IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   

3

Naredbe

3.1.1 IF naredba
3.1.2 SELECT CASE naredba
3.1.3 GO TO naredba
   
3.2

LOOP Petlje

3.2.1 For-Next petlja
3.2.2 Do While petlja
3.2.3 Do Until petlja
3.3

Niz, String, Function

3.3.1 Nizovi
3.3.2 Stringovi
3.3.3 Rad sa slovima č, ć, š, đ, ž
3.3.4 Like operator
3.3.5 Funkcija Format
3.3.6 Predefinirani Formati za Datum i Vrijeme
3.3.7 Numerički formati
3.3.8 Korisnički Formati za Datum i Vrijeme
   
 

MICROSOFT EXCEL 2003 - VBE i VBA - NAREDBE i Kontrola toka u VBA, Select Case naredba u VBA

Naredbe i Petlje u VBA u Excelu
(
Kontrola toka programa u VBA)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Select Case naredba u VBA - Kontrola toka programa u VBA

Ova naredba Select Case je naredba korisna za izbor između 3 ili više opcija, mada radi i sa manje i dobra je alternativa If naredbi. Select Case ima slijedeću sintaksu:

Select Case TestniIzraz
Case Izraz1
Upute1
...
Case IzrazN
UputeN
Case Else
PodrazumijevaneUpute
End Select

Ovjde TestniIzraz predstavlja izraz (najčešće jedna varijabla) čija se vrijednost provjerava i u zavisnosti od toga koji od izraza Izraz1, ...,IzrazN odgovara toj vrijednosti izvršavaju se odgovarajuće Upute. Jednostavnije, TestniIzraz određuje koje će se Upute izvršiti. Riješimo prethodni primjer sa ispisom ocjene studenta pomoću Select Case naredbe.

Poruka = "Student je dobio ocjenu"
Select Case BrojBodova
Case Is >= 90
Poruka = Poruka + "A"
Case Is >= 80
Poruka = Poruka + "B"
Case Is >= 70
Poruka = Poruka + "C"
Case Is >= 60
Poruka = Poruka + "D"
Case Is >= 50
Poruka = Poruka + "E"
Case Else
Poruka = Poruka + "F"
End Select
MsgBox Poruka

Uočimo upotrebu ključne riječi Is da se specificira raspon vrijednosti. Ako pretpostavimo da broj bodova može biti samo cijeli broj, prethodna naredba bi se mogla napisati i na slijedeći način:

Select Case BrojBodova
Case Is >= 90
Poruka = Poruka + "A"
Case 80 To 89
Poruka = Poruka + "B"
Case 70 To 79
Poruka = Poruka + "C"
Case 60 To 69
Poruka = Poruka + "D"
Case 50 To 59
Poruka = Poruka + "E"
Case Else
Poruka = Poruka + "F"
End Select

Adsense sponzorU ovom obliku smo koristili ključnu riječ To za specificiranje raspona. Ako je broj Bodova cijeli broj, onda se

Case 80 To 89 ili (Case Is >= 80)

može zapisati i kao

Case 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

gdje navodimo sve moguće vrijednosti koje može uzeti varijabla BrojBodova i razdvajamo ih zarezima. Ovaj primjer baš i ne opravdava upotrebu ovakvog načina zadavanja vrijednosti, ali je pogodan za ilustraciju. Ključna riječ Is može se kombinirati  tako da se obuhvaćaju različiti rasponi koji nisu susjedni. Izrazi se odvajaju zarezima. Na primjer, slučajemCase Is > 90, 33, 50 To 60

bi se obuhvatili brojevi veći od 90, broj 33 i brojevi između 50 i 60. (primjer uz dozvolu prenesen iz materijala sa predavanja prof. S.Đukanović)

Još jedan primjer Select Case/End Select petlje u VBA za Excel

Sub TheSelectCase()
   Select Case Range("B1").Value
      Case 200
      Range("C1") = 50
   End Select
End Sub


Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2011 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr