IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
8

Svojstva i metode

8.1 objekta Application
8.2 objekta Workbook i kolekcije Workbooks
8.3 objekta Worksheet i kolekcije Workssheets
8.4 objekta Range
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Svojstva i Metode u VBA, Workbook, collection Workbooks, Properties and Methods in VBA - Range

Svojstva i Metode u VBA u Excelu
(
Properties and Methods in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Svojstva i Metode objekta Range u VBA za Excel

Sa objektom Range smo se već nekoliko puta sretali i vidjeli smo na koje se sve načine može pristupiti jednom Range objektu. Poznavanje rada sa Range objektima, tj. ćelijama, rasponima i imenovanim rasponima, je od ključne važnosti, jer, kako god se okrenemo, uvijek ćemo nešto raditi sa sadržajem ćelija.

Da se ne bi previše ponavljali, u tablicama ispod prikazana su svojstva i metode objekta Range koje do sad nismo spominjali.

neka od svojstava objekta Range

Osobina  Opis 
Address  Vraća adresa, u vidu teksta, specificiranog raspona.
Row  Vraća broj prve vrste specificiranog raspona.
Na primjer, Range("C4:G7").Row vraća broj 4.
Column  Vraća broj prve kolone specificiranog raspona.
Na primjer, Range("C4:G7").Column vraća broj 3.
Count  Vraća broj ćelija specifiranog raspona.
Na primjer, Range("C4:G7").Count vraća broj 20.
CurrentRegion  Vraća Range objekt koji predstavlja područje u kom se nalazi specificiran raspon. Područje je pravokutni blok ćelija okružen sa najmanje jednom praznom vrstom iznad i ispod, i najmanje jednim praznim stupcem sa lijeve i desne strane. Ovo svojstvo je vrlo korisno kad ne znamo veličinu raspona sa kojim radimo, ili kad se taj raspon mijenja dodajući ili oduzimajući redove i stupce.
Formula  Vraća ili upisuje formulu u specificirani raspon.
Comment  Vraća Comment objekt. Kolekcija Comments sadrži sve komentare tekućeg radnog lista.
Na primjer,
Range("C4").Comment.Text "Novi komentar" će promijeniti komentar u ćeliji C4. Ukoliko komentar ne postoji, VBA će javiti grešku.

neke od metoda objekta Range

Metoda Opis
Rows Vraća vrstu raspona. Ima sintaksu Rows(Index) gde Index predstavlja redni broj vrste raspona. Ukoliko se Index izostavi, metod vraća kolekciju svih vrsta raspona.
Na primjer, Range("MojRaspon").Rows.Count vraća broj vrsta raspona MojRaspon
Column Vraća vrstu raspona. Ima sintaksu  Columns(Index) gdje Index predstavlja redni broj kolone raspona. Ukoliko se Index izostavi, metoda vraća kolekciju svih stupaca raspona.
Cut Premještanje raspona u Clipboard ili na novo odredište.
Sintaksa je: Cut(Destination) gde Destination predstavlja ćeliju ili opseg gdje smještamo raspon. Ukoliko se Destination izostavi, opseg se smješta na Clipboard.
Na primjer, sa Range("A1:C4").Cut Destination:=Range("D5") premještamo raspon A1:C4 u raspon gdje se ćelija D5 nalazi u gornjem lijevom kutu, tj. u rasponu D5:F8.
Copy  Kopiranje raspona na Clipboard ili na novu destinaciju.
Sintaksa je: Copy(Destination) gdje Destination predstavlja ćeliju ili raspon gdje kopiramo raspon.
Clear  Brisanje kompletnog sadržaja raspona, uključujući i format i komentare.
ClearComments  Brisanje komentara iz raspona.
ClearContents  Brisanje sadržaja iz raspona.
ClearFormats  Brisanje formata raspona.
Delete  Brisanje specificiranog raspona.
Resize  Promjena veličine specificiranog raspona.
Sintaksa je Resize(RowSize,ColSize)RowSize i ColSize su novi broj reda i stupaca raspona
Select  Selektiranje specificiranog raspona.
AddComment  Dodavanje komentara u specificiranu ćeliju. Moguće je dodati komentar u samo jednu ćeliju. Ukoliko ćelija već sadrži komentar, VBA će javiti grešku.

 (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr