IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

3

Naredbe

3.1.1 IF naredba
3.1.2 SELECT CASE naredba
3.1.3 GoTo naredba
   
3.2

LOOP - Petlje

3.2.1 For-Next petlja
3.2.2 Do While petlja
3.2.3 Do Until petlja
3.3

Niz, String, Function

3.3.1 Nizovi
3.3.2 Stringovi
3.3.3 Rad sa slovima č, ć, š, đ, ž
3.3.4 Like operator
3.3.5 Funkcija Format
3.3.6 Predefinirani Formati za Datum i Vrijeme
3.3.7 Numerički formati
3.3.8 Korisnički Formati za Datum i Vrijeme
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - Nizovi, Stringovi, Funkcija format, datum i vrijeme u VBA

Niz, String, Function FORMAT u VBA za Excel

Search This Web Site

Adsense sponzor


Korisnički formati za datum i vrijeme  u VBA za Excel
 

Simbol  Opis 
Format za datum
Prikazuje datum kao ddddd i vreme kao ttttt.
Broj dana bez prateće nule (1 do 31).
dd  Broj dana sa pratećom nulom (01 do 31).
ddd  Skraćenica dana od 3 slova (na primjer, Fri).
dddd  Puno ime dana (na primjer, Friday).
ddddd  Prikazuje kompletan datum koristeći sistemski short date format.
dddddd  Prikazuje kompletan datum koristeći sistemski long date format.
Broj mjeseca bez prateće nule (1 do 12).
mm  Broj mjeseca sa pratećom nulom (01 do 12).
mmm  Skraćenica mjeseca od 3 slova (na primjer, Jul).
mmmm  Puno ime mjeseca (na primjer, Jul).
Kvartal godine (1 do 4).
Dan u nedjelji, kao broj (od 1, za Sunday, do 7, za Saturday).
ww  Nedjelja u godini (1 do 54).
Dan u godini (1 do 366).
yy  Godina kao dvocifreni broj (00 do 99).
yyyy  Pun naziv godine (1900 do 2078).
Format za vrijeme
ttttt  Prikazuje kompletno vrijeme koristeći podrazumijevani sistemski format.
Sat bez prateće nule (0 do 24).
hh  Sat sa pratećom nulom (00 do 24).
Minut bez prateće nule (0 do 59).
mm  Minut sa pratećom nulom (00 do 59).
Minut bez prateće nule (0 do 59).
nn  Minut sa pratećom nulom (00 do 59).
Sekunda bez prateće nule (0 do 59).
ss  Sekunda sa pratećom nulom (00 do 59).
AM/PM, am/pm  Prikaz vremena koristeći 12-satno vrijeme.
/ : . - Separatori datuma ili vremena.

Adsense sponzorPrikaz korištenje simbola prikazanih u prethodnoj tablici kroz nekoliko primjera.

Format(#17:02:04#, "h:m:s") vraća "17:2:4"
Format(#17:02:04#, "hh:mm:ss") vraća "17:02:04"
Format(#17:02:04#, "hh:mm:ss AM/PM") vraća "05:02:04 PM"
Format(#21/9/2009#, "dddd, mmm d yyyy") vraća "Monday, Sep 21 2009"

(primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)


Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr