IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - Traženje i zamjena teksta u Wordu - Kako izbrojiti riječi u tekstu - Traži / Zamjeni - centriranje - spajanje paragrafa

PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
U
  MICROSOFT WORD-u 2003
Brojanje riječi i odlomaka  u dokumentu


PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA U MICROSOFT WORD-u 2003 ( Find and Replace )


Pretraživanje teksta vršimo u izborniku Uređivanje naredba => Traži ili pritisnemo kombinaciju tipki Ctrl+F.
Otvara se dijaloški okvir Traženje i zamjena u kojem možemo pretraživati i zamijeniti određene riječi u dokumentu..Dijaloški okvir Traženje i zamjena sadrži tri kartice. Na kartici Traži možemo samo tražiti određene riječi u dokumentu. U polje Traži ovo upišemo riječ ili dio riječi koju treba tražiti, a zatim kliknemo na gumb Traži sljedeće. Microsoft Word pronađe traženu riječ i označi je. Svakim narednim klikom na gumb Traži sljedeće, Microsoft Word će pronaći sljedeću riječ koja odgovara traženom pojmu. Na kraju nas program kratkom porukom obavijesti da je izvršio pretraživanje.

Klikom na gumb Više možemo odrediti i dodatne mogućnosti pretraživanja, npr. traži sve oblike riječi i dr., tako da uključimo potvrdnu kvačicu.


Želimo li određenu riječ koja se više puta pojavljuje u tekstu zamijeniti drugom, tada ćemo u dijaloškom okviru Traženje i zamjena kliknuti na karticu Zamijeni.

U polje Traži ovo unosimo riječ koju želimo mijenjati, a u polje Zamijeni sa riječ koja će doći na njeno mjesto. Zatim kliknemo na gumb Zamijeni, pri čemu Microsoft Word pronalazi zadanu riječ, a mi svaku promjenu moramo pojedinačno potvrditi klikom na gumb  Zamijeni.Drugi način je da odmah kliknemo na gumb Zamijeni sve, pri čemu Microsoft Word izvrši sve izmjene, i obavijesti nas koliko je izmjena napravljeno.

Zamjenu riječi možemo pokrenuti i tako da kliknemo na izbornik Uređivanje => Zamijeni, što automatski otvora dijaloški okvir Traženje i zamjena s otvorenom karticom Zamijeni.Na kartici Idi na imamo mogućnost brzog traženja u velikim dokumentima, tako da u polju Idi na označimo koji dio dokumenta tražimo, npr. stranicu, a u polju s desne strane upišemo broj stranice ( ili sekcije, naslova itd. ).

Kako zamijeniti specifičan tekst (font) koji je određene veličine, boje, vrste fonta u Wordu pogledajte na ovom linku.
VBA Macro Find and Replace u Wordu


KOLIKO puta ste trebali zamijeniti jednu ili više istih riječi u više datoteka?
FIND / REPLACE ( pronađi/zamjeni) ali u više datoteka odjednom.

Nijednom, OK ali ako ikada budete imali potrebu kao ja onda Vam nudim pomoćno rješenje koje je izradio Nešo koristeći "Macro naredbu".

Skinite ovu datoteku u ZIP formatu i raspakirajte je na C:\pronadji\. U njoj se nalazi datoteka pronadji.doc koju trebate pokrenuti.

Prethodno pročitajte readme datoteku i postupite kako piše. Uspješno rješava navedeni problem tj. zahtjev.


Brojanje riječi i odlomaka  u dokumentu
 

Ako ste ikada imali potrebu prebrojiti sve riječi u dokumentu a niste znali evo kako se to radi.

1. Otvorite dokument u kojem želite izbrojiti riječi ili odlomke
2. NA tekstualnom izborniku otvorite padajući izbornik na naredbi Tools ( Alati ) => Word Count... ( Brojanje riječi )

3. Otvorit će Vam se prozor na kojem imate popis nekih parametara dokumenta


Pronađi => Zamjeni => Centriraj

U nekim specifičnim slučajevima može Vam se pojaviti potreba da trebate pronaći određenu riječ koja uz sebe ima dodatak i tu dotičnu riječ sa dodatkom centrirati ili Boldirati ( podebljati ) ili slično

Pokazat ću na jednom primjeru kako se korištenjem specijalni opcija može odraditi navedeno.

NPR: Kopirao sam sa interneta nekakav tekst ( u ovom slučaju "Zakon o hrvatskom državljanstvu" ). Kada sam ga kopirao tj. zalijepio u Word sav tekst mi se poravnao uz LIJEVU marginu :-(

NAPOMENA: Tekst sam zalijepio preko Uređivanje => Posebno lijepljenje => Neoblikovani tekst . Time sam oblikovanom tekstu poništio oblikovanje


Želim da sve riječi ČLANAK koje uz sebe imaju broj budu centrirane i podebljane.
KAKO ćemo to odraditi ?

1. Prvo moramo biti sigurni kako je tekst u dokumentu formatiran ( oblikovan ). Gdje nam je kraj Paragrafa ( Odlomka/Pasusa )
To možemo vidjeti klikom na gumb "obrnuto slovo P ili PI" => CTRL+SHIFT+8 ( pokaži/sakrij ) na Standard alatnoj traci.
ZAŠTO je ovo potrebno ? U koliko bi išli sa opcijom "kraj pasusa" tada bi nam se moglo dogoditi da centriramo cijeli pasus ( a to ne želimo ) . To izgleda ovako kao na slici ispod.

2. Sa tekstualnog izbornika Uređivanje ( Edit ) => Zamijeni ( Replace ) otvorit ćemo dijalog prozor.
U polje Pronađi ( Find ) upisat ćemo riječ Članak a potom da bi odredili za sve dodatke koji se nalaze iza te riječi upisat ćemo ^# ili preko izbornika Specijalno ( Special ) izaberemo opciju Bilo koji znak ( Any Character )

3. Sada kada smo odabrali što tražimo idemo definirati što Word treba uraditi sa nađenim parametrima.
U polje za Zamjeni ovim ( Replace with ) nećemo ništa upisivati već ćemo samo kliknuti sa mišem da bi postavili kursor unutar istog polja a potom kliknuti na gumb Oblikovanje ( Format ) => Odlomak ( Paragraph )

Potom nam se otvara novi dijalog prozor na kojem izaberemo da se nađena riječ Centrira.

Nadalje možemo zadati da se nađena riječ tj. slova podebljaju ( Bold ) preko gumba Oblikovanje => Font

 
 

I na kraju imamo ovakav dijalog prozor

Klikom na gumb Zamijeni sve pojavljuje nam se ovakav prozor

Nakon klika na gumb U redu imamo rezultat našeg teksta

Za nijanse i ostale opcije igrajte se sa izbornicima ;-)


SPAJANJE PARAGRAFA ( pasusa )

U radu sa Word dokumentom mi u stvari radimo sa paragrafima ( odlomcima ili pasusima ). Prilikom pritiska na tipku ENTER kursor nam prelazi u novi red. Što se tada u stvari dogodilo ? Jednostavno smo tim pritiskom kreirali novi paragraf. Da bi bili sigurni da je to novi paragraf probajte na nakom dokumentu kliknuti na gumb "OBRNUTO SLOVO P (PI)" [Ctrl+Shift+8] pod nazivom Prikaži/Sakrij ( Show/Hide) vidi sliku ispod.


 
Na gornjoj slici uočite gdje je kraj paragrafa i gdje je početak paragrafa . Ako bi željeli da nam kompletan tekst bude bez razmaka između paragrafa ( a imamo 100 listova i želimo smanjiti na što manji broj radi ispisa ) to možemo uraditi pomoću naredbe Pronađi i zamjeni ( Find and Replace )

Potrebno je aktivirati dijalog prozor Uređivanje (Edit) => Zamjeni (Replace) i u za to namijenjena polja upisati slijedeće.

- ^p ( što označava paragraf, ovaj znak power dobijete kombinacijom tipki AltGr+3. Broj 3 je na slovnom dijelu tipkovnice a ne na brojčanom ).
- razmaknica ( bjanko znak )

 
Nakon klika na gumb Zamjeni sve ( Change All ) imamo situaciju kao na slici ( i sada imamo recimo 50 listova za ispis, naravno ovo je samo primjer )
Također pogledajte tutorial o Specijalnim znakovima - karakterima koji su vezani uz Find/Replace

ZAMJENA VIŠE RIJEČI ODJEDNOM  (Changing more different words at the same time)

Ako imate potrebu zamijeniti više različitih riječi odjednom to možete uraditi kombinacijom Wordovog i Excelovog dokumenta.
Za više detalja pogledajte Tutorial  ZAMJENA VIŠE RIJEČI ODJEDNOM

CENTRIRANJE VIŠE RIJEČI ODJEDNOM (POGLEDAJTE TUTORIJAL)
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr