IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - umetanje slike u Word - pozadina u Wordu - kako zaključati sliku u Wordu

UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
U  MICROSOFT WORD-u 2003


UMETANJE SLIKE U DOKUMENT U MICROSOFT WORD-u 2003

1. Postavimo točku unosa gdje želimo umetnuti sliku.

2. Kliknemo na tekstualni izbornik Umetanje (Insert) => Slika a potom izaberemo odakle ćemo umetnuti sliku. Ako sliku umećete iz datoteke tada kliknite na Iz datoteke (From file) i pronađite dotičnu datoteku.3. Pojavi se podizbornik u kojem možemo birati Isječak crteža  iz Clip Arta ( slike koje su sastavni dio paketa Microsoft Office), ili sliku koju smo sami kreirali Iz datoteke. A također is iz drugih izvora koji su ponuđeni.

4. Ovisno o izboru, pojavi se dijaloški okvir:

a) Izaberemo li gotov crtež, pojavi se dijaloški okvir Isječak crteža, gdje pri dnu kliknemo na Organiziraj isječke.

a potom nam se otvara novi dijaloški okvir u kojem prvo izaberemo kategoriju slika, a zatim unutar kategorije sliku koju želimo umetnuti.

Klikom na željenu sliku pojavi se mali izbornik u  kojem je potrebno kliknuti na padajući izbornik na slici pa na naredbu COPY.  Potom se vratimo na naš dokument postavimo KUSOR gdje želimo zalijepiti sliku i klik na gumb na grafičkom izborniku ZALIJEPI.

sada nam se slika zalijepila u dokument i tu je možemo dodatno obrađivati pomoću plivajućeg izbornika ( alatne trake ) SLIKA
 Nakon tog možemo izabrati neku drugu sliku ili jednostavno isključiti dijaloški okvir klikom na gumb Zatvori  ili na tekstualnom izborniku FILE => EXIT.

b) Sliku koju smo sami kreirali biramo tako da prvo otvorimo mapu gdje se slika nalazi, a zatim izaberemo sliku i kliknemo na gumb Umetni (ili dva puta kliknemo na ime slike čime se ona automatski umetne u tekst)..


Slike koje umetnemo u tekst možemo suziti, odnosno povećati razvlačenjem. Prvo označimo sliku. Označena slika je ocrtana pravokutnikom koji na sredini svake strane i na uglovima ima crne kvadratiće. Postavimo li miš na te kvadratiće, on promijeni izgled u dvoglavu strelicu. Pritisnemo lijevu tipku miša na jedan od kvadratića i mijenjamo slici oblik prema želji, samo s jedne strane ili dijagonalno. Pri tom se nove konture slike ocrtavaju isprekidanim pravokutnikom. Sliku možemo rotirati ako mišem uhvatimo zeleni kružić i okrećemo sliku oko osi.

Brisanje slika

Sliku označimo, a zatim pritisnemo tipku Delete ili Backspace, odnosno kliknemo na gumb Izreži ( Cut ).


Kako umetnuti više slika odjednom koje se nalaze u nekom folderu

Ako želite umetnuti više slika odjednom iz određenog foldera tada uradite slijedeće:

1. Umetanje (Insert) => Slika (Picture) => Iz datoteke (From File)
2. Pronađite folder u kojem s enalaze slike
3. Pritisnite CTRL tipku i klikajte po slikama koje želite umetnuti u dokument (selektirajte prvu i CTRL+A za selektiranje svih slika)
4. Potvrdite insert, sada su vam sve slike insertirane u dokument.


POZICIONIRANJE SLIKE U MICROSOFT WORDU

Kada ste importirali sliku u dokument Worda, istu možete pozicionirati na više načina.

Prvi način je kreirati tablicu i sliku postaviti u jednu od ćelija a tekst pored u drugu ćeliju
Drugi način je importirati sliku u dokument a potom oblikovati poziciju slike pomoću alatne trake ( plivajućeg izbornika ) "Slika"

Slika ispod prikazuje importiranu sliku u dokument koja je postavljena između teksta pomoću plivajućeg izbornika naredbe "U ravnini s tekstom" kada je aktivan plivajući izbornik.

Slika ispod prikazuje oblikovanje importirane slike direktno pomoću desne tipke miša na sliku.

Slika ispod prikazuje otvoren dijalog prozor za oblikovanje slike sa karticom "Izgled", na kojem vidimo pet mogućnosti postavljanja slike između teksta, u ovom slučaju je to postavljanje slike ispod teksta a to znači da možemo pisati po slici na ovaj način.

Slika ispod prikazuje rezultat gornjeg postavljanja

Slika ispod prikazuje importiranu sliku između teksta korištenjem naredbe "Kvadrat"

 

Slika ispod prikazuje postavljanje slike u tablicu ( lijeva ćelija dok je tekst u desnoj ćeliji )


UMETANJE SLIKE U POZADINU U WORDU (background)

Za ovaj primjer navest ću slijedeće:

Imamo nekakav papirni dokument ( diploma, svjedodžba, ugovor i slično ) i želimo ga iskoristiti u Wordu da bi na računalu pisali tekst a dotični prazan ( neispunjen ) dokument stavili u printer i isprintali ga popunjenog putem Worda.

Možemo skenirati papirni dokument ( omjer 1:1 ) i umetnuti ga u pozadinu Word dokumenta te pomoću obrazaca-polja ( forms field ) texboxa ili slično popuniti pa potom ispisati.

Oblikovanje (Format) => Pozadina (Background) => Efekti ispune (Efects)

 Ostaje da malo isprobate originalnu veličinu skeniranog obrasca u odnosu na printanje.


KAKO ZAKLJUČATI SLIKU U WORDU

Ako ste ikada pomislili da zaključate sliku u Wordu od pomjeranja a niste znali kako evo savjeta.
Uzmimo za primjer da smo umetnuli sliku između teksta u Word dokumentu a to izgleda poput ovoga na slici ispod

Kako zaključati sliku u Wordu

Vi želite zaključati sliku da se slika veže uz tekst i eventualnom promjenom tj. dodavanja tekstova slika ostaje na svom prvotnom mjestu. Ako netko dodaje tekst ispred odjeljka (paragrafa) u kojem se nalazi slika, tekst će se pomjeriti ali slika se neće pomjeriti, ona će ostati na istom mjestu gdje je i postavljena. Tako ćete uočiti je li netko dodavao tekst u dokument.

Da bi ovo imalo efekta, kliknite DTM na sliku i izaberite Oblikuj sliku (Format Picture) pa klik na karticu Izgled (Layout). Na ovoj kartici izaberite jednu od opcija kao na slici npr:  Kvadrat (Square)

Sada kliknite na gumb Napredno (Advanced) i na kartici Položaj slike (Picture Position) uključite opciju Zaključaj sidro (Lock anchor) a isključite opciju Premjesti objekt s tekstom (Move object with text)

Klik na gumb U redu (OK) i probajte dodavati tekst ispred paragrafa u kojem se nalazi slika. Tekst se pomiče prema dolje a slika ostaje na istom mjestu.

Ako želite strogo da se slika veže uz tekst tada uključite opciju Premjesti objekt s tekstom (Move object with text)
 
Umetanje slike unutar teksta u Wordu Zaključavanje slike u Wordu


Insert picture from scanner to Word 2007 document

Ako želite umetnuti skeniranu sliku sliku u dokumentu Worda 2007 tada pogledajte korak po korak radnje za rješavanje prioblema. Pazite da margine podesite prema potrebama slike i zahtjevima Vašeg zadatka. Ako treba isprobajte umetnuti sliku kao background (ako želite full ispunu stranice)

umetanje skenirane slike u Word 2007 dokument korak po korak

 
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr