IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
-

MICROSOFT WORD - umetanje slike u Word - resize image u Wordu - resize all pictures - smanjenje svih slika

INSERT and RESIZE ALL IMAGE
U  MICROSOFT WORD-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor
KAKO SMANJITI ILI POVEĆATI SLIKU (image) ZA ODREĐENI POSTOTAK

Ako umetnete (instertirate) sliku (image ili picture) u Word i želite određenu sliku povećati ili umanjiti (resize) za točno određeni postotak tada pogledajte kako se to može uraditi.

Da bi neku sliku (picture ili image) uvećali ili smanjili za točno određen popstotak uradite slijedeće:

KORAK 1.

Otvorite već snimljeni Word dokument u kojem se nalaze umetnute slike

Ovaj Macro kod kopirajte u VBE dotičnog dokumenta (ALT+F11)

Sub PictSize()
        Dim PecentSize As Integer
    
        PercentSize = InputBox("Enter percent of full size", "Resize Picture", 75)
    
        If Selection.InlineShapes.Count > 0 Then
            Selection.InlineShapes(1).ScaleHeight = PercentSize
            Selection.InlineShapes(1).ScaleWidth = PercentSize
        Else
            Selection.ShapeRange.ScaleHeight Factor:=(PercentSize / 100), _
              RelativeToOriginalSize:=msoCTrue
            Selection.ShapeRange.ScaleWidth Factor:=(PercentSize / 100), _
              RelativeToOriginalSize:=msoCTrue
        End If
    End Sub

 

KORAK 2.

Vratite se u dokument Worda i selektirajte određenu sliku
Pritisnite kombinaciju ALT+F8 i na dijalog prozoru selektirajte dotični Macro i klik na gumb Run
 
Pokretanje Macro naredbe  

Otvara vam se novi dijalog prozor u kojem upišite postotak za smanjenje ili uvećanje. Dovoljno je samo broj bez oznake postotka

resize picture - resize image - resize photo u postotku
Smanjenje svih slika odjednom u postotku (Resize all images in one click)

Ako želite sve slike odjednom povećati ili smanjiti za određeni postotak tada upotrijebite ovaj Macro code. Nije potrebno selektirati sve slike.

Sub AllPictSize()
        Dim PecentSize As Integer
        Dim oIshp As InlineShape
        Dim oshp As Shape
    
        PercentSize = InputBox("Enter percent of full size", "Resize Picture", 75)
    
        For Each oIshp In ActiveDocument.InlineShapes
            With oIshp
                .ScaleHeight = PercentSize
                .ScaleWidth = PercentSize
            End With
        Next oIshp
    
        For Each oshp In ActiveDocument.Shapes
            With oshp
                .ScaleHeight Factor:=(PercentSize / 100), _
                  RelativeToOriginalSize:=msoCTrue
                .ScaleWidth Factor:=(PercentSize / 100), _
                  RelativeToOriginalSize:=msoCTrue
            End With
        Next oshp
    End Sub
 


Kako automatski odjednom smanjiti sve slike na određenu širinu (Kako sve slike prilagoditi određenoj širini)

Ako želite sve slike odjednom povećati ili smanjiti na točnu širinu tada upotrijebite ovaj Macro code. Otvorite dokument u kojem se nalaze slike. Nije potrebno selektirati sve slike. Ovaj Macro prilagođava sve slike u dokumentu na širinu 15,5 cm

Sub ResizePictureWidth()
' Macro to Resize ALL pictures in the document

  Dim inshpPower As InlineShape
  Dim sngOldWidth As Single

  Const sngNewWidth As Single = 15.5
  With ActiveDocument
      If .InlineShapes.Count > 0 Then

  For Each inshpPower In .InlineShapes
  With inshpPower
  sngOldWidth = .Width
     .Width = CentimetersToPoints(sngNewWidth)
     .Height = CentimetersToPoints(((.Height * sngNewWidth) / sngOldWidth))
     End With
 Next
 Else
   MsgBox "There are no shapes in this document.", _
    vbExclamation, "Cancelled"
End If
End With
End Sub
Kako automatski insertirati slike u tablicu i prilagoditi veličinu slika stupcima u dokumentu Worda

Ako želite automatski umetnuti određene slike koje se nalaze u određenom folderu uz to da se prilagodi veličina insertiranih slika tada iskoristite ovaj Macro kod. Ovaj Macro insertira selektirane slike i smješta ih u tablicu sa dva stupca a također prilagođava širinu prema tablici.

Dakle otvorite prazan dokument Worda , ALT+F11 da otvorite VBE i kopirajte ovaj Macro u VBE. Vratite se u dokument pa ALT+F8 da pokrenete dijalog prozor za Macro code. Selektirajte Macro pod nazivom InsertMultipleImages i klik na gumb RUN. Selektirajte određene slike koje želite insertirati (CTRL + klik na svaku sliku) ili CTRL+A za sve slike u folderu

Sub InsertMultipleImages()
Dim fd As FileDialog
Dim oTable As Table
Dim sNoDoc As String
Dim vrtSelectedItem As Variant
If Documents.Count = 0 Then
sNoDoc = MsgBox(" " & _
"No document open!" & vbCr & vbCr & _
"Do you wish to create a new document to hold the images?", _
vbYesNo, "Insert Images")
If sNoDoc = vbYes Then
Documents.Add
Else
Exit Sub
End If
End If
'add a 1 row 2 column table to take the images
Set oTable = Selection.Tables.Add(Selection.Range, 1, 2)
oTable.AutoFitBehavior (wdAutoFitFixed)
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fd
.Title = "Select image files and click OK"
.Filters.Add "Images", "*.gif; *.jpg; *.jpeg; *.bmp; *.tif; *.png"
.FilterIndex = 2
If .Show = -1 Then
oTable.Cell(1, 1).Select
For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems
With Selection
.InlineShapes.AddPicture FileName:= _
vrtSelectedItem _
, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, _
Range:=Selection.Range
.MoveRight Unit:=wdCell
End With
Next vrtSelectedItem
Else
End If
End With
If Len(oTable.Rows.Last.Cells(1).Range) = 2 Then
oTable.Rows.Last.Delete
End If
Set fd = Nothing
End Sub


Kako automatski insertirati slike i naziv datoteke (Caption) u dokumentu Worda

Ako želite automatski umetnuti određene slike sa nazivom datoteke ispod slike (caption) koje se nalaze u određenom folderu  tada iskoristite ovaj Macro kod. Ovaj Macro insertira selektirane slike u originalnoj veličini kao i naziv datoteke (Caption) koji postavlja ispod same umetnute slike.

Dakle otvorite prazan dokument Worda , ALT+F11 da otvorite VBE i kopirajte ovaj Macro u VBE. Vratite se u dokument pa ALT+F8 da pokrenete dijalog prozor za Macro code. Selektirajte Macro pod nazivom InsertImages i klik na gumb RUN. Selektirajte određene slike koje želite insertirati (CTRL + klik na svaku sliku) ili CTRL+A za sve slike u folderu.
 
Sub InsertImages()
Dim doc As Word.Document
Dim bkmName As String
Dim SigFile As String
Dim fd As FileDialog
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
Set doc = ActiveDocument
Dim vrtSelectedItem As Variant
Dim theText() As String
Dim theText2 As String

With fd
.Filters.Add "Images", "*.gif; *.jpg; *.jpeg", 1

'Sets the initial file filter to number 2.
.FilterIndex = 1

If .Show = -1 Then

For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems
Set mg2 = ActiveDocument.Range
mg2.Collapse wdCollapseEnd

doc.InlineShapes.AddPicture _
FileName:=vrtSelectedItem, _
LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True, Range:=mg2
Set mg1 = ActiveDocument.Range
mg1.Collapse wdCollapseEnd
'mg1.MoveEnd Unit:=wdCharacter, Count:=-1

theText() = Split(vrtSelectedItem, "\")
theText2 = theText(UBound(theText))
theText2 = Left(theText2, InStrRev(theText2, ".") - 1)

mg1.Text = Chr(13) + Chr(10) + theText2 + Chr(13) + Chr(10) + Chr(13) + Chr(10)
Next vrtSelectedItem
Else
End If
End With

'Set the object variable to Nothing.
Set fd = Nothing

End Sub

Adsense sponzor
       COPYRIGHT - 2010-2017 - IvanC - ic.ims.hr