IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

9

Objekti - Objects

9.1 VBA objekti u Excelu
9.2 Referenciranje objekata
9.3 Dodjela objekta varijabli
9.4 Aktivni objekti
9.5 Range objekti
9.6 Rad sa objektima i kolekcijama
9.7 With-End With konstrukcija
9.8 For Each-Next petlja
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Objekti, Objects

VBA objekti u Excelu 

Search This Web Site

Adsense sponzor


Objekti (objects) - VBA u Excelu

Dosadašnji dio materijala je bio vezan za čisto programiranje u VBA i kao takav bi se mogao sagledati nezavisno od same aplikacije. Drugim riječima, možemo reći da je dosadašnji dio univerzalan i dijele ga sve aplikacije koje koriste VBA. Došlo je vrijeme da odemo korak dalje i da zagazimo u vode objektnog modela MS Excel-a.
Ključ u programiranju date aplikacije korištenjem VBA leži u razumijevanju objektnog modela te aplikacije. Sam objektni model Excel-a je hijerarhijski uređen. Na vrhu modela se nalazi objekt Application, koji predstavlja sam program, tj. Excel. Objekt Application sadrži druge objekte. U tablici ispod prikazano je nekoliko objekata koje sadrži objekt Application, uz kratko objašnjenje svakog od njih.

neki objekti koji sadrže objekt Application

Objekt  Kolekcija  Opis 
Workbook Workbooks  Otvorena radna knjiga. Objekt Workbooks predstavlja kolekciju svih otvorenih radnih sveski.
Window  Windows  Otvoren prozor. Objekt Windows predstavlja kolekciju svih otvorenih prozora.
Name  Names  Definirano ime raspona. Objekt Names predstavlja kolekciju svih definiranih imena u svim otvorenim radnim knjigama.
Dialog  Dialogs  Ugrađen Excel-ov prozor za dijalog. Objekt Dialogs predstavlja kolekciju svih ugrađenih prozora za dijalog.
 

Objekti mogu imati svoje objekte. Neki od objekata koje sadrži objekt Workbook prikazani su u tablici ispod

Objekt  Kolekcija  Opis 
Worksheet Worksheets  Otvoren radni list. Objekt Worksheets predstavlja kolekciju radnih listova date radne knjige.
Chart  Charts  Otvorena mapa. Objekt Charts predstavlja kolekciju svih mapa date radne knjige.
Name  Names  Definirano ime raspona. Objekt Names predstavlja kolekciju svih definiranih imena u dotičnoj radnoj knjizi.

Možemo ići i korak niže u hijerarhiji. Objekt Worksheet sadrži dosta drugih objekata, od kojih su neki prikazani u tablici ispod

Objekt  Kolekcija  Opis 
ChartObject ChartObjects  Postojeće mape na tekućem radnom listu. Objekt ChartObjects predstavlja kolekciju svih mapa na tekućem radnom listu. 
Range  —  Predstavlja ćeliju, vrstu, kolonu ili proizvoljnu dozvoljenu selekciju ćelija (jedan ili više blokova neprekinutih ćelija).
Comment  Comments  Postojeći komentari na tekućem radnom listu. Objekt Comments predstavlja kolekciju svih komentara na tekućem radnom listu.
Shape  Shapes  Postojeći oblici (npr. AutoShape, korisnički crtež, OLE objekt ili slika) na tekućem radnom listu. Objekt Shapes predstavlja kolekciju svih objekata na tekućem radnom listu.

Drugi ključni koncept u VBA programiranju su kolekcije. Kolekcija predstavlja grupu objekata iste klase. Kolekcija za sebe predstavlja objekt. U prethodne tri tabele se vidi veza kolekcija sa odgovarajućim objektima. Možemo raditi sa čitavom kolekcijom ili sa pojedinim objektima te kolekcije.

Referenciranje objekta u kolekciji se vrši navođenjem imena objekta ili njegovog rednog broja u malim zagradama nakon imena kolekcije. Tako se, na primjer, prvi radni list, koji se zove Sheet1, može referencirati na bilo koji od slijedeća dva načina:

Worksheets("Sheet1")
Worksheets(1)

Drugi radni list se referencira sa Worksheets(2).
Pored kolekcije Worksheets postoji i kolekcija Sheets, koja se sastoji od svih listova u radnoj knjizi, uključujući radne listove i mapne listove (chart sheets).

Zgodno je mjesto da se naglasi da se mnogim objektima u VBA ne može jednostavno pristupiti koristeći samo njihovo ime. Takvim objektima se mora pristupiti kao elementima odgovarajuće kolekcije. Na primjer, radnoj svesci IvanC.xls ne može se pristupiti samo navođenjem imena radne knjige, tj. IvanC.xls. Umjesto toga, knjizi se može pristupiti na slijedeći način:

Workbooks("IvanC.xls")

Nemojte zaboraviti pogledati ovaj link OBJEKTI U VBA

(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr