IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI - kreiranje sadržaja
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
 
 
 
.

MICROSOFT WORD - kako izraditi sadržaj u Wordu pomoću stilova - numeriranje (numerisanje) naslova u Wordu
kako kreirati sadržaj u Wordu - kako napisati sadržaj u Wordu - izrada sadržaja u Wordu

STILOVI U  MICROSOFT WORD-u 2003
KREIRANJE SADRŽAJA (kazala)  DOKUMENTA

.

STILOVI U MICROSOFT WORD-u 2003 i numeriranje naslova

Stil je skup informacija o formatu znakova i odlomaka spremljenih pod određenim imenom.

To znači da se pod jednim imenom nalazi format teksta kojem je određen font, veličina, boja, stil, razmak među odlomcima, prored u odlomku i uvlake.

Svaki puta kada se stil pod određenim imenom primijeni na tekst, taj tekst će imati izgled određen stilom.

Microsoft Word ima ugrađene stilove koje možemo primijeniti na dokument tako da označimo odlomak (ili više njih) i izaberemo stil s popisa na alatnoj traci Oblikovanje.

 
stilovi, kreiranje stilova u Wordu

Stilove možemo sami kreirati na dva načina:

1. da već oblikovanom odlomku s fontovima i razmacima među redovima dodijelimo naziv stila (označimo odlomak a u dijaloškom okviru Stil dodijelimo ime),

2. ili da u izborniku Oblikovanje kliknemo na naredbu Stilovi i oblikovanje, a zatim u dijaloškom okviru kreiramo stil prema želji i dodijelimo mu ime.

U dijaloškom okviru Stilovi i oblikovanje imamo popis postojećih stilova, prozore za pregled odlomka i pregled znakova da vidimo kako odabrani stil izgleda, zatim gumb Novi Stil koji koristimo za kreiranje novog stila, gumb Izmjena stila za mijenjanje postojećeg stila  a isti se nalazi u padajućem izborniku stila i gumb  Izbriši za brisanje odabranog stila s popisa.

Kod kreiranja novog stila kliknut ćemo na gumb Novi stil, nakon čega se pojavi dijaloški okvir Novi stil. U dijaloškom okviru Novi stil određujemo naziv stila, vrstu stila (da li se stil odnosi na odlomak ili znak). Klikom na gumb Oblikovanje pojavi se izbornik pomoću kojeg možemo odrediti sve značajke stila: font, izgled odlomka, numeriranje, itd.
Nakon toga se stil koji smo kreirali primijeni na odlomak (ako je odlomak bio označen ili se u njemu nalazio kursor), a ime stila nalazi se u popisu na alatnoj traci Oblikovanje.


Brisanje stilova: u dijaloškom okviru Stilovi i oblikovanje na popisu stilova izaberemo stil koji želimo izbrisati i kliknemo na padajući izbornik stila pa potom na naredbu Izbriši. Pojavi se upozorenje da li želimo izbrisati odabrani stil, kliknemo na gumb Da i stil će biti izbrisan.
 

STILOVI NAM SLUŽE I ZA KREIRANJE SADRŽAJA ili KAZALA u WORDU
(kreiranje i podešavanje numeracije naslova i podnaslova)
(izrada maturskog ili diplomskog rada)

KAKO IZRADITI SADRŽAJ ili KAZALO U WORDU

Što je SADRŽAJ (kazalo)
To je skupni popis glavnih tema i podtema u nekom dokumentu (knjizi).
Prilikom izrade maturske radnje ili diplomskog rada ili seminarskog rada potrebno je obično na početku ili kraju radnje napraviti sadržaj. Vidio sam da neki korisnici Worda to rade ručno da ne kažem "pješke"

Kako napraviti (napisati) sadržaj dokumenta u Wordu?

Kazalo ili sadržaj najčešće studenti susreću kada moraju napisati diplomski rad, ako vas zanimaju upute Kako napisati diplomski rad posjetite link tutorijala.

Izrada sadržaja ili kazala u Wordu može se izvesti na slijedeći način:

Kao prvo potrebno je dobro isplanirati samu koncepciju dokumenta za koji ćemo izraditi sadržaj. Znači moramo kao prvo kompletan dokument (tekst dokumenta) podijeliti na Glavne teme, podteme, stavke itd....[naslov1, naslov2, naslov3 itd...). Važno je isplanirati, gdje će nam biti sadržaj, na početku dokumenta (na kojem listu) ili na kraju dokumenta.

Uzmimo za primjer izradu diplomskog rada. (Kad smo već kod diplomskog ili maturskog rada, pogledajte neka pravila pisanja teksta u Wordu na kraju web stranice). Isti se sastoji od glavnih tema i više razina podtema ili stavki.
Na slici dolje vidimo gotov izrađen sadržaj diplomskog rada a kada pozicioniramo pokazivač miša na naziv teme ili stavke pojavi nam se okvir dijaloga koji nam kazuje da pritisnemo tipku CTRL i kliknemo mišem na naziv. Nakon toga automatski nas Word pozicionira na dotičnu temu tj. stranicu. Ovo je dobro ako imamo dokument sa višestrukim brojem listova zbog brzog prebacivanja sa teme na temu.

kreiranje sadržaja ili kazala u Wordu

Kada smo isplanirali sve teme i podteme, vršimo unos tekstova za teme. Ovdje je važno napomenuti da svi Naslovi i podnaslovi tema budu odvojeni novim paragrafom (Enterom).
Da ne bih komplicirao stvar korak po korak ću objasniti nekoliko prvih naslova i podnaslova tj pisanje diplomskog rada.

Prvi list dokumenta ostavit ćemo prazan ili odmah napisati naslovnu stranicu diplomskog rada. No važno je da postavite kursor na početku lista i pritisnete tipku ENTER da bi se spustili na treći list na kojem će biti prvi naslov teme..

Na drugi list dokumenta planiramo staviti sadržaj (kazalo)

Na trećem listu planiramo UVOD.
No prije samog početka pisanja naslova tema i tekstova moramo podesiti brojanje stranica tj. listova.
Sa tekstualnog izbornika Worda u grupi naredbi Umetanje  aktiviramo naredbu Brojevi stranica...

U novootvorenom prozoru "Brojevi stranica" podesimo parametre za Položaj broja stranice (dno stranice) i poravnanje u sredini. Ovdje trebamo isključiti kućicu ispred opcije "Pokaži broj na prvoj stranici" jer nam se na naslovu diplomskog rada ne smije nalaziti broj stranice. Slika dolje.

Sada trebamo kliknuti na gumb "Oblikuj" nakon čega nam se otvara novi dijaloški prozor pod nazivom "Oblik broja stranice" na kojem odaberemo opciju "Počni od" i upišemo broj 0 (nula)

Sada smo podesili brojanje i situacija bi trebala biti slijedeća
Prvi list bez broja, drugi list sa brojem 1. i treći list sa brojem 2.

Slijedeći korak je pisanje naslova prve teme. Jednostavno napišite naslov teme kao običan tekst bez oblikovanja.  npr: UVOD
Nakon upisa pritisnite Enter za prijelaz u novi red tj. početak novog odlomka (pasusa ili paragrafa). Nastavite s upisom teksta vezanog uz naslov.

Ako imate rad bez uvoda onda upišite jednostavno naslov prve teme pa Enter. U slučaju da odmah iza naslova prve teme trebat napisati podnaslov te teme jednostavno ga upišite pa Enter. sada pišite tekst vezan uz naslov ili podnaslov. Kada ste završili s tekstom pritisnite Enter za prijelaz u novi red i upišite drugi naslov ili podnaslov pa tekst i tako redom.
(ovdje morate obratiti pažnji i pamtiti koje su Vam glavni naslovi a koje su podnaslovi pa opet pod-pod naslovi ili stavke na nižim razinama.) Što možete vidjeti na slici primjera sadržaja diplomskog rada. Prilikom upisa naslova možete odmah odrediti stil ali o tome kada savladate osnove.

Sada smo upisali sve naslove i podnaslove tema i sve tekstove vezane uz njih. Idemo sada odrediti stilove za svaku razinu naslova.

Prve i osnovne teme diplomskog rada označit ćemo stilom NASLOV1. Kako.

Obilježimo (selektiramo) samo tekst ili red u kojem se nalazi naziv teme. Potom sa izbornika "Oblikovanje" kliknemo na padajući izbornik da otvorimo stilove.

Nakon odabira naslova u ovom slučaju NASLOV 1 (Heading 1) može doći do promjene izgleda i veličine teksta teme. No nemojte se brinuti za to. Idemo dalje. Sada imamo situaciju kao na slici dolje.

Sada idemo selektirati (obilježiti) tekst podnaslova na razini 2, to su naslovi dijelova glavne teme. Opet klik na padajući izbornik Stila i klik na Naslov 2. Sada imamo slijedeću situaciju.

Sada idemo selektirati (obilježiti) tekst podnaslova na razini 3, to su naslovi dijelova razine 2, a glavne teme. Opet klik na padajući izbornik Stila i klik na Naslov 3. Sada imamo slijedeću situaciju.

Gore navedene radnje moramo uraditi za sve NASLOVE (razina 1) tj. Glavne teme dokumenta . Da ne bi išli jednu po jednu možemo selektirati prvu pa pritisnuti tipku CTRL a potom drugu temu, treću itd.... Onda odredimo koji stil će biti tj. Naslov 1.
Tako isto postupimo za ostale razine.

Naravno ove stilove možemo odrediti odmah nakon upisa teksta naslova (teme) i pritiska tipke Enter.

Kada smo sve završili naš tekst u dokumentu izgleda šaroliko. No sada nam ostaje da odredimo druge parametre izgleda oblika pojedinih razina. To radimo na slijedeći način.

Selektiramo prvo razinu 1 (cijeli red ili tekst teme) a potom na Tekstualnom izborniku aktiviramo grupu naredbi Oblikovanje => Stilovi i oblikovanje...

Sada nam se u desnom dijelu prozora otvorio novi dijalog prozor pod nazivom "Stilovi i oblikovanje"

Odmah uočimo da smo pozicionirani na stil Naslov 1. Uočimo da imamo dva okvira u kojima piše Naslov 1. GORNJI i DONJI okvir. Kada pozicioniramo pokazivač miša na DONJI okvir dotični stil u desnom dijelu okvira stila pojavi se trokutić za aktiviranje padajućeg izbornika. No s obzirom da imamo više naslova na razini 1, u GORNJEM okviru tj. ispod njega kliknit ćemo na gumb "Odaberi sve" i Word će odabrati sve naslove u dokumentu na razini 1 koje smo oblikovali za taj stil i razinu.

Kada smo odabrali sve naslove sa razine 1 potrebno je u DONJEM okviru kliknuti na trokutić koji aktivira padajući izbornik dotičnog stila a potom na naredbu "Izmjena" i otvorit će nam se novi dijaloški prozor pod naslovom "Izmjena stila"
 
U novootvorenom prozoru izvršit ćemo oblikovanje teksta naslova teme. Odmah na prvom dijelu ovog prozora možemo odrediti vrstu slova (fonta), veličinu, vidjeti kako to izgleda u dokumentu i slično. Ako kliknemo na gumb "U redu" vidjet ćemo promjene, ali nas zanima još gumb Oblikovanje na dnu prozora .

Kada kliknemo gumb "Oblikovanje" pojavit će nam se izbornik na kojem nas zanimaju tri naredbe. Font, Odlomak i Numeriranje.

No idemo redom. Da ne objašnjavam ponovno naredbu FONT, jer smo već font odredili na prozoru idemo na drugu naredbu "Odlomak.." u kojoj možemo podešavati parametre za pozicioniranje naslova u odnosu na tekst. Za početak nemojte ništa podešavati (kasnije se malo poigrajte da vidite rezultate podešavanja) Ovdje možete uvlačiti podnaslove (naslove)  na razinama 2 i 3 u polju Uvlačenje.

Sada nam dolazi jedna od važnijih stavki sa izbornika nakon klika na gumb "Oblikovanje" a to je naredba NUMERIRANJE.

Na ovom prozoru "Grafičke oznake i numeriranje" trebamo odabrati HIJERARHIJSKI način na koji će se numerirati stilovi naslova i podnaslova na različitim razinama. Ja sam odabrao donji uokvireni način.

Nakon odabira hijerarhijskog načina numeriranja klik na gumb "U redu" pa potom opet na prozoru "Izmjena stila" klik na gumb "U redu". Sada vidimo rezultat našeg oblikovanja.

Sada je još potrebno sve ovo ponoviti za razinu2 i razinu 3  tj. stila za Naslov2 i Naslov3. Nakon obrade stilova konačan rezultat u dokumentu je slijedeći. Može se dogoditi da Vam pri završenom prvom podešavanju odmah Word podesi razine 2 i 3 a Vi trebate samo oblikovati Font. sada na svih 150 listova Vaše diplomske radnje svi naslovi tema na svim razinama imaju brojčane oznake i položaj u odnosu na tekst, koji ste odredili.
Također pogledajte tutorijal Kako oblikovati i uvući Heading2 ili Heading3 ili podnaslov u Wordu
 

Sada tek idemo izraditi SADRŽAJ (kazalo) za kompletnu diplomsku radnju.

Kao prvo kliknimo na početak lista na kojem će nam se nalaziti Sadržaj. Potom na tekstualnom izborniku kliknimo na grupu naredbi "Umetanje" => "Reference"  => "Indeks i tablice".

Na novootvorenom prozoru na kartici "Indeks i tablice " kliknemo na gumb "U redu". Ovdje možemo odrediti dodatne parametre našeg sadržaja. To prepuštam Vama.

.VOILA! naš sadržaj je tu. (TOC - Table of Content)


 
Probleme kod izrade TOC-a za numeriranje kada imate poglavlja i
odvojeno numeriranje
TOC i numeriranje kod prekida numeriranja u poglavljima

Ako želite naučiti kako kreirati sadržaj u Wordu 2007 tada pogledajte link Kako napraviti sadržaj ili kazalo u Wordu 2007

Postoji još jedna mogućnost kreiranja sadržaja dokumenta u Wordu 2003.

Kliknite na mjesto gdje želite postaviti sadržaj.
Kliknite na tekstualnom izborniku Insert (Umetanje) => Field... (Polje) => otvara Vam se dijalog prozor, na izborniku lijevo potražite opciju TOC a potom kliknite na gumb OK (U redu).
Ako želite podešavati parametre tada kliknite na gumb "Tablica sadržaja"
 
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr