IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo Visual basic
1 Visual Basic 6.0 UVOD
2 Varijable i konstante
3 Prihvat i ispis podataka
4 Nizovi podataka
5 Upis i čitanje iz datoteke
6 Slučajni brojevi
7 Logička provjera
8 Pretvaranje i izdvajanje podataka
9 Programske petlje
10 Potprogrami i funkcije
11 Grafika u VB
12 Multimedija u VB
13 Razni primjeri VB koda
   
.17
.
AutoCad tutoriali

-

.
.

Adsense sponzorVB - Visual Basic za početnike i neznalice - VBA for dummies

VB - VISUAL BASIC 6.0 UVOD

Search This Web Site

Adsense sponzor


Dobro došli u MS Visual Basic 6.0

Ovim tutorijalom želim početnicima u programiranju približiti Visual Basic 6.0
Najbrži i najlakši način kreiranja aplikacija za Windowse je pomoću programske aplikacije koja ima GUI sučelje (graphical user interface, GUI).

U samom početku postavlja se pitanje, što je to Visual Basic (VB) ?

Sama riječ "Visual" (vizualan, vizaualni) odnosi se na metodu korištenu za stvaranje grafičkog korisničkog sučelja (graphical user interface, GUI). Ako ne želite pisati bezbrojne linije programskog koda za opis ponašanja i položaja elemenata aplikacije, jednostavno postavite unaprijed definirane objekte na svoje mjesto na screenu monitora.

Riječ "Basic" označava programski jezik BASIC (Beginners All–Purpose Symbolic Instruction Code), programski jezik koji koristi više programera nego bilo koji drugi jezik u povijesti računala. MS Visual Basic razvio se iz originalnog programskog jezika BASIC i sada sadrži više stotina izraza, naredbi i funkcija, od kojih je najveći dio direktno povezan sa Windows grafičkim sučeljem. Početnici mogu stvarati korisne aplikacije poznavajući svega nekoliko naredbi, iako snaga ovog jezika omogućuje profesionalcima da postignu sve što se može postići koristeći bilo koji drugi Windows
programski jezik.

Programski jezik Visual Basic nije jedinstven samo za Visual Basic. Visual Basic programski sustav, Applications Edition uključen u Microsoft Excel, Microsoft Access, te puno drugih Windows aplikacija koristi taj isti programski jezik. Visual Basic.

Ovom prilikom želim se zahvaliti prijatelju Damiru Tomšić koji mi je ustupio svoje materijale za izradu (publishiranje) ovog tutorijala kao i zbog toga da početnicima u programiranju ponudim mogućnost da samouko i samostalno nauče osnovne korake u Visaul Basicu jer je šteta da ovako dobar materijal završi negdje u arhivi na CD-u. Ostali dodatni materijali koji su korišteni u izradi ovog tutorijala pronađeni su putem internet mreže i meni nepoznatih autora pa stoga želim navesti neke naslove: - Vodič za programere, VB 6 Database HowTo, VisualBasic itd...

OSNOVNI POJMOVI


VisualBasic pripada grupi objektnih programskih jezika gdje pri stvaranju programa koristite gotove OBJEKTE (dugmad, labele i dr.) koje postavljate na formu. Tim objektima možete podešavati SVOJSTVA - Properties (boja, veličina, sadržaj...) i definirati DOGAĐAJE - Events (klik miša, pritisak tipke...) koji će pokretati neki dio programa. Dakle, u VisualBasicu ne postoji poseban slijed naredbi već se program izvršava ovisno o događajima.

    

POKRETANJE


Pri pokretanju VisualBasica dobivate dijalog (slika desno) u kojem izabirete što želite raditi.

Za početak izaberite "Standard EXE" opciju, što znači da želite napraviti standardni program za Windowse.

 

Adsense sponzor
  

RADNO SUČELJE


Radno sučelje VisualBasica možete prilagoditi prema svojim potrebama. Za početak postavite ga kao što je prikazano na slici, tako što ćete pojedine elemente uključiti ili isključiti preko View izbornika:

  

OBJAŠNJENJE TOOLBOXA - TRAKE S ALATIMA


Toolbox sadrži sve potrebne OBJEKTE koji su vam u početku potrebni za rad. Objekte postavljate na formu tako što prvo kliknete na željenom objektu a zatim na FORMI mišem jednostavno razvučete taj objekt do željene veličine...

Ako alatna traka nije vidljiva, možete je uključiti pomoću View -> Toolbox.

   

NAJČEŠĆA SVOJSTVA OBJEKATA (PROPERTIES)


Na slici desno prikazana su neka od najčešćih svojstava objekata. Vodite računa da nemaju svi objekti ista svojstva!

Svojstva podešavate tako da na formi ili izborniku objekata (vidi sliku desno) prvo izaberete željeni objekt a zatim kliknete na postavku željenog svojstva i upišete ili izaberete ponuđeno svojstvo.

Ako preglednik svojstava nije vidljiv uključite ga sa:

View -> Properties Window

   

NAJČEŠĆI DOGAĐAJI NAD OBJEKTIMA (EVENTS)


Na slici desno prikazani su neki od najčešćih događaja nad objektima koje koristite da bi pokrenuli željeni dio programskog koda.

Događajima možete pristupiti u EDITORU koda, za svaki objekt posebno. Vodite računa da nemaju svi objekti iste događaje!

Izborom željenog događaja automatski se formira subrutina s adekvatnim nazivom u obliku NazivObjekta_Događaj(), na primjer:

Private Sub Command1_Click()
     'prostor za pisanje programskog koda...
End Sub

Programski kod pišemo isključivo unutar subrutine!

   

PREBACIVANJE IZ GRAFIČKOG EDITORA U TEKSTUALNI EDITOR


U VisualBasicu postoje dva editora:

 • grafički - za grafički prikaz objekata
 • tekstualni - za pisanje programskog koda

Da bi se iz grafičkog prebacili u tekstualni editor koristite ikonice (na slici desno) koje se nalaze u pregledniku projekta (prozor "Project").

Ako preglednik projekta nije vidljiv uključite ga sa:

View -> Project Explorer

   

STVARANJE PRVOG PROGRAMA


Da napokon krenemo s prvim programom i u praksi vidimo kako to ide!

Zadatak:
Napravi program koji će korisniku omogućiti upis neka dva broja koja program treba zbrojiti i prikazati rezultat.

Dakle, prvo na FORMU postavite sve potrebne OBJEKTE (pogledaj sliku dolje):

 • Label1, Label2, Label3, Label4 (za ispis teksta na formi)
 • TextBox1 i TextBox2 (polja za upis brojeva)
 • TextBox3 (polje za ispis rezultata zbrajanja)
 • Line1 (obična linija, samo za estetski dojam)
 • CommandButton1 (komandno dugme za akciju)

Zatim pojedinim OBJEKTIMA treba podesiti SVOJSTVA (pogledaj sliku gore):

 • Caption - tekst koji želite da se vidi na objektu (labelama i dugmetu)
 • Text - tekst unutar TextBoxa (u ovom slučaju prazno)
 • Font - vrsta, oblik i veličina slova
 • ForeColor - u ovom slučaju boja slova

I na kraju trebate definirati što da se desi kada korisnik klikne na dugme "Zbroji".
No da prvo objasnimo kako to ide:

Kada korisnik klikne na dugme "Zbroji" (CommandButton1) pojavljuje se DOGAĐAJ nazvan Click.
Da bi se prebacili u EDITOR koda i tamo upisali programski kod koji se treba izvršiti na taj događaj, možete na dugmetu "Zbroji" duplo kliknuti mišem i automatski ćete biti prebačeni u editor koda:

Početak i kraj subrutine Command1_Click() automatski je definiran i vama preostaje da samo upišete programski kod koji će se izvršiti klikom na "Zbroji", kako je to prikazano na gornjoj slici. Funkcija Val(...) pretvara tekst u broj, obzirom da TextBox uvijek sadrži tekstualni podatak!

I to je to - vaš program je gotov!
Preostaje samo da ga pokrenete i provjerite radi li ispravno... pritisnite tipku F5.

   

SPREMANJE I UČITAVANJE PROGRAMA


Da bi program sačuvali, potrebno ga je spremiti koristeći opciju:

File -> Save Project

Programe uvijek spremajte u neku mapu koju ste za to predvidjeli.
Pri spremanju ćete biti upitani za:

 • nazive pod kojim želite spremiti forme (proširenje .FRM)
 • nazive pod kojim želite spremiti module (proširenje .BAS)
 • naziv pod kojim želite spremiti program (proširenje .VBP)

Nazive određujete proizvoljno ali koristite samo slova engleske abecede, brojeve i crtice!


Program ponovno učitavate koristeći opciju:

File -> Open Project

pa u mapi u koju ste ga spremali pronađete njegovu .VBP datoteku.

   

STVARANJE IZVRŠNE (.EXE) DATOTEKE


Kada je program završen, da bi ga mogli dati drugima na korištenje i samostalno pokretati pod Windowsima, potrebno je napraviti njegovu izvršnu (.EXE) datoteku pomoću opcije:

File -> Make (naziv vašeg projekta) ...

Ako ste radili neki kompleksniji program, s dodatnim kontrolama, bazama podataka i slično, tada za daljnju distribuciju morate napraviti tzv. setup datoteku koja će vaš program instalirati na nekom računalu. To možete obaviti pomoću alata ugrađenog u Microsoft Visual Studio 6.0, pod nazivom:

Package & Deployment Wizard (nalazi se pod MS Visual Studio 6.0 Tools)

 
Adsense sponzor  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr