IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
5

EVENTS-DOGAĐAJI

5.1 Programiranje događaja
5.2 Događaj Open
5.3 Događaj NewSheet
5.4 Događaj BeforePrint
5.5 Događaji na nivou WorkSheet
5.6 Događaj BeforeRightClick
5.7 Događaji na nivou aplikacije
5.8 Događaji koji nisu pridruženi objektu
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Događaji u VBA, Events in VBA

Događaji u VBA u Excelu
(
Events in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Događaj BeforePrint u VBA za Excel

Ovaj događaj događa se neposredno pred ispis (print) ili pregled pred printanje (Print Preview). Ne postoji način da se odredi o kom od ova dva zahtjeva se zapravo radi. Događaj koristi argument Cancel, kojim se može poništiti printanje radne knjige. To se postiže postavljanjem vrijednosti argumenta Cancel na True.

Ovaj događaj postoji samo na nivou radne knjige, tj. ne postoji na nivou radnog lista, pa se ne može odrediti što će biti printano.

Ovo je jednostavan primjer korištenja ovog događaja. Pretpostavimo da je korisnik ostao bez tonera u printeru i da želi da mu pri svakom zahtjevu za printanje radne knjige procedura podsjeća da je toner potrošen.

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Dim Poruka As String
Dim Odgovor As Integer

Poruka = "Ponestalo je tonera!" & vbCrLf & _
"Zelite li da nastavite sa ispisom?"

Odgovor = MsgBox(Poruka, vbYesNo, "Podsecanje na toner")
If Odgovor = vbNo Then Cancel = True

End Sub

(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

 

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr