IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ABS
2 ACOS
3 ACOSH
4 ASIN
5 ASINH
6 ATAN
7 ATAN2
8 ATANH
9 CEILING
10 COMBIN
11 COS
12 COSH
13 DEGREES
14 EVEN
15 EXP
16 FACT
17 FACTDOUBLE
18 FLOOR
19 GCD
20 INT
21 LCM
22 LN
23 LOG
24 LOG10
25 MDETERM
26 MINVERSE
27 MMULT
28 MOD
29 MROUND
30 MULTINOMIAL
31 ODD
32 PI
33 POWER
34 PRODUCT
35 QUOTIENT
36 RADIANS
37 RAND
38 RANDBETWEEN
39 ROMAN
40 ROUND
41 ROUNDDOWN
42 ROUNDUP
43 SERIESSUM
44 SIGN
45 SIN
46 SINH
47 SQRT
48 SQRTPI
49 SUBTOTAL
50 SUM
51 SUMIF
52 SUMPRODUCT
53 SUMSQ
54 SUMX2MY2
55 SUMX2PY2
56 SUMXMY2
57 TAN
58 TANH
59 TRUNC
   
  .

MICROSOFT EXCEL

MATEMATIČKE i TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
U  MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


MMULT

Vraća matrični umnožak dvaju polja. Rezultat je polje s jednakim brojem redaka kao array1 i jednakim brojem stupaca kao array2.

Sintaksa

MMULT(array1;array2)

Array1, array2    su polja koja želite pomnožiti.

Napomene

  • Broj stupaca u array1 mora biti jednak broju redaka u array2 i oba moraju sadržati samo brojeve.
  • Array1 i array2 mogu biti zadani kao raspon ćelija, polje konstanti ili reference.
  • Ako je bilo koja ćelija prazna ili sadrži tekst, odnosno ako je broj stupaca u array1 različit od broja redaka u array2, MMULT vraća vrijednost pogreške #VRIJ!.
  • Polje a, umnožak dviju matrica predstavljenih poljima b i c, jednak je:

    gdje je i broj retka, a j broj stupca.

  • Formule koje vraćaju polje moraju biti unesene kao formula polja.
1. primjer

Napomena  Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja. Nakon kopiranja primjera na radni list, označite raspon A8:B9 počevši od ćelije s formulom. Pritisnite najprije tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, jedini rezultati bit će 2.

2. primjer

Vraća matrični umnožak dvaju polja

Adsense sponzorAdsense sponzor
Napomena  Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja. Nakon kopiranja primjera na radni list, označite raspon A8:B9 ili B9:B10 počevši od ćelije s formulom. Pritisnite najprije tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, jedini rezultati bit će 6.

Adsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr