IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

8. Upotreba izbornika objekata baze podataka
 MS Accessa 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


U prozoru baze podataka nalazi se izbornik objekata baze podataka (Objects Toolbar menu).
Navest ću dva primjera ali sve se svodi na isti postupak.

Grupa objekata FORMS (Obrasci)

Za pregled objekata koji se nalaze u grupi Forms ( Obrasci)

1. kliknite 1x na gumb Forms na izborniku
2. Na desnom dijelu prozora baze podatka pojavit će Vam se svi objekti koji se nalaze u grupi Forms a uz to i mogućnost za kreiranje novih objekata. 2x klik na naziv objekta i pojavit će Vam se izgled Form (Obrazac).

Ovdje možete kreirati i novi Form (Obrazac) ako ste krenuli od nule sa izradom baze podataka klikom na jednu od prve dvije naredbe:
- Create form in Design view (kreiraj novi obrazac u Dizajn pogledu)
- Create form by using wizard (kreiraj novi obrazac pomoću čarobnjaka)

 

Grupa objekata REPORTS (Izvještaji)

Za pregled objekata koji se nalaze u grupi Reports (Izvještaji)

1. kliknite 1x na gumb Reports na izborniku
2. Na desnom dijelu prozora baze podatka pojavit će Vam se svi objekti koji se nalaze u grupi Reports a uz to i mogućnost za kreiranje novih objekata. 2x klik na naziv objekta i pojavit će Vam se izgled Reports (Izvještaja).

Ovdje možete kreirati i novi Reports (Izvještaj) ako ste krenuli od nule sa izradom baze podataka klikom na jednu od prve dvije naredbe:
- Create report in Design view (kreiraj novi obrazac u Dizajn pogledu)
- Create report by using wizard (kreiraj novi obrazac pomoću čarobnjaka)


Pojašnjenja gumbova grupa Objects (Objekata)

Tablice (Tables) - osnovni objekti svake baze, služe za pohranu podataka, sastoje se od stupaca koji pamte podatke određenog tipa i puno redova s podacima

Upiti (Queries) - objekti koji omogućuju korisnički pregled jedne ili više tablica, dodavanje podataka u tablicu, brisanje, promjenu podataka

Obrasci (Forms) - objekti koji služe za efikasniji unos ili za prilagodbu prikaza podataka koje vaša aplikacija dohvaća iz tablice ili upita.

Izvještaji (Reports) - objekti koji služe za oblikovanje, izračun i ispis izabranih podataka iz tablice ili upita

Makro naredbe (Macros) - objekti koji predstavljaju strukturiranu definiciju jedne ili više akcija koje treba izvršiti kao odgovor za određeni događaj. Na primjer, moguće je kreirati makro naredbu koja će nakon odabira nekog elementa na glavnoj formi otvoriti drugu formu

Moduli (Modules) - objekti koji osiguravaju diskretniji tijek akcija i omogućuju praćenje pogrešaka.

Adsense sponzor
 

Adsense sponzor