IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

9 Objekti - Objects
9.1 VBA objekti u Excelu
9.2 Referenciranje objekata
9.3 Dodjela objekta varijabli
9.4 Aktivni objekti
9.5 Range objekti
9.6 Rad sa objektima i kolekcijama
9.7 With-End With konstrukcija
9.8 For Each-Next petlja
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Objekti, Objects

VBA objekti u Excelu 

Search This Web Site

Adsense sponzor


Referenciranje objekata - VBA u Excelu

Referenciranje određenog objekta u hijerarhiji se vrši korištenjem operatora točka (.) koji služi kao separator između kontejnera i člana. Puna adresa ćelije A1 prvog radnog lista radne knjige IvanC.xls bila bi

Application.Workbooks("IvanC.xls").Worksheets(1).Range("A1")

Rad sa ovakvim punim adresama doprinosi obimu i nepreglednosti koda. Tako se objekt Application može praktično izostaviti pri referenciranju ostalih objekata u hijerarhiji. Ako radimo samo sa jednom radnom knjigom onda nema potrebe navoditi o kojoj se radnoj svesci radi. Tako se referenciranje ćelije A1 svodi na

Worksheets(1).Range("A1")

Ukoliko je prvi radni list aktivan, onda se prethodni oblik može svesti na slijedeću naredbu

Range("A1")

Za očekivati je da u VBA postoji objekt Cell, koji bi predstavljao ćeliju radnog lista. Međutim, objekt Cell ne postoji i njegovu ulogu vrši objekt Range. Objekt Range, osim što može predstavljati jednu ćeliju, npr. Range("C4"), može predstavljati i selekciju ćelija, na primjer

Range("C4:D8") ili Range("A1,B2:B10,C4:D8").

Štoviše, ako ste u radnom listu imenovali određeni raspon ćelija, možete mu pristupiti naredbom Range("Ime_raspona").

Referenciranje objekata samo po sebi ne vrši nikakvu konkretnu radnju, već omogućava pristup datom objektu. Konkretna radnja bi podrazumijevala čitanje ili promjenu osobine objekta ili pozivanje određenog metoda koji bi nešto uradio sa objektom. (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr