IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

9 Objekti - Objects
9.1 VBA objekti u Excelu
9.2 Referenciranje objekata
9.3 Dodjela objekta varijabli
9.4 Aktivni objekti
9.5 Range objekti
9.6 Rad sa objektima i kolekcijama
9.7 With-End With konstrukcija
9.8 For Each-Next petlja
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Objekti, Objects, kolekcije, collections

VBA objekti u Excelu 

Search This Web Site

Adsense sponzor


With-End With konstrukcija - VBA u Excelu

Ova konstrukcija omogućava da se izvrši veliki broj operacija na jednom objektu. Rad sa ovom naredbom je najbolje objasniti na slijedećem primjeru. Pretpostavimo da želimo da definiramo boju ćelija i prelom teksta u rasponu A1:D5, kao i nekoliko osobina fonta u tom opsegu. To se može uraditi na slijedeći način:

Range("A1:D5").Interior = RGB(5,23,109)
Range("A1:D5").WrapText = True
Range("A1:D5").Font.Name = "Courier New"
Range("A1:D5").Font.Bold = True
Range("A1:D5").Font.Size = 13
Range("A1:D5").Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
Range("A1:D5").Font.ColorIndex = 34

S obzirom da se sve naredbe odnose na isti opseg, one se mogu grupirati naredbom With-End

With na sledeći način:
With Range("A1:D5")
 .Interior.Color = RGB(59, 123, 19)
 .WrapText = True
 .Font.Name = "Courier New"
 .Font.Bold = True
 .Font.Size = 13
 .Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
 .Font.ColorIndex = 34
End With


Prvi set naredbi je jasniji, ali se drugi set naredbi izvršava dosta brže, jer se objekt ne referencira eksplicitno u svakoj naredbi. S obzirom da se u drugom setu naredbi ponavlja objekt Font, može se ugnijezditi jedna With-End With naredba kojom bi se grupirala svojstva ovog objekta, što je prikazano ispod.

With Range("A1:D5")
     .Interior.Color = RGB(59, 123, 19)
     .WrapText = True
     With .Font
       .Name = "Courier New"
       .Bold = True
       .Size = 13
       .Underline = xlUnderlineStyleSingle
       .ColorIndex = 34
    End With
End With

Iz prethodnih naredbi vidimo da se boja fonta može odrediti pomoću funkcije RGB, koja se poziva na slijedeći način:

RGB(crvena,zelena,plava)

Ova funkcija ima tri obavezna argumenta, koji predstavljaju udio crvene, zelene i plave boje. U pitanju su cijeli brojevi od 0 do 255. Iako se na ovaj način može definirati 2563 boja, mi možemo koristiti samo 56 boja, što je posljedica činjenice da svaka radna knjiga ima dodijeljenu paletu od 56 boja. Ova se paleta može mijenjati na tabu Color prozora Tools => Options kod MS Excel-a 2003. Umjesto boje koju smo definirali, bit će prikazana boja iz palete koja joj najbolje odgovara.

Drugi način da se definira boja u VBA je pomoću svojstva ColorIndex, koja može uzeti vrijednosti od 0 (bez boje) do 56.  (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr