIST function Vraća F-distribuciju vjerojatnosti.
FINV function Vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.
FTEST function Vraća rezultat F-testa.
GAMMADIST function Vraća gama-distribuciju.
GAMMAINV function Vraća inverziju kumulativne gama-distribucije.
HYPGEOMDIST function Vraća hipergeometrijsku distribuciju.
LOGINV function Vraća inverziju funkcije normalne logaritamske kumulativne distribucije.
LOGNORMDIST function Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.
MODE function Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.
NEGBINOMDIST function Vraća negativnu binomnu distribuciju.
NORMDIST function Vraća normalnu kumulativnu distribuciju.
NORMINV function Vraća inverznu normalnu kumulativnu distribuciju.
NORMSDIST function Vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.
NORMSINV function Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.
PERCENTILE function Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.
PERCENTRANK function Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.
POISSON function Vraća Poissonovu distribuciju.
QUARTILE function Vraća kvartil skupa podataka.
RANK function Vraća rang broja na popisu brojeva.
STDEV function Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.
STDEVP function Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.
TDIST function Vraća Studentovu t-distribuciju.
TINV function Vraća inverziju Studentove t-distribucije.
TTEST function Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.
VAR function Procjenjuje varijancu na temelju uzorka.
VARP function Izračunava varijancu na temelju cijele populacije.
WEIBULL function Vraća Weibullovu distribuciju.
ZTEST function Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

Funkcije kocke

Funkcija Opis
CUBEKPIMEMBER function Vraća svojstvo ključnog pokazatelja poslovanja (key performance indicator - KPI) i prikazuje naziv KPI svojstva u ćeliji. KPI je mjera količine, poput mjesečnog bruto profita ili prihoda po zaposleniku, koja se koristi za praćenje poslovanja organizacije.
CUBEMEMBER function Vraća član ili n-torku iz datoteke kocke. Koristi se za provjeru postoji li u datoteci kocke određeni član ili n-torka.
CUBEMEMBERPROPERTY function Vraća vrijednost svojstva člana iz datoteke kocke. Koristi se za provjeru postoji li u datoteci kocke naziv člana i za vraćanje određenog svojstva tog člana.
CUBERANKEDMEMBER function Vraća n-ti član ili član u rasponu skupa. Koristi se za vraćanje jednog ili više elemenata u skupu, poput prvih deset zaposlenika po uspješnosti prodaje ili 10 najboljih studenata.
CUBESET function Definira izračunati skup članova ili n-torki slanjem izraza skupa u kocku na poslužitelju koji stvara skup i zatim ga vraća u Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNT function Vraća broj stavki u skupu.
CUBEVALUE function Vraća agregatnu vrijednost iz datoteke kocke.

Funkcije baze podataka

Funkcija Opis
DAVERAGE function Vraća srednju vrijednost odabranih unosa u bazi podataka.
DCOUNT function Broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka.
DCOUNTA function Broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne.
DGET function Izdvaja iz baze podataka jedan zapis koji zadovoljava navedeni kriterij.
DMAX function Vraća najveću vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka.
DMIN function Vraća najmanju vrijednost iz odabranih unosa u bazi podataka.
DPRODUCT function Množi vrijednosti u pojedinom polju zapisa koji zadovoljavaju kriterij u bazi podataka.
DSTDEV function Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka odabranih unosa baze podataka.
DSTDEVP function Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije odabranih unosa baze podataka.
DSUM function Zbraja brojeve u stupcu polja zapisa iz baze podataka koji zadovoljavaju kriterij.
DVAR function Procjenjuje varijancu na temelju uzorka iz odabranih unosa u bazi podataka.
DVARP function Izračunava varijancu na temelju cijele populacije odabranih unosa u bazi podataka.

Funkcije datuma i vremena

Funkcija Opis
DATE function Vraća serijski broj zadanog datuma.
DATEVALUE function Pretvara datum iz tekstnog oblika u serijski broj.
DAY function Serijski broj pretvara u dan u mjesecu.
DAYS function Vraća broj dana između dvaju datuma.
DAYS360 function Izračunava broj dana između dva datuma na temelju godine od 360 dana.
EDATE function Vraća serijski broj datuma koji predstavlja navedeni broj mjeseci prije ili nakon početnog datuma.
EOMONTH function Vraća serijski broj zadnjeg dana u mjesecu prije ili nakon navedenog broja mjeseci.
HOUR function Pretvara serijski broj u sat.
ISOWEEKNUM function Vraća ISO broj tjedna za godinu za navedeni datum.
MINUTE function Pretvara serijski broj u minutu.
MONTH function Pretvara serijski broj u mjesec.
NETWORKDAYS function Vraća broj svih radnih dana između dva datuma.
NETWORKDAYS.INTL function Vraća broj svih radnih dana između dva datuma pomoću parametara koji određuju koji su dani vikenda i koliko ih ima.
NOW function Vraća serijski broj trenutnog datuma i vremena.
SECOND function Pretvara serijski broj u sekundu.
TIME function Vraća serijski broj zadanog vremena.
TIMEVALUE function Pretvara vrijeme iz tekstnog oblika u serijski broj.
TODAY function Vraća serijski broj tekućeg datuma.
WEEKDAY function Pretvara serijski broj u dan u tjednu.
WEEKNUM function Pretvara serijski broj u redni broj tjedna u godini.
WORKDAY function Vraća serijski broj datuma prije ili nakon navedenog broja radnih dana.
WORKDAY.INTL function Vraća redni broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji navode koji su i koliko je dana vikenda
YEAR function Pretvara serijski broj u godinu.
YEARFRAC function Prikazuje dio godine koji predstavlja broj svih dana između argumenata početni_datum i završni_datum.

Inženjerske funkcije

Funkcija Opis
BESSELI function Vraća Besselovu funkciju In(x).
BESSELJ function Vraća Besselovu funkciju Jn(x).
BESSELK function Vraća promijenjenu Besselovu funkciju Kn(x).
BESSELY function Vraća Besselovu funkciju Yn(x).
BIN2DEC function Pretvara binarni broj u decimalni.
BIN2HEX function Pretvara binarni broj u heksadecimalni.
BIN2OCT function Pretvara binarni broj u oktalni.
BITAND function Vraća operator "Bitwise And" dvaju brojeva.
BITLSHIFT function Vraća broj pomaknut ulijevo za iznos_pomaka bitova
BITOR function Vraća bitovni operator OR dvaju brojeva.
BITRSHIFT function Vraća broj pomaknut udesno za iznos_pomaka bitova
BITXOR function Vraća bitovni operator "Exclusive Or" dvaju brojeva.
COMPLEX function Pretvara realne i imaginarne koeficijente u kompleksan broj.
CONVERT function Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi.
DEC2BIN function Pretvara decimalni broj u binarni.
DEC2HEX function Pretvara decimalni broj u heksadecimalni.
DEC2OCT function Pretvara decimalni broj u oktalni.
DELTA function Provjerava jesu li dvije vrijednosti jednake.
ERF function Vraća funkciju pogreške.
ERF.PRECISE function Vraća funkciju pogreške.
ERFC function Vraća komplementarnu funkciju pogreške.
ERFC.PRECISE function Prikazuje komplementarnu funkciju ERF integriranu od x do beskonačno.
GESTEP function Provjerava je li broj veći od vrijednosti praga.
HEX2BIN function Pretvara heksadecimalni broj u binarni.
HEX2DEC function Pretvara heksadecimalni broj u decimalni.
HEX2OCT function Pretvara heksadecimalni broj u oktalni.
IMABS function Vraća apsolutnu vrijednost (modul) kompleksnog broja.
IMAGINARY function Vraća imaginarni koeficijent kompleksnog broja.
IMARGUMENT function Vraća theta argumenta, kut izražen u radijanima.
IMCONJUGATE function Vraća kompleksno konjugiranu vrijednost kompleksnog broja.
IMCOS function Vraća kosinus kompleksnog broja.
IMCOSH function Vraća hiperbolni kosinus kompleksnog broja.
IMCOT function Vraća kotangens kompleksnog broja.
IMCSC function Vraća kosekantu kompleksnog broja.
IMCSCH function Vraća hiperbolnu kosekantu kompleksnog broja.
IMDIV function Vraća kvocijent dva kompleksna broja.
IMEXP function Vraća eksponent kompleksnog broja.
IMLN function Vraća prirodni logaritam kompleksnog broja.
IMLOG10 function Vraća logaritam po bazi 10 kompleksnog broja.
IMLOG2 function Vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja.
IMPOWER function Vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju.
IMPRODUCT function Vraća umnožak od 2 do 255 kompleksnih brojeva.
IMREAL function Vraća realni koeficijent kompleksnog broja.
IMSEC function Vraća sekantu kompleksnog broja.
IMSECH function Vraća hiperbolnu sekantu kompleksnog broja.
IMSIN function Vraća sinus kompleksnog broja.
IMSINH function Vraća hiperbolni sinus kompleksnog broja.
IMSQRT function Vraća drugi korijen kompleksnog broja.
IMSUB function Vraća razliku između dva kompleksna broja.
IMSUM function Vraća zbroj kompleksnih brojeva.
IMTAN function Vraća kotangens kompleksnog broja.
OCT2BIN function Pretvara oktalni broj u binarni.
OCT2DEC function Pretvara oktalni broj u decimalni.
OCT2HEX function Pretvara oktalni broj u heksadecimalni.

Financijske funkcije

Funkcija Opis
ACCRINT function Vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje periodički.
ACCRINTM function Vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje po dospijeću.
AMORDEGRC function Vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje korištenjem koeficijenta amortizacije.
AMORLINC function Vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje.
COUPDAYBS function Vraća broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma plaćanja.
COUPDAYS function Vraća broj dana u kuponskom razdoblju koje sadrži datum plaćanja.
COUPDAYSNC function Vraća broj dana od datuma plaćanja do sljedećeg kuponskog datuma.
COUPNCD function Vraća sljedeći kuponski datum nakon datuma plaćanja.
COUPNUM function Vraća broj kupona plativih između datuma plaćanja i datuma dospijeća.
COUPPCD function Vraća prethodni kuponski datum prije datuma plaćanja.
CUMIPMT function Vraća kumulativnu kamatu plaćenu između dva razdoblja.
CUMPRINC function Vraća kumulativnu glavnicu na zajam, plaćenu između dva razdoblja.
DB function Vraća amortizaciju sredstava za navedeno razdoblje pomoću degresivne metode amortizacije.
DDB function Vraća amortizaciju sredstva za navedeno razdoblje pomoću dvostruke stope za degresivnu metodu amortizacije ili neke druge metode koju navedete.
DISC function Vraća eskontnu stopu za vrijednosnicu.
DOLLARDE function Pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka u cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja.
DOLLARFR function Pretvara cijenu u dolarima izraženu u obliku decimalnog broja u cijenu u dolarima izraženu u obliku razlomka.
DURATION function Vraća godišnje trajanje vrijednosnice s periodičkim isplatama kamata.
EFFECT function Vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu.
FV function Vraća buduću vrijednost ulaganja.
FVSCHEDULE function Vraća buduću vrijednost početne glavnice nakon primjene niza složenih kamatnih stopa.
INTRATE function Vraća kamatnu stopu za otplaćenu vrijednosnicu.
IPMT function Vraća isplatu kamata ulaganja za dano razdoblje.
IRR function Vraća internu stopu profitabilnosti za niz novčanih tokova.
ISPMT function Izračunava kamatu plaćenu tijekom određenog razdoblja ulaganja.
MDURATION function Vraća Macauleyevo izmijenjeno trajanje za vrijednosnicu s pretpostavljenom nominalnom vrijednosti od 500 kn.
MIRR function Vraća internu stopu profitabilnosti, pri čemu se pozitivni i negativni novčani tokovi financiraju prema različitim stopama.
NOMINAL function Vraća nominalnu godišnju kamatnu stopu.
NPER function Vraća broj razdoblja za ulaganje.
NPV function Vraća sadašnju neto vrijednost ulaganja na temelju niza periodičkih novčanih tokova i eskontne stope.
ODDFPRICE function Vraća cijenu po 100 USD nominalne vrijednosti vrijednosnice s prvim neparnim razdobljem.
ODDFYIELD function Vraća dobit vrijednosnice s neparnim prvim razdobljem.
ODDLPRICE function Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD s neparnim zadnjim razdobljem.
ODDLYIELD function Vraća dobit vrijednosnice s neparnim zadnjim razdobljem.
PDURATION function Vraća broj razdoblja potrebnih da ulaganje dosegne određenu vrijednost.
PMT function Vraća periodičku isplatu za anuitet.
PPMT function Vraća isplatu na glavnicu ulaganja za dano razdoblje.
PRICE function Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD koja daje periodičku kamatu.
PRICEDISC function Vraća cijenu za eskontiranu vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD.
PRICEMAT function Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD koja daje kamate po dospijeću.
PV function Vraća sadašnju vrijednost ulaganja.
RATE function Vraća kamatnu stopu za razdoblje anuiteta.
RECEIVED function Vraća primljenu količinu po dospijeću za otplaćenu vrijednosnicu.
RRI function Vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast ulaganja.
SLN function Vraća linearnu amortizaciju sredstva za jedno razdoblje.
SYD function Vraća amortizaciju sredstava za navedeno razdoblje pomoću metode zbroja znamenki godine.
TBILLEQ function Vraća dobit jednaku obveznici za blagajnički zapis.
TBILLPRICE function Vraća cijenu po 100 USD nominalne vrijednosti za blagajnički zapis.
TBILLYIELD function Vraća dobit za blagajnički zapis.
VDB function Vraća amortizaciju sredstava za navedeno ili djelomično razdoblje pomoću metode degresivne amortizacije.
XIRR function Vraća internu stopu prinosa za plan gotovinskih tokova koji ne moraju nužno biti periodički.
XNPV function Vraća sadašnju neto vrijednost za planirane gotovinske tokove koji ne moraju biti periodički.
YIELD function Vraća dobit na vrijednosnicu koja daje periodičku kamatu.
YIELDDISC function Vraća godišnju dobit za eskontiranu vrijednosnicu, na primjer za blagajnički zapis.
YIELDMAT function Vraća godišnju dobit vrijednosnice za koju se kamata isplaćuje po dospijeću.

Informacijske funkcije

Funkcija Opis
CELL function

Vraća informacije o oblikovanju, mjestu ili sadržaju ćelije.

 Napomena    Ova funkcija nije dostupna u web-aplikaciji Excel Web App.

ERROR.TYPE function Vraća broj koji odgovara vrsti pogreške.
INFO function

Vraća informacije o trenutnoj radnoj okolini.

 Napomena    Ova funkcija nije dostupna u web-aplikaciji Excel Web App.

ISBLANK function Vraća TRUE ako je vrijednost prazna.
ISERR function Vraća TRUE ako vrijednost pogreške nije #N/A.
ISERROR function Vraća TRUE ako je riječ o bilo kojoj vrijednosti pogreške.
ISEVEN function Vraća TRUE ako je broj paran.
ISFORMULA function Vraća vrijednost TRUE ako postoji referenca na ćeliju koja sadrži formulu.
ISLOGICAL function Vraća TRUE ako je riječ o logičkoj vrijednosti.
ISNA function Vraća TRUE ako je vrijednost pogreške #N/A.
ISNONTEXT function Vraća TRUE ako vrijednost nije tekst.
ISNUMBER function Vraća TRUE ako je vrijednost broj.
ISODD function Vraća TRUE ako je broj neparan.
ISREF function Vraća TRUE ako je vrijednost referenca.
ISTEXT function Vraća TRUE ako je vrijednost tekst.
N function Vraća vrijednost pretvorenu u broj.
NA function Vraća vrijednost pogreške #N/A.
SHEET function Vraća broj lista za referentni list.
SHEETS function Vraća broj listova u referenci.
TYPE function Vraća broj koji označava vrstu podataka vrijednosti.

Logičke funkcije

Funkcija Opis
AND function Vraća TRUE ako su svi argumenti TRUE.
FALSE function Vraća logičku vrijednost FALSE.
IF function Određuje logički test za izvođenje.
IFERROR function Vraća vrijednost koju odredite ako formula daje pogrešku, a inače vraća rezultat formule.
IFNA function Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza.
NOT function Mijenja logičku vrijednost svojih argumenta.
OR function Vraća TRUE ako je vrijednost barem jednog argumenta TRUE.
TRUE function Vraća logičku vrijednost TRUE.
XOR function Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata.

Funkcije pretraživanja i referenci

Funkcija Opis
ADDRESS function Vraća referencu kao tekst u jednu ćeliju na radnom listu.
AREAS function Vraća broj područja u referenci.
CHOOSE function Odabire vrijednost s popisa vrijednosti.
COLUMN function Vraća broj stupca reference.
COLUMNS function Vraća broj stupaca u referenci.
FORMULATEXT function Vraća formulu dane reference kao tekst.
GETPIVOTDATA function Vraća podatke spremljene u izvješću zaokretne tablice.
HLOOKUP function Vraća vrijednost oznaćene ćelije iz najgornjeg retka polja.
HYPERLINK function Stvara prečac ili skok koji otvara dokument spremljen na mrežnom poslužitelju, intranetu ili internetu.
INDEX function Odabire vrijednost iz reference ili polja pomoću indeksa.
INDIRECT function Vraća referencu označenu tekstnom vrijednošću.
LOOKUP function Traži vrijednosti u vektoru ili polju.
MATCH function Traži vrijednosti u referenci ili polju.
OFFSET function Vraća pomak reference od zadane reference.
ROW function Vraća broj retka reference.
ROWS function Vraća broj redaka u referenci.
RTD function Dohvaća podatke u stvarnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju (automatizacija: Način rada s objektima iz druge aplikacije ili razvojnog alata. Prije poznata pod nazivom OLE automatizacija, automatizacija je industrijski standard i značajka Component Object Modela (COM).).
TRANSPOSE function Vraća transponiranu vrijednost polja.
VLOOKUP function Traži u prvom stupcu polja i prelazi preko retka radi vraćanja vrijednosti ćelije.

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Funkcija Opis
ABS function Vraća apsolutnu vrijednost broja.
ACOS function Vraća arkus-kosinus broja.
ACOSH function Vraća inverzni hiperbolni kosinus broja.
ACOT function Vraća arkus-kotangens broja.
ACOTH function Vraća hiperbolni arkus-kotangens broja.
AGGREGATE function Vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka.
ARABIC function Pretvara rimski broj u arapski, kao broj.
ASIN function Vraća arkus-sinus broja.
ASINH function Vraća inverzni hiperbolni sinus broja.
ATAN function Vraća arkus-tangens broja.
ATAN2 function Vraća arkus-tangens iz x i y koordinata.
ATANH function Vraća inverzni hiperbolni tangens broja.
BASE function Pretvara broj u tekstnu reprezentaciju s danim radiksom (bazom).
CEILING function Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.
CEILING.MATH function Zaokružuje broj na najbliži veći cijeli broj ili najbliži značajni višekratnik.
CEILING.PRECISE function Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na veći bez obzira na predznak.
COMBIN function Vraća broj kombinacija za dani broj objekata.
COMBINA function Prikazuje broj kombinacija s ponavljanjima za zadani broj stavki.
COS function Vraća kosinus broja.
COSH function Vraća hiperbolni kosinus broja.
COT function Vraća kotangens kuta.
COTH function Vraća hiperbolni kotangens broja.
CSC function Vraća kosekantu kuta.
CSCH function Vraća hiperbolnu kosekantu kuta.
DECIMAL function Pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj.
DEGREES function Pretvara radijane u stupnjeve.
EVEN function Zaokružuje broj na najbliži veći parni cijeli broj.
EXP function Vraća potenciju broja e za dani eksponent.
FACT function Vraća faktorijel broja.
FACTDOUBLE function Vraća dvostruki faktorijel broja.
FLOOR function Zaokružuje broj na manji, prema nuli.
FLOOR.MATH function Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broji ili na najbliži značajni višekratnik.
FLOOR.PRECISE function Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broja ili najbliži značajni višekratnik. Broj se zaokružuje na manje bez obzira na predznak.
GCD function Vraća najveći zajednički djelitelj.
INT function Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broj.
ISO.CEILING function Vraća broj koji je zaokružen na najbliži veći cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.
LCM function Vraća najmanji zajednički množitelj.
LN function Vraća prirodni logaritam broja.
LOG function Vraća logaritam broja za navedenu bazu.
LOG10 function Vraća logaritam broja za bazu 10.
MDETERM function Vraća determinantu matrice polja.
MINVERSE function Vraća inverziju matrice polja.
MMULT function Vraća umnožak matrica dva polja.
MOD function Vraća ostatak dijeljenja.
MROUND function Vraća broj zaokružen na željeni množitelj.
MULTINOMIAL function Vraća multinom skupa brojeva.
MUNIT function Vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju.
ODD function Zaokružuje broj na najbliži neparni cijeli broj.
PI function Vraća vrijednost broja pi.
POWER function Vraća rezultat broja na neku potenciju.
PRODUCT function Množi argumente.
QUOTIENT function Vraća cjelobrojni dio dijeljenja.
RADIANS function Pretvara stupnjeve u radijane.
RAND function Vraća slučajni broj između 0 i 1.
RANDBETWEEN function Vraća slučajni broj između navedenih brojeva.
ROMAN function Pretvara arapske brojke u rimske, kao tekst.
ROUND function Zaokružuje broj na određeni broj znamenki.
ROUNDDOWN function Zaokružuje broj naniže, prema nuli.
ROUNDUP function Zaokružuje broj na veći, dalje od nule.
SEC function Vraća sekantu kuta.
SECH function Vraća hiperbolnu sekantu kuta.
SERIESSUM function Vraća zbroj niza potencija na temelju formule.
SIGN function Vraća predznak broja.
SIN function Vraća sinus danog kuta.
SINH function Vraća hiperbolni sinus broja.
SQRT function Vraća pozitivni drugi korijen.
SQRTPI function Vraća drugi korijen od vrijednosti (broj * pi).
SUBTOTAL function Vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka.
SUM function Zbraja argumente.
SUMIF function Zbraja ćelije navedene po zadanom kriteriju.
SUMIFS function Zbraja ćelije iz raspona koji zadovoljava više kriterija.
SUMPRODUCT function Vraća zbroj umnožaka odgovarajućih komponenti polja.
SUMSQ function Vraća zbroj kvadrata argumenata.
SUMX2MY2 function Vraća zbroj razlika kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.
SUMX2PY2 function Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.
SUMXMY2 function Vraća zbroj kvadrata razlike odgovarajućih vrijednosti u dva polja.
TAN function Vraća tangens broja.
TANH function Vraća hiperbolni tangens broja.
TRUNC function Odbacuje decimalni dio broja pretvarajući ga u cijeli broj.

Statističke funkcije

Funkcija Opis
AVEDEV function Vraća prosjek apsolutnih odstupanja točaka podataka od svojih srednjih vrijednosti.
AVERAGE function Vraća prosjek argumenata.
AVERAGEA function Vraća prosjek argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.
AVERAGEIF function Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u rasponu koje zadovoljavaju dane kriterije.
AVERAGEIFS function Vraća prosjek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju više kriterija.
BETA.DIST function Vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.
BETA.INV function Vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.
BINOM.DIST function Vraća pojedine binomne izraze distribucije vjerojatnosti.
BINOM.DIST.RANGE function Vraća vjerojatnost pokusnog rezultata pomoću binomne distribucije.
BINOM.INV function Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od ili jednaka vrijednosti kriterija.
CHISQ.DIST function Vraća kumulativnu beta-funkciju gustoće vjerojatnosti.
CHISQ.DIST.RT function Vraća vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.
CHISQ.INV function Vraća kumulativnu beta-funkciju gustoće vjerojatnosti.
CHISQ.INV.RT function Vraća inverziju vjerojatnosti hi-kvadratne distribucije jednokratnog događaja.
CHISQ.TEST function Vraća test nezavisnosti.
CONFIDENCE.NORM function Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije.
CONFIDENCE.T function Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-distribucije.
CORREL function Vraća koeficijent korelacije između dva skupa podataka.
COUNT function Broji brojeve na popisu argumenata.
COUNTA function Broji vrijednosti na popisu argumenata.
COUNTBLANK function Broji prazne ćelije u rasponu.
COUNTIF function Broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju zadani kriterij.
COUNTIFS function Broji ćelije u rasponu koje zadovoljavaju više kriterija.
COVARIANCE.P function Vraća kovarijancu, prosjek umnožaka uparenih devijacija.
COVARIANCE.S function Vraća kovarijancu uzorka, prosjek odstupanja umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka.
DEVSQ function Vraća zbroj kvadrata devijacija.
EXPON.DIST function Vraća eksponencijalnu distribuciju.
F.DIST function Vraća F-distribuciju vjerojatnosti.
F.DIST.RT function Vraća F-distribuciju vjerojatnosti.
F.INV function Vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.
F.INV.RT function Vraća inverziju F-distribucije vjerojatnosti.
F.TEST function Vraća rezultat F-testa.
FISHER function Vraća Fisherovu transformaciju.
FISHERINV function Vraća inverziju Fisherove transformacije.
FORECAST function Vraća vrijednost u linearnom trendu.
FREQUENCY function Vraća distribuciju frekvencija u obliku okomitog polja.
GAMMA function Vraća vrijednost gama-funkcije.
GAMMA.DIST function Vraća gama-distribuciju.
GAMMA.INV function Vraća inverziju kumulativne gama-distribucije.
GAMMALN function Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).
GAMMALN.PRECISE function Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x).
GAUSS function Vraća 0,5 manje od standardne normalne kumulativne distribucije.
GEOMEAN function Vraća geometrijsku srednju vrijednost.
GROWTH function Vraća vrijednost u eksponencijalnom trendu.
HARMEAN function Vraća harmonijsku srednju vrijednost.
HYPGEOM.DIST function Vraća hipergeometrijsku distribuciju.
INTERCEPT function Vraća sjecište pravca linearne regresije.
KURT function Vraća kurtozis skupa podataka.
LARGE function Vraća k-tu najveću vrijednost u skupu podataka.
LINEST function Vraća parametre linearnog trenda.
LOGEST function Vraća parametre eksponencijalnog trenda.
LOGNORM.DIST function Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.
LOGNORM.INV function Vraća inverziju kumulativne normalne logaritamske distribucije.
MAX function Vraća najveću vrijednost na popisu argumenata.
MAXA function Vraća najveću vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.
MEDIAN function Vraća medijan danih brojeva.
MIN function Vraća najveću vrijednost na popisu argumenata.
MINA function Vraća najmanju vrijednost na popisu argumenata, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti..
MODE.MULT function Vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka.
MODE.SNGL function Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.
NEGBINOM.DIST function Vraća negativnu binomnu distribuciju.
NORM.DIST function Vraća normalnu kumulativnu distribuciju.
NORM.INV function Vraća inverznu normalnu kumulativnu distribuciju.
NORM.S.DIST function Vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.
NORM.S.INV function Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.
PEARSON function Vraća Pearsonov korelacijski koeficijent umnoška i momenta.
PERCENTILE.EXC function Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, pri čemu je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.
PERCENTILE.INC function Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.
PERCENTRANK.EXC function Vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka.
PERCENTRANK.INC function Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.
PERMUT function Vraća broj permutacija za dani broj objekata.
PERMUTATIONA function Vraća broj permutacija za dani broj objekata (s ponavljanjima) koje je moguće odabrati iz ukupnih objekata.
PHI function Vraća vrijednost funkcije gustoće za standardnu normalnu distribuciju.
POISSON.DIST function Vraća Poissonovu distribuciju.
PROB function Vraća vjerojatnost da su vrijednosti u rasponu između dvije granice.
QUARTILE.EXC function Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.
QUARTILE.INC function Vraća kvartil skupa podataka.
RANK.AVG function Vraća rang broja na popisu brojeva.
RANK.EQ function Vraća rang broja na popisu brojeva.
RSQ function Vraća kvadrat Pearsonova korelacijskog koeficijenta umnoška i momenta.
SKEW function Vraća asimetriju distribucije.
SKEW.P function Vraća asimetriju distribucije na temelju populacije – to je karakterizacija stupnja asimetrije distribucije oko aritmetičke sredine.
SLOPE function Vraća nagib pravca linearne regresije.
SMALL function Vraća k-tu najmanju vrijednost u skupu podataka.
STANDARDIZE function Vraća normaliziranu vrijednost.
STDEV.P function Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.
STDEV.S function Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.
STDEVA function Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.
STDEVPA function Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.
STEYX function Vraća standardnu pogrešku predviđene vrijednosti y za svaki x u regresiji.
T.DIST function Vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.
T.DIST.2T function Vraća točke postotka (vjerojatnost) za Studentovu t-distribuciju.
T.DIST.RT function Vraća Studentovu t-distribuciju.
T.INV function Vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode.
T.INV.2T function Vraća inverziju Studentove t-distribucije.
T.TEST function Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.
TREND function Vraća vrijednosti u linearnom trendu.
TRIMMEAN function Vraća srednju vrijednost unutrašnjosti skupa podataka.
VAR.P function Izračunava varijancu na temelju cijele populacije.
VAR.S function Procjenjuje varijancu na temelju uzorka.
VARA function Procjenjuje varijancu na temelju uzorka, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.
VARPA function Izračunava varijancu na temelju cijele populacije, što obuhvaća brojeve, tekst i logičke vrijednosti.
WEIBULL.DIST function Vraća Weibullovu distribuciju.
Z.TEST function Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

Funkcije teksta

Funkcija Opis
ASC function Mijenja engleske ili katakana znakove pune širine (dvobitne) u znakovnom nizu u znakove pola širine (jednobitne).
BAHTTEXT function Pretvara broj u tekst koristeći oblik valute ß (baht).
CHAR function Vraća znak naveden kodnim brojem.
CLEAN function Iz teksta uklanja sve znakove koji se ne mogu ispisati.
CODE function Vraća brojčani kod za prvi znak u tekstnom nizu.
CONCATENATE function Spaja nekoliko tekstnih stavki u jednu tekstnu stavku.
DBCS function Mijenja engleska slova ili katakana znakove pola širine (jednobitne) u znakovnom nizu u znakove pune širine (dvobitne).
DOLLAR function Pretvara broj u tekst, koristeći dolar kao oblik valute.
EXACT function Provjerava jesu li dvije tekstne vrijednosti jednake.
FIND, FINDB functions Pronalazi jednu tekstnu vrijednost u drugoj (razlikuje velika i mala slova).
FIXED function Oblikuje broj kao tekst s fiksnim brojem decimala.
LEFT, LEFTB functions Vraća krajnje lijeve znakove tekstne vrijednosti.
LEN, LENB functions Vraća broj znakova tekstnog niza.
LOWER function Slova teksta pretvara u mala slova.
MID, MIDB functions Vraća određeni broj znakova iz tekstnog niza počevši od položaja koji odredite.
NUMBERVALUE function Pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim postavkama.
PHONETIC function Izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstnog niza.
PROPER function Pretvara prvo slovo svake riječi tekstne vrijednosti u veliko slovo.
REPLACE, REPLACEB functions Zamjenjuje znakove u tekstu.
REPT function Ponavlja tekst zadani broj puta.
RIGHT, RIGHTB functions Vraća krajnje desne znakove tekstne vrijednosti.
SEARCH, SEARCHB functions Traži jednu tekstnu vrijednost u drugoj (ne razlikuje velika i mala slova).
SUBSTITUTE function Zamjenjuje stari tekst novim u tekstnom nizu.
T function Pretvara svoje argumente u tekst.
TEXT function Oblikuje broj i pretvara ga u tekst.
TRIM function Uklanja razmake iz teksta.
UNICHAR function Vraća Unicode znak koji referencira dana numerička vrijednost.
UNICODE function Vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta.
UPPER function Slova teksta pretvara u velika slova.
VALUE function Pretvara tekstni argument u broj.

Korisnički definirane funkcije koje se instaliraju pomoću dodataka

Ako dodaci koje ste instalirali sadrže funkcije, ti će dodaci ili funkcije automatizacije biti dostupni u kategoriji Korisnički definirano u dijaloškom okviru Umetanje funkcije.

 Napomena    Korisnički definirane funkcije (UDF-ovi) nisu dostupne u web-aplikaciji Excel Web App.

Funkcija Opis
CALL function Poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili kodnom resursu.
EUROCONVERT function Pretvara broj u eure, iz eura u valutu članice euro zone ili iz jedne valute članice euro zone u drugu, pri čemu se kao posrednik upotrebljava euro (triangulacija)
REGISTER.ID function Vraća ID oznaku registra određene biblioteke dinamičkih veza (DLL) ili prethodno registrirani resurs koda.
SQL.REQUEST function Povezuje se s vanjskim izvorom podataka i izvodi upit s radnog lista, a zatim vraća rezultat u obliku matrice bez da morate programirati s makronaredbama.

Web-funkcije

Funkcija Opis
ENCODEURL function Vraća niz kodiran URL-om
FILTERXML function Vraća konkretne podatke iz XML sadržaja pomoću navedenog izraza XPath.
WEBSERVICE function Vraća podatke iz web-servisa

izvor: Microsoft web stranice

     

COPYRIGHT © - 2005 - 2021 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela