IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD

OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA 

Search This Web Site

Adsense sponzor


OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA MICROSOFT WORDA

Novi dokument u Microsoft Wordu 2003 -u otvaramo na dva načina:

1. Samim pokretanjem Microsoft Worda otvaramo novi prazan dokument

2. U slučaju da već imamo pokrenut program MS Word, pomoću Standardne alatne trake klikom na gumb => Novi prazni dokument

3. Kliknemo na padajući izbornik => Datoteka  => Nova, gdje nam se potom otvara dijaloški okvir Novi dokument u desnom dijelu prozora Worda gdje izaberemo klikom na riječ Prazan dokument .

Ako želimo otvoriti određeni predložak, tada kliknemo link u grupi "Predlošci"  npr: Na mom računalu s određenom  grupom predložaka (npr. Pisma & faksovi), a zatim biramo predložak na način da kliknemo jedanput lijevom tipkom miša na određenu ikonu, a u prozorčiću s desne strane vidimo umanjenu kopiju tog predloška. Izabrani predložak otvorimo dvostrukim klikom na njegovi ime ili ikonu.

OTVARANJE POSTOJEĆEG DOKUMENTA

Dokument koji se već nalazi na disku ( CD mediju ili disketi ) možemo otvoriti na nekoliko načina:

1. Kliknemo na izbornik =>Datoteka naredba => Otvori.2. Kliknemo na gumb => Otvori na grafičkoj Standardnoj alatnoj traci.

U oba slučaja pojavi se dijaloški okvir u kojem biramo dokument koji ćemo otvoriti. Prvo je potrebno otvoriti mapu u kojoj se dokument nalazi.
Glavna mapa u Word-u je Moji Dokumenti koja sadrži mape niže razine (mi sami kreiramo mape niže razine prema vlastitim potrebama i dajemo im ime (=> VIDI temu "Kreiranje mapa").

Mapu niže razine otvorimo tako da dva puta kliknemo na njeno ime ili ikonu, ili da jedanput kliknemo na ime mape da se ono označi a zatim na gumb => Otvori. Nakon klika na ovaj gumb pojavit će se dijalog prozor pod nazivom Otvaranje. Klikom na lijevom izborniku biramo gdje ćemo pronaći datoteku koju želimo otvoriti.


 


Pojavljuje se spisak dokumenata u toj mapi i mi otvaramo željeni dokument dvostrukim klikom na njegovo ime ili jedanput kliknemo na ime dokumenta da ga označimo, a zatim na gumb => Otvori. ( na slici gore, blijedosivo označen )

Dokument možemo otvoriti i tako da u dijaloškom prozoru u prostor Naziv datoteke upišemo ime dokumenta i zatim pritisnemo tipku Enter ili kliknemo na gumb  => Otvori.

Želimo li otvoriti dokument iz neke druge mape, tada kliknemo na strelicu pored naziva mape Moji Dokumenti, prvo otvorimo mapu, a zatim dokument u njoj.

OTVARANJE DOKUMENTA U ISTOM PROZORU WORDA

Ako ste ikada bili ljuti na Microsoft programere , zbog toga što svako novo otvaranje novog dokumenta otvara novi prozor pa Vam se u Task Baru otvori nekoliko Wordovih dokumenata pa Vam zauzme cijeli Task Bar. Bili ste bez razloga ljuti, to se može promijeniti.

Možete u samom Windows XP OS-u odrediti da Vam se prozori istog programa Grupiraju u jednu grupu pa ih klikom na tu grupu birate ( To već spada u Windows XP tutorial ), ili slično možete u Wordu.

Dakle, ako želite da svako novo otvaranje bude u istom prozoru Worda uradite slijedeće:

Kliknite na Alati ( Tools ) => Mogućnosti ( Options )

Na novootvorenom dijalog prozoru odaberite karticu Pogled  i isključite opciju "Prozore u traci zadataka" ( Windows in Task Bar )
Sada će Vam se svako novo otvaranje novog dokumenta otvarati u jednom   te istom prozoru Worda. A odabir pojedinih dokumenata vršite preko tekstualnog izbornika Prozor ( Window ) pa odabir dokumenta.

Word options - mogućnosti Worda

OTVARANJE VIŠE DOKUMENATA ODJEDNOM

Korištenjem naredbe Otvori moguće je otvoriti više dokumenata odjednom. Kada otvorimo potrebnu mapu, više dokumenata označimo tako da kliknemo na prvi dokument, držimo pritisnutu tipku Shift a pomoću tipki sa strelicama označavamo dokumente koje želimo otvoriti.

Drugi način je da držimo pritisnutu tipku Shift, a zatim kliknemo na prvi i posljednji dokument u nizu koje želimo otvoriti. Time označimo sve željene dokumente.

Ako dokumenti koje želimo otvoriti nisu u nizu, tada držimo pritisnutu tipku Ctrl i kliknemo na svaki dokument koji želimo otvoriti. Kada označimo sve potrebne dokumente, kliknemo na gumb => Otvori.

Svi označeni dokumenti se otvore jedan za drugim.

Izbornik Datoteka u dnu prije naredbe Izlaz sadrži popis posljednja četiri aktivna dokumenta ( ovaj broj dokumenata se može mijenjati ). Ako se dokument koji želimo otvoriti nalazi na tom popisu, dovoljno je jednom kliknuti na ime dokumenta i on će se otvoriti.

Postojeći dokument u Microsoft Word-u 2003 moguće je otvoriti i preko Windows Explorera ( ikone Moji Dokumenti ) tako da dva puta kliknemo na ime dokumenta. Automatski se pokreće program Microsoft Word 2003 i učita traženi dokument u memoriju sustava.

POPIS NEDAVNO KORIŠTENIH DATOTEKA WORDA (Recent Documents)

Ako želite povećati popis nedavno korištenih ili otvaranih datoteka tada uradite slijedeće:

Recent documents u Wordu 2003

Alati (Tools) => Mogućnosti (Options) => na kartici Općenito (General) uključiti opciju "Popsi nedavno korištenih datoteka" i upisati broj datoteka koje želimo da Word pamti.

Popis nedavno otvaranih dokumenata u Wordu 2003

Recent documents u Wordu 2007

Klik na gumb Office (Office button) => Word Options => Advanced => Display područje i na opciji "Show this number of Recent Documents" postavite na željeni broj popisa nedavno otvaranih Word dokumenata (datoteka). U ovom slučaju to je 10.

 

Adsense sponzorAdsense sponzor
Adsense sponzor
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr