IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
5

EVENTS-DOGAĐAJI

5.1 Programiranje događaja
5.2 Događaj Open
5.3 Događaj NewSheet
5.4 Događaj BeforePrint
5.5 Događaji na nivou WorkSheet
5.6 Događaj BeforeRightClick
5.7 Događaji na nivou aplikacije
5.8 Događaji koji nisu pridruženi objektu
   
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Događaji u VBA, Events in VBA

Događaji u VBA u Excelu
(
Events in VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Događaj NewSheet u VBA za Excel

U ovom primjeru prikazana je procedura Workbook_NewSheet koja će prije kreiranja novog lista u radnu knjigu korisniku prikazati InputBox u koji korisnik treba unijeti ime radnog lista.

Ukoliko radni list sa tim imenom već postoji, potrebno je prikazati novi InputBox, sa porukom o greški prilikom unosa, u koji će korisnik unijeti novo ime. Kreirani radni list se smješta nakon svih postojećih radnih listova.

Ovu VBA proceduru dobro je imati u Workbook koju koristi više korisnika a ponekada imaju potrebu kreirati novi radni list (Sheet)

Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
Dim Ime As String, ind As Boolean, L As Worksheet
ind = False
Ime = InputBox("Unijeti ime: ", "Ime radnog lista")
For Each L In ThisWorkbook.Worksheets
  If StrComp(UCase(L.Name), UCase(Ime)) Then ind = True
Next
Do While ind = True
  Ime = InputBox("Pogresno ime! Unijeti opet: ", "Ime radnog lista")
     ind = False
     For Each L In ThisWorkbook.Worksheets
If StrComp(UCase(L.Name), UCase(Ime)) = 0 Then ind = True
     Next
Loop
Sh.Name = Ime
Sh.Move After:=ThisWorkbook.Worksheets(ThisWorkbook.Worksheets.Count)
End Sub

(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Adsense sponzor
Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr