IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - matematika u excelu - matematičke formule - proračunske tablice - tablica formula

MATEMATIKA I MATEMATIČKI OPERATORI
U MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzorMATEMATIČKI OPERATORI U PRORAČUNSKOJ TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003:

matematički operatori u Excelu

O operatorima izračuna

Operatori navode vrstu operacije koju želite provesti na elementima formule. Microsoft Excel uključuje četiri različite vrste operatora izračuna: aritmetičke, uspoređujuće, tekstne i operatore referenci.

Ostale Vrste operatora

Aritmetički operatori      Za izvođenje osnovnih aritmetičkih operacija kao što su zbrajanje, oduzimanje ili množenje, kombiniranje brojeva i dobivanje brojčanih rezultata, koriste se sljedeći aritmetički operatori.
 
Aritmetički operator
Značenje (Primjer)
+ (plus) Zbrajanje (3+3)
– (minus) Oduzimanje (3–1)
Negacija (–1)
* (zvjezdica) Množenje (3*3)
/ (kosa crta) Dijeljenje (djeljenje) (3/3)
% (znak za postotak) Postotak (20%)
^ (znak umetanja) Potencija (3^2)

Operatori usporedbe      Sljedećim operatorima možete usporediti dvije vrijednosti. Kad se dvije vrijednosti usporede pomoću ovih operatora, rezultat je logička vrijednost ili TRUE ili FALSE.

Operator usporedbe
Značenje (Primjer)
= (znak jednako) Jednako (A1=B1)
> (znak veće od) Veći od (A1>B1)
< (znak manje) Manji od (A1<B1)
>= (znak veće ili jednako) Veći ili jednak (A1>=B1)
<= (znak manje ili jednako) Manji ili jednak (A1<=B1)
<> (znak nije jednako) Nije jednako (A1<>B1)

Operator spajanja teksta     Koristite znak & za spajanje ili vezivanje, jedne ili više tekstnih znakova kako bi se dobio jedan komad teksta.

Tekstni operator
Značenje (Primjer)
& (i) Povezuje, ili spaja, dvije vrijednosti i daje jednu neprekidnu tekstualnu vrijednost (“Sjeverni”&“vjetar”)

Operatori referenci      Sljedećim operatorima kombiniraju se rasponi ćelija za izračune.

Operator referenci
Značenje (Primjer)
: (dvotočka) Operator raspona, koji daje jednu referencu za sve ćelije između dvije reference, uključujući te dvije reference (B5:B15)
; (točka-zarez) Operator unije, koji kombinira više referenci u jednu referencu (SUM(B5:B15;D5:D15))
 (razmak) Operator presjeka, koji kao rezultat daje referencu na ćelije koje su zajedničke dvjema referencama (B7:D7 C6:C8)

Redoslijed kojim Excel izvodi operacije u formulama

Formule izračunavaju vrijednosti u točno određenom redoslijedu. Svaka formula u Excelu uvijek počinje znakom jednakosti (=). Znak jednakosti kazuje Excelu da sljedeći znakovi čine formulu. Nakon znaka jednakosti slijede elementi koje treba izračunati (operandi), razdvojeni operatorima izračuna. Excel izračunava formulu slijeva na desno, prema određenom redoslijedu za svaki operator u formuli.

Prednosti operatora

Ako više operatora kombinirate u jednoj formuli, Excel izvodi operacije redoslijedom koji je prikazan u sljedećoj tablici. Sadrži li formula operatore s istom prednošću — na primjer, ako formula sadrži i operator množenja i operator dijeljenja — Excel vrednuje operatore zdesna na lijevo.

Operator Opis
: (dvotočka)

  (jedan razmak)

; (točka-zarez)

Operatori referenci
Negacija (kao u –1)
% Postotak
^ Potenciranje
* i / Množenje i dijeljenje
+ i – Zbrajanje i oduzimanje
& Povezivanje dva niza znakova (spajanje)
= < > <= >= <> Usporedba

Korištenje zagrada

Za promjenu redoslijeda vrednovanja, uključite u zagrade onaj dio formule koji se treba izračunati prvi. Na primjer, sljedeća formula daje 11 kao rezultat, jer Excel računa množenje prije zbrajanja. Ova formula množi 2 sa 3 a zatim rezultatu pribraja 5.

=5+2*3

Nasuprot tome, ako koristite zagrade za promjenu sintakse, Excel zbraja 5 i 2 a zatim množi rezultat sa 3 čime se dobiva 21.

=(5+2)*3

U donjem primjeru zagrade oko prvog dijela formule tjeraju Excel da najprije izračuna B4+25 a zatim podijeli rezultat zbrojem vrijednosti u ćelijama D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Adsense sponzorAdsense sponzor