IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
 

MICROSOFT WORD - vruće tipke u Wordu - prečaci u Wordu

SHORTCUT COMMANDS
U
  MICROSOFT WORD-u 2003


PREČACI U MICROSOFT WORD-u 2003


 

O tipkama prečaca

Zadatke koje često obavljate možete brzo izvršiti pomoću tipkovnog prečaca  — jedne ili više tipki koje morate pritisnuti na tipkovnici da biste dovršili zadatak.

Npr. pritiskom na CTRL+B podebljava se označeni tekst, upravo kao što i pritisak na Podebljano na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Oblikovanje ili označavanje Podebljano u dijaloškom okviru Font (izbornik Oblikovanje) podebljava označeni tekst.

Ispis popisa tipki prečaca

Ako često gledate teme pomoći s popisima tipki prečaca, možda će vam biti korisno imati ispisanu kopiju tih tema. Pronađite željenu temu pomoći, a zatim kliknite Ispis .

Možete i pokrenuti makronaredbu (makronaredba: Akcija ili skup akcija za automatizaciju zadataka. Makronaredbe su zapisane u programskom jeziku Visual Basic za aplikacije.) koja će stvoriti popis trenutnih dodjela tipki prečaca, a zatim taj popis ispisati.

 1. Na izborniku Alati pokažite na Makronaredba, a zatim kliknite Makronaredbe.
 2. U okviru Makronaredba u kliknite Wordove naredbe.
 3. U okviru Naziv makronaredbe kliknite PopisNaredbi.
 4. Kliknite Izvedi.
 5. U dijaloškom okviru Popis naredbi kliknite Trenutnih postavki izbornika i tipkovnice.
 6. Kliknite U redu.
 7. Na izborniku Datoteka kliknite Ispis.

Prilagodba tipki prečaca

Tipke prečaca u Microsoft Wordu mogu se prilagoditi tako da tipke pridružite naredbama koje ih još nemaju ili uklonite neželjene tipke prečace. Ako niste zadovoljni izvršenim promjenama, uvijek možete vratiti zadane postavke tipki prečaca.

Korištenje tipkovnih prečaca uz različite razmještaje tipkovnice ili Worda kao uređivača e-pošte

Tipkovni prečaci spomenuti u temama pomoći, izbornicima i dijaloškim okvirima odnose se na raspored američke tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici. Ako se jezik rasporeda korištene tipkovnice ne podudara s postavljenim jezikom Microsoft Worda ili pomoći Worda, možda ćete trebati napraviti izmjene kod korištenja tipkovnih prečaca ili promijeniti raspored tipkovnice.

Koristite li Word kao uređivač e-pošte, neke popisane tipke prečaca možda neće biti dostupne ili će dati drugačije rezultate.

Prilagodba izbornika prečaca

Gumbe, izbornike i naredbe izbornika alatne trake možete premještati i mijenjati upotrebom miša ili dijaloškog okvira Preuredi naredbe kojemu možete pristupiti upotrebom izbornika tipkovnice. Ti se zadaci mogu prepoznati kao (dostupni preko tipkovnice).

U Microsoft Officeu nije moguće dodavanje, brisanje ili vraćanje izvornog izbornika prečaca (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.). Ipak, možete promijeniti sliku i naziv naredbe, prikazati ikonu i tekst naredbe, a možete i premještati i kopirati naredbe na izbornik i s izbornika prečaca kao i s bilo kojeg dugog izbornika u Officeu.

 1. Na izborniku Alati pritisnite Prilagodba.
 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  Brisanje naredbe s izbornika prečaca

  1. U dijaloškom okviru Prilagodba kliknite karticu Alatne trake.
  2. Pod Alatne trake uključite potvrdni okvir Izbornici prečaca.
  3. Kliknite kategoriju na alatnoj traci Izbornik prečaca, a zatim izbornik prečaca koji sadrži naredbu.
  4. Odvucite naredbu s izbornika.

  Brisanje naredbe s izbornika prečaca (dostupno preko tipkovnice)

  1. U dijaloškom okviru Prilagodba pritisnite karticu Naredbe.
  2. Kliknite Preuređivanje naredbi.
  3. U popisu Alatnih traka kliknite izbornik prečac kojeg želite promijeniti kao što je Izbornici prečaci|Tablica|Tablice.
  4. Na popisu Kontrola kliknite naredbu koji želite izbrisati.
  5. Kliknite Izbriši.

  Dodavanje naredbe na izbornik prečaca

  1. U dijaloškom okviru Prilagodba kliknite karticu Alatne trake.
  2. Pod Alatne trake uključite potvrdni okvir Izbornici prečaca.
  3. Najprije kliknite kategoriju na alatnoj traci Izbornik prečaca, a zatim izbornik prečac kojeg želite promijeniti.
  4. U potvrdnom okviru Prilagodba kliknite na karticu Naredbe.
  5. U okviru Kategorije kliknite kategoriju naredbe.
  6. Odvucite naredbu iz okvira Naredbe na željeno mjesto na izborniku prečaca i otpustite tipku miša.

  Dodavanje naredbe u izbornik prečac (dostupno preko tipkovnice)

  1. U potvrdnom okviru Prilagodba kliknite na karticu Naredbe.
  2. Kliknite Preuređivanje naredbi.
  3. U popisu Alatnih traka kliknite izbornik prečac kojeg želite promijeniti kao što je Izbornici prečaci|Tablica|Tablice.
  4. Na popisu Kontrola kliknite naredbu iznad koje želite da se pojavi nova naredba.
  5. Kliknite Dodaj.
  6. U okviru Kategorije pritisnite kategoriju naredbe.
  7. U okviru Naredbe kliknite naredbu koju želite.

Tipkovni prečaci

Pojedini sadržaj ovog poglavlja možda se neće moći primijeniti na neke jezike.

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na američki izgled tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Oznaka za istovremeno pritiskanje dviju ili više tipki za tipkovne prečace u pomoći za Microsoft Word jest znak plus (+), koji se nalazi između tipki koje treba pritisnuti. U tipkovnim prečacima za koje je potrebno tipke pritisnuti jednu za drugom, te su tipke razdvojene zarezom (,).

Da biste ispisali ovu temu, kliknite najprije TAB da biste odabrali Pokaži sve na vrhu teme, zatim pritisnite ENTER i na kraju CTRL+P.

Okno zadatka pomoći i prozor pomoći

Upotreba okna zadatka Pomoć i prozora pomoći

Okno zadatka Pomoć daje pristup svim komponentama Officeove pomoći i pojavljuje se kao dio Microsoft Worda. Prozor pomoći prikazuje teme i ostale sadržaje pomoći i pojavljuje se u obliku prozora pokraj, ali odvojen od Worda.

U oknu zadatka pomoći

F1
Prikazivanje okna zadatka Pomoć.
F6
Prebacivanje između okna zadatka Pomoć i Worda.
TAB
Odabir sljedeće stavke u oknu zadatka Pomoć.
SHIFT+TAB
Odabir prethodne stavke u oknu zadatka Pomoć.
ENTER
Izvođenje akcije za označenu stavku.
STRELICA PREMA DOLJE i STRELICA PREMA GORE
U sadržaju se odabire sljedeća stavku odnosno prethodna.
STRELICA NADESNO i STRELICA NALIJEVO
U sadržaju se proširuje odnosno sažima odabrana stavka.
ALT+STRELICA NALIJEVO
Pomicanje na prethodno okno zadatka.
ALT+STRELICA NADESNO
Pomicanje prema sljedećem oknu zadatka.
CTRL+RAZMAKNICA
Otvaranje izbornika okna zadatka.
CTRL+F1
Zatvaranje i ponovno otvaranje trenutnog okna zadatka.
STRELICA NADESNO
Proširivanje +/- popisa.
STRELICA NALIJEVO
Sažimanje +/- popisa.
 

U prozoru pomoći

TAB
Označavanje sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze ili mogućnosti Pokaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.
SHIFT+TAB
Označavanje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze ili gumba Pogled preglednika na vrhu članka Microsoft Officeove web-stranice.
ENTER
Izvođenje akcije za odabrano Pokaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.
ALT+STRELICA NALIJEVO
Pomicanje unatrag na prethodnu temu pomoći.
ALT+STRELICA NADESNO
Pomicanje naprijed na sljedeću temu pomoći.
CONTROL+P
Ispis trenutne teme pomoći.
STRELICA GORE I STRELICA DOLJE
Pomicanje male količine gore odnosno dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.
PAGE UP I PAGE DOWN
Pomicanje veće količine gore odnosno dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.
ALT+U
Mijenja prozor pomoći iz odvojenog od (nepopločeno) u spojen s (popločen) Wordom.
SHIFT+F10
Prikazuje izbornik naredbi za prozor pomoći, traži da prozor pomoći ima aktivni fokus (kliknite stavku u prozoru pomoći).

Izbornici, alatne trake, okna zadatka i dijaloški okviri

Pristup i upotreba izbornika i alatnih traka

F10 ili ALT
Označanje trake izbornika (traka izbornika: Vodoravna traka ispod naslovne trake koja sadrži nazive izbornika. Traka izbornika može biti ugrađena ili prilagođena.) ili istodobno zatvaranje otvorenog izbornika i podizbornika.
CTRL+TAB ili CTRL+SHIFT+TAB
Odabir okvira zadatka nakon što se pritisne tipka F10 ili ALT kako bi se odabrala traka izbornika. Uzastopnim pristiskom tipke fokus se pomiče između alatnih traka, traka s izbornicima i okna zadatka.
TAB ili SHIFT+TAB
Odabir sljedećeg ili prethodnog gumba ili izbornika kada je odabrana alatna traka (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) ili traka izbornika.
ENTER
Otvaranje odabranog izbornika ili izvršenje akcije odabranog gumba ili naredbe.  
SHIFT+F10
Prikaz izbornika prečaca (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.) odabrane stavke.
ALT+RAZMAKNICA
Prikazivanje izbornika prečaca trake s naslovima
STRELICA PREMA DOLJE ili STRELICA PREMA GORE
Odabir sljedeće ili prethodne naredbe kada je otvoren izbornik ili podizbornik (podizbornik: izbornik koji se pojavljuje kada korisnik pokaže na naredbu na izborniku više razine.).
STRELICA NALIJEVO ili STRELICA NADESNO
Odabir izbornika s lijeve ili desne strane. Prijelaz između glavnog izbornika i podizbornika kada je podizbornik otvoren.
HOME ili END
Označavanje prve ili posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.
ESC
Zatvaranje otvorenog izbornika. Zatvaranje samo podizbornika kada je podizbornik otvoren.
SHIFT+STRELICA PREMA DOLJE
Otvaranje odabranog izbornika.
CTRL+STRELICA PREMA DOLJE
Prikaz cijelog skupa naredbi kada je otvoren skraćeni izbornik.
ALT+CTRL+= (znak jednakosti)
Dodavanje gumba alatne trake izborniku. Kada upišete ovu tipku prečaca, a zatim pritisnete neki gumb alatne trake, Microsoft Word će taj gumb dodati odgovarajućem izborniku. Npr. pritisnite Grafičke oznake  na alatnoj traci Oblikovanje da biste naredbu Grafičke oznake dodali izborniku Oblikovanje.
ALT+CTRL+- (tipka rastavnice)
Uklanjanje naredbe s izbornika. Kada upišete ovu tipku prečaca, a zatim odaberete neku naredbu izbornika, ta će se naredba ukloniti. Ako se predomislite, naredbu izbornika možete vratiti nazad na izbornik.
ALT+CTRL++ (tipka plus na brojčanom dijelu tipkovnice)
Prilagodba tipke prečaca za neku naredbu izbornika. Kada upišete ovu tipku prečaca, a zatim odaberete neku naredbu izbornika, otvorit će se dijaloški okvir Prilagodba tipkovnice da biste mogli dodati, promijeniti ili ukloniti tu tipku prečaca.

Napomena  Tipkovnicom možete odabirati sve naredbe izbornika na traci izbornika. Pritisnite tipku ALT da biste odabrali traku izbornika. Na izborniku koji sadrži željenu naredbu pritisnite podcrtano slovo na nazivu. Na izborniku koji će se pojaviti pritisnite podcrtano slovo naziva željene naredbe.

Pristup i korištenje okna zadataka

CTRL+F1
Otvaranje okna zadatka ili skrivanje trenutnog okna zadatka.
F6
Premještanje u okno zadatka (okno zadatka: Prozor unutar aplikacije Officea koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.) iz drugog okna u prozoru programa. (Ponekad se F6 mora pritisnuti više puta.)
Napomena    Ako tipka F6 nije prikazala željeno okno zadatka, pritisnite tipku ALT da biste odabrali traku izbornika, a zatim prijeđite u okno zadatka pritiskom tipki CTRL+TAB. Ako u oknu zadatka Otkrij oblikovanje otvorite dijaloški okvir, nakon zatvaranja dijaloškog okvira, fokus može biti u vašem dokumentu umjesto u oknu zadatka. Da biste se vratili u okno zadatka možete pritisnuti F6 ili CTRL+TAB.
CTRL+TAB
Premještanje u okno zadatka kada je izbornik ili alatna traka (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) aktivna. Ponekad je potrebno CTRL+TAB pritisnuti više puta.)
CTRL+RAZMAKNICA
Otvaranje izbornika okna zadatka.
ALT+HOME
Odlazak u okno zadatka Uvod.
ALT+STRELICA NALIJEVO
Obrtanje redoslijeda okna zadataka koja ste otvorili.
ALT+STRELICA NADESNO
Ponavljanje redoslijeda okna zadataka koja ste otvorili.
ESC
Zatvaranje izbornika ako je jedan trenutno otvoren ili odlazak nazad u dokument.
TAB ili SHIFT+TAB
Odabir sljedeće ili prethodne mogućnosti u oknu zadatka kada je aktivno okno zadatka.
STRELICA PREMA DOLJE ili STRELICA PREMA GORE
Prolaz kroz mogućnosti u odabranom podizborniku; prolaz kroz neke mogućnosti u grupi mogućnosti.
RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije pridružene odabranom gumbu.
SHIFT+F10
Otvaranje izbornika prečaca (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.) u dokumentu; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku zbirke
HOME ili END
Odabir prve ili posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku kada je izbornik ili podizbornik prikazan.
PAGE UP ili PAGE DOWN
Pomicanje gore ili dolje kroz odabrani popis zbirke.
CTRL+STRELICA DESNO ili CTRL+STRELICA LIJEVO
Na popisu galerija proširite ili sažmite stavku koja se može sažeti.
CTRL+HOME ili CTRL+END
Pomicanje na vrh ili na dno odabranog popisa zbirke.

Mijenjanje veličine ili pomicanje alatnih traka, izbornika i okna

 1. Da biste odabrali traku izbornika (traka izbornika: Vodoravna traka ispod naslovne trake koja sadrži nazive izbornika. Traka izbornika može biti ugrađena ili prilagođena.), pritisnite tipku ALT.
 2. Više puta pritisnite tipke CTRL+TAB da biste odabrali alatnu traku (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) ili okno zadatka (okno zadatka: Prozor unutar aplikacije Officea koji pruža najčešće korištene naredbe. Njegov smještaj i mala veličina omogućuju vam da istovremeno koristite te naredbe i radite na svojim datotekama.).
 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  Promijenite veličinu alatne trake

  1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da bi se prikazao izbornik Mogućnosti alatne trake.
  2. Odaberite naredbu Promjena veličine, a zatim pritisnite tipku ENTER.
  3. Pomoću tipki sa strelicama promijenite veličinu alatne trake. Pritisnite CTRL+ tipku sa strelicom da biste veličinu promijenili za jedan piksel.

  Premjestite alatnu traku

  1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da bi se prikazao izbornik Mogućnosti alatne trake.
  2. Odaberite naredbu Premještanje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
  3. Pomoću tipki sa strelicama premjestite alatnu traku. Pritisnite CTRL+ tipku sa strelicom da biste je premjestili za jedan piksel. Da biste alatnu traku izvukli iz njenog položaja, više puta pritisnite tipku STRELICA DOLJE. Da biste je okomito usidrili na lijevoj ili desnoj strani, pritisnite tipku STRELICA NALIJEVO, odnosno STRELICA NADESNO kada je alatna traka potpuno na lijevoj, odnosno desnoj strani.

  Promijenite veličinu okna zadatka

  1. Da biste prikazali izbornik s dodatnim naredbama, u oknu zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
  2. Pomoću tipke STRELICA DOLJE odaberite naredbu Promjena veličine, a zatim pritisnite tipku ENTER.
  3. Pomoću tipki sa strelicama promijenite veličinu okna zadatka. Za promjenu veličine za jedan piksel pritisnite CTRL+ tipku sa strelicom.

  Premjestite okno zadatka

  1. Da biste prikazali izbornik s dodatnim naredbama, u oknu zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.
  2. Pomoću tipke STRELICA DOLJE odaberite naredbu Premještanje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
  3. Pomoću tipki sa strelicama premjestite okno zadatka. Da biste ga premjestili za jedan piksel, pritisnite CTRL+ tipku sa strelicom.

   Napomena   Ako okno zadatka pomaknete prema gore u alatnu traku ili dolje u traku stanja, okno se samo pričvršćuje s trakom i vodoravno usmjerava. Da biste okno zadatka vratili u okomito koristite se tipkama sa strelicama da biste ga udaljili od traka.

 4. Kada završite s premještanjem ili promjenom veličine, pritisnite tipku ESC ili ENTER.

Korištenje dijaloških okvira

ALT+F6
Premještanje iz otvorenog dijaloškog okvira nazad u dokument za dijaloške okvire poput Pronađi i zamijeni koji podržavaju te mogućnosti.
TAB
Premještanje na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti.
SHIFT+TAB
Premještanje na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti.
CTRL+TAB
Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.
CTRL+SHIFT+TAB
Prelazak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.
Tipke sa strelicama
Pomicanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u grupi mogućnosti.
RAZMAKNICA
Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira.
Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu
Otvaranje popisa ako je zatvoren i pomicanje na tu mogućnost na popisu.
ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti
Odabir mogućnosti; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira.
ALT+STRELICA PREMA DOLJE
Otvaranje odabranog padajućeg popisa.
ESC
Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; poništavanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira.
ENTER
Izvođenje odabrane naredbe.

Korištenje okvira za uređivanje unutar dijaloških okvira

Okvir za uređivanje prazan je okvir u koji treba utipkati ili zalijepiti unos, kao što je korisničko ime ili put (put: staza koju operativni sustav koristi za pronalaženje mape ili datoteke, npr. c:Kucne financije Ožujak.doc.) do mape.
HOME
Premještanje na početak unosa.
END
Premještanje na kraj unosa.
STRELICA NALIJEVO ili STRELICA NADESNO
Premještanje nalijevo ili nadesno za jedan znak.
CTRL+STRELICA NALIJEVO
Premještanje nalijevo za jednu riječ.
CTRL+STRELICA NADESNO
Premještanje nadesno za jednu riječ.
SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Označavanje ili poništavanje označavanja jednog označenog znaka nalijevo.
SHIFT+STRELICA NADESNO
Označavanje ili poništavanje označavanja jednog označenog znaka nadesno.
CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Označavanje ili poništavanje označavanja jedne riječi nalijevo.
CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Označavanje ili poništavanje označavanja jedne riječi nadesno.
SHIFT+HOME
Označavanje od točke unosa do početka unosa.
SHIFT+END
Označavanje od točke unosa do kraja unosa.

Korištenje dijaloških okvira Otvori, Spremi kao i Umetni sliku

CTRL+F12
Prikazivanje dijaloškog okvira Otvori.
F12
Prikazivanje dijaloškog okvira Spremi kao.
ALT+1
Odlazak na prethodnu mapu ().
ALT+2
Otvaranje mape koja se nalazi jednu razinu iznad otvorene mape (gumb Jednu razinu gore ).
ALT+3
Zatvaranje dijaloškog okvira i otvaranje web World Wide Web (WWW): Multimedijska grana Interneta koja predstavlja ne samo tekst, nego i slike, zvuk i video. Na webu korisnici mogu korištenjem hiperveza lako prelaziti sa stavke na stavku, sa stranice na stranicu ili s web-mjesta na web-mjesto.)-stranice za pretraživanje (gumb Pretraži web ).
ALT+4
Brisanje odabrane mape ili datoteke (gumb Obriši ).
ALT+5
Stvaranje nove podmape u otvorenoj mapi (gumb Stvori novu mapu ).
ALT+6
Prebacivanje između pogleda Popis, Detalji, Svojstva, Predpregled Minijature, Popločenoi Ikone (kliknite strelicu pokraj Pogledi ).
ALT+7 ili ALT+A
Prikazivanje izbornika Alati (gumb Alati).
SHIFT+F10
Prikazivanje izbornika prečaca (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.) za označenu stavku, primjerice mapu ili datoteku.
TAB
Pomicanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru.
F4 ili ALT+U
Otvaranje popis Pogledaj u ili Spremi u.
F5
Ažuriranje datoteka vidljivih u dijaloškom okviru Otvori ili Spremi kao (izbornik Datoteka).

Brza referenca

Uobičajeni zadaci koji se izvode u Microsoft Wordovim dokumentima

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Stvaranje nerastavljajućeg razmaka.
CTRL+SPOJNICA
Stvaranje nerastavljajuće spojnice.
CTRL+B
Podebljavanje slova.
CTRL+I
Ukošavanje slova.
CTRL+U
Podcrtavanje slova.
CTRL+SHIFT+<
Smanjenje veličine fonta.
CTRL+SHIFT+>
Povećane veličine fonta.
CTRL+RAZMAKNICA
Uklanjanje oblikovanja odlomka ili znaka.
CTRL+C
Kopiranje odabranog teksta ili objekta.
CTRL+X
Izrezivanje odabranog teksta ili objekta.
CTRL+V
Lijepljenje teksta ili objekta.
CTRL+Z
Poništavanje posljednje akcije.
CTRL+Y
Ponavljanje poništene posljednje akcije.

Traka jezika

Prepoznavanje govora i rukopisa

Lijevi ALT+SHIFT
Prebacivanje između izgleda tipkovnice ili jezika.
+V
Uključivanje ili isključivanje mikrofona.
+T
Prebacivanje između načina glasovnih naredbi i načina za diktat.
+C
Prikazivanje popisa alternativnih ispravaka.
+H
Uključivanje ili isključivanje rukopisa.
ALT+~
Uključivanje ili isključivanje japanskog Uređivača unosa (IME) (IME: Program za unos istočnoazijskog teksta u programe (tradicionalni kineski, pojednostavljeni kineski, japanski ili korejski) pretvorbom pritisaka tipki u složene istočnoazijske znakove. IME se smatra zamjenskom vrstom razmještaja tipkovnice.) na izgledu tipkovnice sa 101 tipkom.
Desni ALT
Uključivanje ili isključivanje korejskog IME na izgledu tipkovnice sa 101 tipkom.
CTRL+RAZMAKNICA
Uključivanje ili isključivanje kineskog IME na izgledu tipkovnice sa 101 tipkom.

Napomene

 • U dijaloškom okviru Dodatne postavke tipki možete postaviti kombinaciju tipki za prebacivanje između izgleda tipkovnica ili jezika. Da biste otvorili Dodatne postavke tipki, desno-kliknite traku Jezik, a zatim kliknite Postavke. U Osobne postavke kliknite Postavke tipki.
 • Tipka s Windowsovim logotipom ( ) dostupna je u zadnjem donjem retku tipki na većini tipkovnica.

E-pošta

Slanje poruka e-pošte

Koristite sljedeće tipke (ako dokument ili poruku šaljete e-poštom) kada je točka unosa u zaglavlju e-pošte. Da biste točku umetanja pomaknuli u zaglavlje e-pošte, pritisnite SHIFT+TAB.
ALT+J
Slanje aktivnog dokumenta (aktivni dokument: Dokument u kojem radite. Tekst kojeg upisujete ili slike koje umećete u Microsoft Word pojavit će se u aktivnom dokumentu. Traka naslova aktivnog dokumenta je istaknuta.) ili poruke.
CTRL+SHIFT+B
Otvaranje adresara.
ALT+K, CTRL+K
Uspoređivanje imena u recima Prima, Kopija, Skrivena kopija s adresarom, kada je točka umetanja u zaglavlju poruke.
ALT+. (točka)
Otvaranje adresara u polju Prima.
ALT+C
Otvaranje adresara u polju Kopija, kada je točka umetanja u zaglavlju poruke.
ALT+Z
Otvaranje adresara u polju Skrivena kopija ako je polje skrivena kopija vidljivo. Da biste prikazali polje skrivena kopija, otvorite adresar za bilo koje polje i umetnite ili utipkajte ime u okvir skrivene kopije.
ALT+S
Odlazak u polje Predmet.
ALT+P
Otvaranje Microsoft Outlookovog dijaloškog okvira Mogućnosti poruke.
CTRL+SHIFT+G
Stvaranje zastavice poruke.
TAB
Kada je točka umetanja u zaglavlju poruke, sljedeći okvir pomaknite u zaglavlje e-pošte. Kada je zadnji okvir zaglavlja e-pošte aktivan, TAB pomiče točku umetanja u tijelo dokumenta ili poruke.
SHIFT+TAB
Odabri prethodnog polja ili gumba u zaglavlju e-pošte.
CTRL+TAB
Kada je točka umetanja u zaglavlju poruke, odaberite gumb Šalji. Tada možete koristiti tipke sa strelicama da biste se pomaknuli na ostale gumbe. Da biste izvršili odabrane naredbe ili gumbe, pritisnite ENTER.

Rad s dokumentima i web-stranicama

Stvaranje, gledanje i spremanje dokumenta

CTRL+N
Stvaranje novog dokumenta iste vrste kao što je trenutni ili najnoviji dokument.
CTRL+O
Otvaranje dokumenta.
CTRL+W
Zatvaranje dokumenta.
ALT+CTRL+S
Podjela prozora dokumenta.
ALT+SHIFT+C
Uklanjanje podjele prozora dokumenta.
CTRL+S
Spremanje dokumenta.

Traženje, zamjena i pregledavanje unutar teksta

CTRL+F
Traženje teksta, oblikovanja i posebnih stavki.
ALT+CTRL+Y
Ponavljanje traženja (nakon zatvaranja prozora Traženje i zamjena).
CTRL+H
Zamjena teksta, određenog oblikovanja i posebnih stavki.
CTRL+G
Odlazak na stranicu, oznaku stranice, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku ili neko drugo mjesto.
ALT+CTRL+Z
Prebacivanje između dokumenata ili dijelova dokumenata i između dokumenata i otvorene poruke e-pošte ako kao uređivač e-pošte koristite Word.
ALT+CTRL+HOME
Otvaranje popisa mogućnosti pregleda. Tipke sa strelicama koristite za odabir mogućnosti, a zatim pritisnite ENTER da biste pregledavali dokument upotrebom odabrane mogućnosti.

Akcije poništavanja i ponavljanja poništenog

ESC
Poništavanje akcije.
CTRL+Z
Ponavljanje poništene akcije.
CTRL+Y
Ponavljanje poništene akcije ili ponavljanje akcije.

Prijelaz na drugi pogled

ALT+CTRL+P
Prijelaz u pogled izgleda ispisa (pogled izgleda ispisa: Pogled dokumenta ili nekog drugog objekta u obliku u kakvom će se on pojaviti kad bude ispisan. Primjerice, stavke kao što su zaglavlja, fusnote, stupci i tekstualni okviri pojavit će se na svojim stvarnim mjestima.).
ALT+CTRL+O
Prijelaz u obični pogled (pogled strukture: Pogled koji pokazuje naslove dokumenta uvučeno da bi predstavio njihovu razinu u strukturi dokumenta.Pogled strukture koristite i za rad s glavnim dokumentima.).
ALT+CTRL+N
Prijelaz u obični pogled (obični pogled: Pogled koji pokazuje oblikovanje teksta i pojednostavljeni izgled stranice. Obični pogled prikladan je za većinu zadataka uređivanja i oblikovanja.).
ALT+R
Prijelaz u pogled za čitanje.
CTRL+\
Proširivanje ili sažimanje podizbornika u glavnom dokumentu.

Pogled strukture

U pogledu strukture pritisnite

ALT+SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Podizanje razine odlomka.
ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO
Spuštanje razine odlomka.
CTRL+SHIFT+N
Spuštanje u tijelo teksta.
ALT+SHIFT+STRELICA PREMA GORE
Pomicanje označenih odlomaka prema gore.
ALT+SHIFT+STRELICA PREMA DOLJE
Pomicanje označenih odlomaka prema dolje.
ALT+SHIFT+ZNAK PLUS
Proširivanje tekst ispod naslova.
ALT+SHIFT+ZNAK MINUS
Sažimanje teksta ispod naslova.
ALT+SHIFT+A
Proširivanje ili sažimanje svog teksta ili zaglavlja.
Tipka kosa crta (/) na numeričkom dijelu tipkovnice
Sakrivanje ili prikazivanje oblikovanja znakova.
ALT+SHIFT+L
Prikazivanje prvog retka tijela teksta ili svog tijela teksta.
ALT+SHIFT+1
Prikazivanje svih zaglavlja sa stilom zaglavlja 1.
ALT+SHIFT+n
Prikazivanje svih zaglavlja do zaglavlja n.
CTRL+TAB
Umetanje znaka tabulatora.

Ispis i predpregled dokumenata

CTRL+P
Ispisivanje dokumenta.
ALT+CTRL+I
Prijelaz u ili iz pretpregleda ispisa (pretpregled ispisa: prikaz dokumenta onakvim kakav će se on pojaviti kada ga ispišete.) ).
Tipke sa strelicama
Micanje po stranici pretpregleda kada je ona zumirana.
PAGE UP ili PAGE DOWN
Micanje stranica po stranica pretpregleda kada ona nije zumirana.
CTRL+HOME
Micanje u prvu stranicu pretpregleda kada ona nije zumirana.
CTRL+END
Micanje u zadnju stranicu pretpregleda kada ona nije zumirana.

Pregled dokumenta

ALT+CTRL+M
Umetanje komentara (komentar: Napomena ili primjedba koju autor ili pregledavatelj dodaje dokumentu. Microsoft Word prikazuje komentar u oblačiću u margini dokumenta ili u oknu pregleda.).
CTRL+SHIFT+E
Uključivanje ili isključivanje praćenja promjena (evidentirana promjena: oznaka koja pokazuje gdje su izvršene promjene brisanjem, umetanjem ili drugim uređivanjem u dokumentu.).
ALT+SHIFT+C
Zatvaranje okna za pregled ako je otvoreno.

Pogled izgleda čitanja

HOME
Odlazak na početak dokumenta.
END
Odlazak na kraj dokumenta.
Broj, zatim ENTER
Odlazak na broj stranice.
CTRL+]
Povećanje veličine odabranog teksta za jednu točku.
 
Smanjenje veličine odabranog teksta za jednu točku.
ESC
Izlazak iz pogleda izgleda za čitanje

Reference, fusnote i krajnje bilješke

ALT+SHIFT+O
Označavanje unosa sadržaja.
ALT+SHIFT+I
Označavanje unosa tablice ovlaštenja (citata).
ALT+SHIFT+X
Označavanje unosa indeksa.
ALT+CTRL+F
Unos fusnote.
ALT+CTRL+D
Unos krajnje bilješke.

Rad s web-stranicama

CTRL+K
Umetanje hiperveze (hiperveza: Obojeni i podcrtani tekst ili slika koje trebate kliknuti za odlazak na datoteku, mjesto u datoteci, web-stranicu na World Wide Webu ili na web-stranicu na intranetu. Hiperveze mogu voditi i do interesnih grupa te Gopher, Telnet i FTP mjesta.).
ALT+STRELICA NALIJEVO
Odlazak unazad jednu stranicu.
ALT+STRELICA NADESNO
Odlazak naprijed jednu stranicu.
F9
Osvježavanje.

Napomena  Da biste upotrebljavali tipke za pomicanje naprijed ili nazad jednu stranicu ili osvježili stranicu, alatna traka Web mora biti prikazana. Ako alatna traka Web nije prikazana, pritisnite ALT, V pa T, a zatim koristite tipke sa strelicama da biste odabrali Web, a zatim pritisnite ENTER.

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Brisanje teksta i grafike

BACKSPACE
Brisanje jednog znaka nalijevo.
CTRL+BACKSPACE
Brisanje jedne riječi nalijevo.
DELETE
Brisanje jednog znaka nadesno.
CTRL+DELETE
Brisanje jedne riječi nadesno.
CTRL+X
Izrezivanje odabranog teksta u Officeov međuspremnik.
CTRL+Z
Poništavanje posljednje akcije.
CTRL+F3
Izrezivanje u Šiljak (šiljak: Poseban unos u automatski tekst koji sprema više brisanja. Microsoft Word dodaje unose jedan za drugim, dok ne zalijepite sadržaj kao skupinu na neko novo mjesto u dokumentu. Za dobivanje istog rezultata možete koristiti i Microsoft Officeov međuspremnik.).

Kopiranje i premještanje teksta i grafike

CTRL+C
Kopiranje teksta i grafike.
CTRL+C, CTRL+C
Prikazivanje Officeovog međuspremnika.
F2 (pa premjestite točku unosa i pritisnite ENTER)
Premještanje teksta i grafike.
ALT+F3
Stvaranje Automatskog teksta (Automatski tekst: Mjesto spremanja teksta ili slike koje želite ponovo koristiti, kao što je standardna klauzula ugovora ili dugi popis primatelja. Svaki odabir teksta ili slike zapisan je kao stavka automatskog teksta i dodijeljen joj je jedinstven naziv.).
CTRL+V
Lijepljenje sadržaja Officeovog međuspremnika.
CTRL+SHIFT+F3
Lijepljenje sadržaja Šiljka (šiljak: Poseban unos u automatski tekst koji sprema više brisanja. Microsoft Word dodaje unose jedan za drugim, dok ne zalijepite sadržaj kao skupinu na neko novo mjesto u dokumentu. Za dobivanje istog rezultata možete koristiti i Microsoft Officeov međuspremnik.).
ALT+SHIFT+R
Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnom dijelu dokumenta.

Umetanje posebnih znakova

CTRL+F9
Polje
ENTER (nakon utipkavanja prvih nekoliko znakova naziva unosa automatskog teksta i pojavljivanja zaslonskog opisa)
Unos automatskog teksta (Automatski tekst: Mjesto spremanja teksta ili slike koje želite ponovo koristiti, kao što je standardna klauzula ugovora ili dugi popis primatelja. Svaki odabir teksta ili slike zapisan je kao stavka automatskog teksta i dodijeljen joj je jedinstven naziv.)
SHIFT+ENTER
Prijelom retka
CTRL+ENTER
Prijelom stranice
CTRL+SHIFT+ENTER
Prijelom sekcije
ALT+CTRL+MINUS 
Duga crtica
CTRL+MINUS 
Kratka crtica (umetanje crtice za rastavljanje riječi na kraju reda kod lijevog poravnjanja)
CTRL+POVLAKA
Proizvoljna povlaka
CTRL+SHIFT+POVLAKA
Nerastavljajuća povlaka
CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA
Nerastavljajući razmak
ALT+CTRL+C
Simbol autorskih prava
ALT+CTRL+R
Simbol registriranog zaštitnog znaka
ALT+CTRL+T
Simbol zaštitnog znaka
ALT+CTRL+TOČKA
Elipsa
CTRL+`, `
Otvoreni jednostruki navodnik
CTRL+', '
Zatvoreni jednostruki navodnik
CTRL+`, SHIFT+'
Otvoreni dvostruki navodnici
CTRL+', SHIFT+'
Zatvoreni dvostruki navodnici

Umetanje znakova pomoću kodova znakova

Kod znaka, ALT+X
Znak Unicode za navedeni kod znaka Unicode (heksadecimalni). Na primjer, da biste umetnuli znak za valutu euro (), upišite 20AC, a zatim držite pritisnutu tipku ALT i pritisnite X.
ALT+kod znaka (na numeričkoj tipkovnici)
Znak ANSI (ANSI skup znakova: 8-bitni skup znakova korišten Microsoft Windowsima koji vam omogućuje da pomoću tipkovnice predstavite najviše 256 znakova (od 0 do 255). ASCII skup znakova podskup je ANSI skupa.) za navedeni kod znaka ANSI (decimalni). Na primjer, da biste umetnuli znak za valutu euro, držite pritisnutu tipku ALT i na numeričkoj tipkovnici pritisnite 0128.

Odabir teksta i grafike

Tekst označite tako da držite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnite tipku koja pomiče točku unosa.

Odabir višestrukih područja koja se ne nalaze jedno uz drugo

Nakon prvog odabira, držite pritisnutom tipku CTRL, a zatim odaberite bilo koju drugu željenu stavku.

Proširavanje odabira

F8
Uključivanje načina proširivanja.
F8, a zatim pritisnite STRELICU LIJEVO ili STRELICU DESNO
Odabir najbližeg znaka.
F8 (pritisnite jednom za označavanje riječi, dvaput za označavanje rečenice itd.)
Povećavanje veličine odabira.
SHIFT+F8
Smanjivanje veličine odabira.
ESC
Isključivanje načina proširivanja.
SHIFT+STRELICA NADESNO
Jedan znak udesno.
SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Jedan znak ulijevo.
CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO
Do kraja riječi
CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO
Do početka riječi
SHIFT+END
Do kraja retka
SHIFT+HOME
Do početka retka
SHIFT+STRELICA PREMA DOLJE
Jedan redak prema dolje
SHIFT+ STRELICA PREMA GORE
Jedan redak prema gore
CTRL+SHIFT+ STRELICA PREMA DOLJE
Do kraja odlomka
CTRL+SHIFT+ STRELICA PREMA GORE
Do početka odlomka
SHIFT+PAGE DOWN
Jedan zaslon prema dolje
SHIFT+PAGE UP
Jedan zaslon prema gore
CTRL+SHIFT+HOME
Do početka dokumenta
CTRL+SHIFT+END
Do kraja dokumenta
ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Do kraja prozora
CTRL+A
Za uključivanje cijelog dokumenta
CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja
Okomiti blok teksta
F8+tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja
Do određenog mjesta u dokumentu

Savjet

Znate li kombinaciju tipki za pomicanje točke unosa, tekst općenito možete odabrati i tako da držite pritisnutu tipku SHIFT dok koristite istu kombinaciju tipki. Npr. CTRL+STRELICA DESNO pomaknut će točku unosa na sljedeću riječ, a CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO će odabrati tekst od točke unosa do početka sljedeće riječi.

Odabir teksta i grafike u tablici

TAB
Odabir sadržaja sljedeće ćelije.
SHIFT+TAB
Odabir sadržaja prethodne ćelije.
Držite pritisnuto SHIFT i pritisnite nekoliko puta tipku sa strelicom
Proširivanje odabranog na susjedne ćelije.
Pritisnite u gornjoj ili donjoj ćeliji stupca. Držite pritisnuto SHIFT i pritisnite nekoliko puta STRELICU GORE ili STRELICU DOLJE
Odabir stupca.
CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina odabira
Proširivanje odabranog (ili bloka).
SHIFT+F8
Uklanjanje odabira.
ALT+5 na brojčanom dijelu tipkovnice (s isključenim NUM LOCK)
Odabir cijele tablice.

Premještanje točke unosa

STRELICA NALIJEVO
Jedan znak ulijevo.
STRELICA NADESNO
Jedan znak udesno.
CTRL+STRELICA NALIJEVO
Jedna riječ nalijevo
CTRL+STRELICA NADESNO
Jedna riječ nadesno
CTRL+STRELICA PREMA GORE
Jedan odlomak gore
CTRL+STRELICA PREMA DOLJE
Jedan odlomak dolje
SHIFT+TAB
Jedna ćelija ulijevo (u tablici)
TAB
Jedna ćelija udesno (u tablici)
STRELICA PREMA GORE
Gore jedan redak
STRELICA PREMA DOLJE
Dolje jedan redak
END
Na kraj retka
HOME
Na početak retka
ALT+CTRL+PAGE UP
Na vrh prozora
ALT+CTRL+PAGE DOWN
Na dno prozora
PAGE UP
Gore jedan zaslon (pomicanje)
PAGE DOWN
Dolje jedan zaslon (pomicanje)
CTRL+PAGE DOWN
Na vrh sljedeće stranice
CTRL+PAGE UP
Na vrh prethodne stranice
CTRL+END
Na kraja dokumenta
CTRL+HOME
Na početak dokumenta
SHIFT+F5
Na prethodnu reviziju
SHIFT+F5
Nakon otvaranja dokumenta, na mjesto na kojem je bilo kada je dokument zadnji put zatvoren

Pomicanje po tablici

TAB
Sljedeća ćelija u retku
SHIFT+TAB
Prethodna ćelija u retku
ALT+HOME
Prva ćelija u retku
ALT+END
Zadnja ćelija u retku
ALT+PAGE UP
Prva ćelija u stupcu
ALT+PAGE DOWN
Zadnja ćelija u stupcu
STRELICA PREMA GORE
Prethodni redak
STRELICA PREMA DOLJE
Sljedeći redak
CTRL+TAB
Pomicanje pomoću tabulatora u ćeliji

Umetanje odlomka i znakova tabulatora u tablicu

ENTER
Novi odlomci u ćeliji
CTRL+TAB
Znakovi tabulatora u ćeliji

Oblikovanje odlomaka i znakova

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C
Kopiranje oblikovanja iz teksta.
CTRL+SHIFT+V
Primjena kopiranog oblikovanja na tekst.

Mijenjanje fonta ili mijenjanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+F
Promjena fonta.
CTRL+SHIFT+P
Mijenjanje veličine fonta.
CTRL+SHIFT+>
Povećanje veličine fonta.
CTRL+SHIFT+<
Smanjivanje veličine fonta.
CTRL+]
Povećavanje veličine fonta za 1 točku.
CTRL+[
Smanjivanje veličine fonta za 1 točku.

Primjena oblikovanja znakova

CTRL+D
Promjena oblikovanje znakova (naredba Font, izbornik Oblikovanje).
SHIFT+F3
Promjena malih/VELIKIH slova.
CTRL+SHIFT+A
Promjena slova u velika.
CTRL+B
Primjenjuje se podebljano.
CTRL+U
Primjenjuje se podcrtano.
CTRL+SHIFT+W
Podcrtavanje riječi ali ne i razmaka.
CTRL+SHIFT+D
Dvostruko podcrtan tekst.
CTRL+SHIFT+H
Primjena skrivenog oblikovanja teksta.
CTRL+I
Primjena oblikovanja kurzivom.
CTRL+SHIFT+K
Promjena slova u mala.
CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI (= )
Primjena oblikovanja indeksa (automatski razmak).
CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS (+)
Primjena oblikovanja eksponenta (automatski razmak).
CTRL+RAZMAKNICA
Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova.
CTRL+SHIFT+Q
Promjena odabira u font Symbol.

Gledanje i kopiranje oblikovanja teksta

CTRL+SHIFT+* (zvjezdica)
Prikazivanje znakova koji se ne ispisuju.
SHIFT+F1 (zatim kliknite tekst čije oblikovanje želite pregledati)
Pregledavanje oblikovanja teksta.
CTRL+SHIFT+C
Kopiranje oblikovanja.
CTRL+SHIFT+V
Lijepljenje oblikovanja.

Postavljanje proreda

CTRL+1
Jednostruki prored
CTRL+2
Dvostruki prored
CTRL+5
Postavljanje proreda na 1,5 redaka
CTRL+0 (nula)
Dodavanje ili uklanjanje jednog proreda koje prethodi odlomku

Poravnanje odlomka

CTRL+E
Centriranje odlomka.
CTRL+J
Obostrano poravnanje odlomka.
CTRL+L
Poravnanje odlomka nalijevo.
CTRL+R
Poravnanje odlomka nadesno.
CTRL+M
Uvlačenje odlomka nalijevo.
CTRL+SHIFT+M
Uklanjanje uvlačenja odlomka nalijevo.
CTRL+T
Stvaranje viseće uvlake.
CTRL+SHIFT+T
Smanjivanje viseće uvlake.
CTRL+Q
Uklanjanje oblikovanja odlomka.
Primjenjivanje stilova odlomaka
CTRL+SHIFT+S
Primjenjivanje stila.
ALT+CTRL+K
Početak samooblikovanja.
CTRL+SHIFT+N
Primjenjivanje uobičajenog stila.
ALT+CTRL+1
Primjenjivanje stila Zaglavlje 1.
ALT+CTRL+2
Primjenjivanje stila Zaglavlje 2.
ALT+CTRL+3
Primjenjivanje stila Zaglavlje 3.
CTRL+SHIFT+L
Primjenjivanje stila popisa.

 

Crtežni oblici i ostali oblici

Umetanje i uređivanje objekata

Umetanje objekta upotrebom tipkovnice.
 1. Upotreba tipkovnice za otvaranje dijaloškog okvira Objekt (izborniku Umetni).
 2. Koristite tipku STRELICA PREMA DOLJE da biste odabratli objekt, a zatim TAB do U redu, a zatim pritisnite ENTER.

Uređivanje objekta upotrebom tipkovnice.

 1. S točkom umetanja postavljenom na lijevo od objekta u vašem dokumentu, odaberite objekt tako da pritisnete SHIFT+DESNA STRELICA.
 2. Pritisnite SHIFT+F10.
 3. Pritiskom tipke TAB dođite do Naziv objekta Objekt, pritisnite ENTER, a zatim ponovno pritisnite ENTER.

Umetanje i odabir crtežnih objekata

Umetanje samooblika upotrebom tipkovnice.
 1. Tipkovnicu upotrebljavajte za prikaz alatne trake Crtež ako nije prikazana.
 2. Pritisnite ALT+U da biste odabrali Samooblik na alatnoj traci Crtanje.
 3. Pomoću tipki sa strelicama pomičite se kroz kategorije samooblika (Automatski tekst: Mjesto spremanja teksta ili slike koje želite ponovo koristiti, kao što je standardna klauzula ugovora ili dugi popis primatelja. Svaki odabir teksta ili slike zapisan je kao stavka automatskog teksta i dodijeljen joj je jedinstven naziv.) i označite željeni samooblik.
 4. Pritisnite tipke CTRL+ENTER.

Napomena  Da biste uredili samooblik, odaberite ga, a zatim pomoću tipkovnice odaberite Samooblik na izborniku Oblikovanje. Na dostupnim karticama označite željene mogućnosti.

Umetanje tekstualnog okvira upotrebom tipkovnice

 1. Pomoću tipkovnice odaberite Tekstualni okvir na izborniku Umetanje.
 2. Koristite se tipkom sa strelicom udesno da biste otvorili podizbornik, odabrali Vodoravno ili Okomito, a zatim pritisnite CTRL+ENTER.
 3. Utipkajte željeni tekst u tekstualni okvir (tekstualni okvir: Spremnik teksta ili slika koju je moguće premještati i mijenjati joj veličinu. Tekstualne okvire koristite za smještanje nekoliko blokova teksta na stranicu ili ako želite da određeni tekst ima drukčije usmjerenje od ostalog teksta u dokumentu.).
 4. Kada ste završili s tipkanjem i želite se vratiti na uređivanje teksta u slajdu, pritisnite SHIFT+F10, odaberite Izađi iz uređivanja teksta na izborniku prečacu (izbornik prečac: Izbornik koji pokazuje popis naredbi važnih za pojedinu stavku. Za prikaz izbornika prečaca desnom tipkom miša kliknite stavku ili pritisnite SHIFT+F10.), a zatim pritisnite ESC.

Napomena  Da biste oblikovali tekstualni okvir (dodali boju ispune ili promijenili veličinu), odaberite tekstualni okvir, odaberite Tekstualni okvir na izborniku Oblikovanje, a zatim odaberite željene mogućnosti na dostupnim karticama.

Umetanje WordArtovog crteža upotrebom tipkovnice

 1. Pomoću tipkovnice odaberite WordArt (izbornik Umetanje, podizbornik Slika).
 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt (WordArt: tekstualni objekti koje stvarate pomoću gotovih efekata na koje možete primijeniti dodatna oblikovanja.) stil, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Utipkajte željeni tekst, a zatim pomoću tipke TAB odaberite druge mogućnosti u dijaloškom okviru.
 4. Pritisnite ENTER da biste umetnuli WordArtov crtežni objekt (crtežni objekt: Svaka slika koju crtate ili umećete, a koja može biti mijenjana i poboljšana. Crtežni objekti uključuju samooblike, krivulje, crte i WordArt.).

Napomena  Da biste uređivali WordArtov crtežni objekt, označite objekt, odaberite WordArt na izborniku Oblikovanje, a zatim na dostupnim karticama odaberite željene mogućnosti.

Odabiranje crtežnog objekta pomoću tipkovnice

Ako je točka unosa u tekstu dokumenta, učinite sljedeće:

 1. Pritisnite F10 da biste aktivirali traku izbornika (traka izbornika: Vodoravna traka ispod naslovne trake koja sadrži nazive izbornika. Traka izbornika može biti ugrađena ili prilagođena.).
 2. Pritišćite tipke CTRL+TAB sve dok alatna traka Crtanje ne postane aktivna.
 3. Pritisnite tipku sa strelicom desno da biste odabrali Odabir objekata .
 4. Pritisnite tipke CTRL+ENTER da biste odabrali prvi crtežni objekt (crtežni objekt: Svaka slika koju crtate ili umećete, a koja može biti mijenjana i poboljšana. Crtežni objekti uključuju samooblike, krivulje, crte i WordArt.).
 5. Pritisnite TAB tipku za kruženje unaprijed (ili SHIFT+TAB za kruženje unatrag) među objektima dok se držači za promjenu veličine ne pojave na objektu koji želite označiti.

Ako je točka unosa unutar teksta u crtežnom objektu, učinite sljedeće:

 1. Pritisnite SHIFT+F10, a zatim koristite tipkovnicu za odabir Izađi iz uređivanja teksta na izborniku prečaca.
 2. Pritisnite TAB tipku za kruženje unaprijed (ili SHIFT+TAB za kruženje unatrag) među objektima dok se držači za promjenu veličine ne pojave na objektu koji želite odabrati.

Napomena  Za prijelaz iz označavanja objekata natrag u uređivanje teksta dokumenta pritisnite ESC.

Uređivanje crtežnih objekata

Rotiranje crtežnih objekata upotrebom tipkovnice

 1. Odaberite crtežni objekt (crtežni objekt: Svaka slika koju crtate ili umećete, a koja može biti mijenjana i poboljšana. Crtežni objekti uključuju samooblike, krivulje, crte i WordArt.) koji želite rotirati.
 2. Koristite tipkovnicu da biste odabrali naredbu za vrstu objekta kojeg želite odabrati - na primjer, na izborniku Oblikovanje odaberite Autooblici ili Tekstualni okvir — a zatim odaberite karticu Veličina.
 3. U Veličina i zakretanje pomoću tipke TAB odaberite Zakretanje, a zatim unesite željeni stupanj zakretanja.

Promjena mjesta crtežnog objekta na stranici upotrebom tipkovnice

 1. Odaberite crtežni objekt (crtežni objekt: Svaka slika koju crtate ili umećete, a koja može biti mijenjana i poboljšana. Crtežni objekti uključuju samooblike, krivulje, crte i WordArt.) koji želite promijeniti.
 2. Koristite tipkovnicu da biste odabrali naredbu za vrstu objekta kojeg želite odabrati - na primjer, na izborniku Oblikovanje odaberite Autooblici ili Tekstualni okvir — a zatim odaberite karticu Izgled.
 3. Odaberite željene mogućnosti.

Savjet

Odabrani objekt možete gurkati dore, dolje, lijevo ili desno ako držite pritisnutu tipku CTRL i pritišćete tipke sa strelicama.

Promjena veličine crtežnog objekta upotrebom tipkovnice

 1. Odaberite crtežni objekt (crtežni objekt: Svaka slika koju crtate ili umećete, a koja može biti mijenjana i poboljšana. Crtežni objekti uključuju samooblike, krivulje, crte i WordArt.) koji želite promijeniti.
 2. Koristite tipkovnicu da biste odabrali naredbu za vrstu objekta kojeg želite odabrati - na primjer, na izborniku Oblikovanje odaberite Autooblici ili Tekstualni okvir — a zatim odaberite karticu Veličina.
 3. Odaberite željene mogućnosti.

Kopiranje atributa crtežnog objekta upotrebom tipkovnice

 1. Označite crtežni objekt (crtežni objekt: Svaka slika koju crtate ili umećete, a koja može biti mijenjana i poboljšana. Crtežni objekti uključuju samooblike, krivulje, crte i WordArt.) s atributima koje želite kopirati.

  Ako označite samooblik (samooblici: skupina gotovih oblika koji uključuju osnovne oblike, kao što su pravokutnici i krugovi te mnoštvo crta i poveznika, bločnih strelica, simbola dijagrama toka, zvijezda i transparenata te oblačića.) s pridruženim tekstom, kopirate izgled i stil tekst kao i atribute samooblika.

 2. Pritisnite CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.
 3. Pritisnite tipku TAB ili SHIFT+TAB da biste označili objekt na koji želite kopirati atribute.
 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Cirkularna pisma i polja

Izvedba cirkularnih pisama

Napomena  Morate pokrenuti okno zadatka Cirkularna pisma (izbornik Alati, naredba Pisma i pošta, podnaredba Cirkularna pisma) da biste mogli koristiti ove naredbe.
ALT+SHIFT+K
Pretpregled cirkularnih pisama
ALT+SHIFT+N
Spajanje dokumenta.
ALT+SHIFT+M
Ispis spojenog dokumenta.
ALT+SHIFT+E
Uređivanje dokumenta podataka cirkularnih pisama.
ALT+SHIFT+F
Umetanje polja spajanja.

Rad s poljima

ALT+SHIFT+D
Umetanje polja (polje: Skup kodova koji daje upute Microsoft Wordu da automatski umetne tekst, sliku, brojeve stranica i drugi materijal u dokument. Primjerice, polje DATE umeće današnji datum.) DATUM.
ALT+CTRL+L
Umetanje polja POPISBROJ.
ALT+SHIFT+P
Umetanje polja STRANICA.
ALT+SHIFT+T
Umetanje polja VRIJEME.
CTRL+F9
Umetanje praznog polja.
CTRL+SHIFT+F7
Ažuriranje povezane informacije u Microsoft Wordovom izvornom dokumentu.
F9
Ažuriranje odabranih polja.
CTRL+SHIFT+F9
Prekidanje veze polja.
SHIFT+F9
Prebacivanje između odabranog koda polja (kod polja: Rezervirano mjesto koje prikazuje gdje će se pojaviti određeni podaci iz izvora podataka; elementi u polju koji generiraju rezultat polja. Kod polja uključuje znakove polja, vrstu polja i upute.) i njegovog rezultata (rezultati polja: Tekst ili slika umetnuti u dokument kada Microsoft Word izvrši upute polja. Kada ispišete dokument ili sakrijete kodove polja, rezultati polja zamijene kodove polja.).
ALT+F9
Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata.
ALT+SHIFT+F9
Izvođenje GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja.
F11
Odlazak na sljedeće polje.
SHIFT+F11
Odlazak na prethodno polje.
CTRL+F11
Zaključavanje polja.
CTRL+SHIFT+F11
Otključavanje polja.

Kombinacije tipki

Funkcijske tipe

F1
Pomoć ili posjeta Microsoft Office Onlineu.
F2
Premještanje teksta i grafike.
F3
Umetanje unosa automatskog teksta (Automatski tekst: Mjesto spremanja teksta ili slike koje želite ponovo koristiti, kao što je standardna klauzula ugovora ili dugi popis primatelja. Svaki odabir teksta ili slike zapisan je kao stavka automatskog teksta i dodijeljen joj je jedinstven naziv.) (nakon što Microsoft Word prikaže unos).
F4
Ponavljanje posljednje akcije.
F5
Odabir naredbe Idi na (izbornik Uredi).
F6
Odlazak na sljedeće okno ili okvir.
F7
Odabir naredbe Pravopis (izbornik Alati).
F8
Proširavanje odabira.
F9
Ažuriranje odabranih polja.
F10
Aktiviranje trake s izbornicima.
F11
Odlazak na sljedeće polje.
F12
Odabir naredbe Spremi kao (izbornik Datoteka).

SHIFT+Funkcijska tipka

SHIFT+F1
Pokretanje pomoći koja je osjetljiva na sadržaj ili prikazivanje oblikovanja.
SHIFT+F2
Kopiranje teksta.
SHIFT+F3
Promjena malih/VELIKIH slova.
SHIFT+F4
Ponavljanje akcije Traži ili Idi na.
SHIFT+F5
Pomicanje na zadnju promjenu.
SHIFT+F6
Odlazak na prethodno okno ili okvir.
SHIFT+F7
Odabir naredbe Tezaurus (izbornik Alati podizbornik Jezik).
SHIFT+F8
Sažimanje odabira.
SHIFT+F9
Prebacivanje između koda polja i njegovog rezultata.
SHIFT+F10
Prikazivanje izbornika prečaca.
SHIFT+F11
Odlazak na prethodno polje.
SHIFT+F12
Odabir naredbe Spremi (izbornik Datoteka).

CTRL+Funkcijska tipka

CTRL+F2
Odabir naredbe Pretpregled ispisa (izbornik Datoteka).
CTRL+F3
Izrezivanje u šiljak (šiljak: Poseban unos u automatski tekst koji sprema više brisanja. Microsoft Word dodaje unose jedan za drugim, dok ne zalijepite sadržaj kao skupinu na neko novo mjesto u dokumentu. Za dobivanje istog rezultata možete koristiti i Microsoft Officeov međuspremnik.).
CTRL+F4
Zatvaranje prozora.
CTRL+F5
Obnavljanje veličine prozora dokumenta (na primjer, nakon maksimiziranja).
CTRL+F6
Odlazak na sljedeći prozor.
CTRL+F7
Odabir naredbe Pomicanje (izbornika prečaca trake s naslovima).
CTRL+F8
Odabir naredbe Veličina (izbornika prečaca trake s naslovima).
CTRL+F9
Umetanje praznog polja.
CTRL+F10
Maksimiziranje prozora dokumenta.
CTRL+F11
Zaključavanje polja.
CTRL+F12
Odabir naredbe Otvori (izbornik Datoteka).

CTRL+SHIFT+Funkcijska tipka

CTRL+SHIFT+F3
Umetanje sadržaja šiljka (šiljak: Poseban unos u automatski tekst koji sprema više brisanja. Microsoft Word dodaje unose jedan za drugim, dok ne zalijepite sadržaj kao skupinu na neko novo mjesto u dokumentu. Za dobivanje istog rezultata možete koristiti i Microsoft Officeov međuspremnik.).
CTRL+SHIFT+F5
Uređivanje oznake.
CTRL+SHIFT+F6
Odlazak u prethodni prozor.
CTRL+SHIFT+F7
Ažuriranje povezane informacije u Microsoft Wordovom izvornom dokumentu.
CTRL+SHIFT+F8
Proširivanje odabira ili bloka (zatim pritisnite tipku sa strelicom).
CTRL+SHIFT+F9
Prekidanje veze polja.
CTRL+SHIFT+F11
Otključavanje polja.
CTRL+SHIFT+F12
Odabir naredbe Ispiši (izbornik Datoteka).
CTRL+tipka
 
CTRL+Num "+"
Promjena izgleda pokazivača miša
CTRL+tipka "+/*"
Promjena veličine kursora ( smanjuje kursor za polovinu visine )

ALT+Funkcijska tipka

ALT+F1
Odlazak na sljedeće polje.
ALT+F3
Stvaranje unosa Automatskog teksta (Automatski tekst: Mjesto spremanja teksta ili slike koje želite ponovo koristiti, kao što je standardna klauzula ugovora ili dugi popis primatelja. Svaki odabir teksta ili slike zapisan je kao stavka automatskog teksta i dodijeljen joj je jedinstven naziv.).
ALT+F4
Izlazak iz Microsoft Worda.
ALT+F5
Vraća veličinu prozora programa.
ALT+F6
Premještanje iz otvorenog dijaloškog okvira nazad u dokument za dijaloške okvire poput Pronađi i zamijeni koji podržavaju te mogućnosti.
ALT+F7
Pronalazak sljedeće poglrešno napisane riječi ili gramatičke pogreške. Dijaloški okvir Provjeri pravopis za vrijeme upisa mora biti odabran (izbornik Alati, dijaloški okvir Mogućnosti, kartica Pravopis & gramatika).
ALT+F8
Pokretanje makronaredbe.
ALT+F9
Prebacivanje između svih kodova polja i njihovih rezultata.
ALT+F10
Maksimiziranje prozora programa.
ALT+F11
Prikazivanje Microsoft Visual Basicovog koda.

ALT+SHIFT+Funkcijska tipka

ALT+SHIFT+F1
Odlazak na prethodno polje.
ALT+SHIFT+F2
Odabir naredbe Spremi (izbornik Datoteka).
ALT+SHIFT+F9
Izvođenje GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja.
ALT+SHIFT+F10
Prikaz izbornika ili poruke za pametnu oznaku. Ako ima više pametnih oznaka, prelazak na sljedeću pametnu oznaku i prikaz njezinog izbornika ili poruke.
ALT+SHIFT+F11
Pokretanje Microsoft Script Editora.

CTRL+ALT+Funkcijska tipka

CTRL+ALT+F1
Prikazivanje podataka Microsoft System Information.
CTRL+ALT+F2
Naredba Otvori (izbornik Datoteka).

Tipkovni prečaci za oblikovanja zdesna nalijevo

Značajka ili neke mogućnosti opisane u ovoj temi pomoći dostupne su samo ako je u Microsoft Officeovim jezičnim postavkama omogućena podrška za jezike zdesna nalijevo (zdesna nalijevo: Odnosi se na postavke tipkovnice, poglede dokumenata, objekte korisničkog sučelja i smjer prikaza teksta. Arapski i hebrejski imaju usmjerenje zdesna nalijevo.) .

Promjena oblikovanja znakova

Kada koristite Microsoft Word s podrškom za jezike koji se pišu zdesna nalijevo, oblikovanja možete primijeniti tako da točku unosa stavite na dio teksta (slijed: Kontinuirani dio teksta ili niz znakova s istim atributima. Svi znakovi u slijedu imaju ista svojstva smjera.) ili u njemu označite tekst, a zatim koristite tipke prečaca.
CTRL+SHIFT+B
Primjena podebljanja (samo trenutni tok)
CTRL+SHIFT+I
Primjena kurziva (samo trenutni tok)
CTRL+B
Primjena podebljanja (svi tokovi)
CTRL+I
Primjena kurziva (svi tokovi)
CTRL+]
Primjena veće veličine fonta (svi dijelovi teksta u označenom tekstu)
CTRL+[
Primjena manje veličine fonta (svi dijelovi teksta u označenom tekstu)
CTRL+SHIFT+>
Primjena veće veličine fonta (samo trenutni tok)
CTRL+SHIFT+<
Primjena manje veličine fonta (samo trenutni dio teksta)

Promjena smjera odlomka

CTRL+DESNA TIPKA SHIFT
Pokreće smjer (smjer: Određuje redoslijed čitanja, poravnanje i/ili vizualni izgled teksta i dokumenata zdesna nalijevo, bez obzira na jezik tipkovnice. Smjer opisuje i orijentaciju korisničkog sučelja, kontrola i ostalih zaslonskih objekata.) odlomka zdesna nalijevo
CTRL+LIJEVA TIPKA SHIFT
Pokreće smjer odlomka slijeva nadesno (slijeva nadesno: Odnosi se na postavke tipkovnice, poglede dokumenata, objekte korisničkog sučelja i smjer prikaza teksta. Engleski i većina ostalih europskih jezika imaju usmjerenje slijeva nadesno.)

Tipkovni prečaci za međunarodne znakove

For keyboard shortcuts in which you press two or more keys simultaneously, the keys to press are separated by a plus sign (+) in Microsoft Word Help. For keyboard shortcuts in which you press one key immediately followed by another key, the keys to press are separated by a comma (,). To type a lowercase character using a key combination that includes the SHIFT key, hold down the CTRL+SHIFT+symbol keys simultaneously, and then release them before typing the letter.

Pritisnite

(apostrof na tipkovnici dobijete pritiskom na tipku gdje se nalazi ?)
(~ ili TILDA dobijete pritiskom AltGr+1)
(^ obrnuta kvačica, "potencija" dobijete pritiskom AltGr+3 pa pritisnete razmaknicu)
(` kratko uzlazni naglasak se nalazi na tipki sa brojem 7 iznad slova Z/U => AltGr+7)

CTRL+ALT+7 (KRATKOUZLAZNI NAGLASAK), slovo
à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ù, Ò
CTRL+' (APOSTROF), slovo
á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý
CTRL+ALT+^ (OBRNUTA KVAČICA), slovo

â, ê, î, ô, û
Â,
Ê, Î, Ô, Û

CTRL+ALT+~ (PRIBLIŽNO), slovo
ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ
CTRL+SHIFT+: (DVOTOČKA), slovo
ä, ë, i, ö, ü, y,
Ä, Ë, I, Ö, Ü, Y
CTRL+ALT+@, a ili A
å, Å
CTRL+ALT+&, a ili A
ą , Ą
CTRL+ALT+&, o ili O
°o, °O
CTRL+SHIFT+&, o ili O
œ, Œ
CTRL+, (ZAREZ), c ili C
ç, Ç
CTRL+' (APOSTROF), d ili D
ð, Ð
CTRL+/, o ili O
o, O
ALT+CTRL+SHIFT+?
¿
ALT+CTRL+SHIFT+!
¡
CTRL+SHIFT+&, s (ili AltGr+Ć)
ß

 Kod znaka, ALT+X

Znak Unicode za navedeni kod znaka Unicode (heksadecimalni). Na primjer, da biste umetnuli znak za valutu euro (Simbol valute euro), upišite 20AC, a zatim držite pritisnutu tipku ALT i pritisnite X.
ALT+kod znaka (na numeričkoj tipkovnici)
Znak ANSI (ANSI skup znakova: 8-bitni skup znakova korišten Microsoft Windowsima koji vam omogućuje da pomoću tipkovnice predstavite najviše 256 znakova (od 0 do 255). ASCII skup znakova podskup je ANSI skupa.) za navedeni kod znaka ANSI (decimalni). Na primjer, da biste umetnuli znak za valutu euro, držite pritisnutu tipku ALT i na numeričkoj tipkovnici pritisnite 0128.

Napomena  Ako puno tipkate na nekom drugom jeziku, možda biste se trebali prebaciti na drugu tipkovnicu.

Ako želite vidjeti kako se rade brzi prečaci kada tablicu nemate pri ruci pogledajte OVAJ link.
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr