IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

7. Grafički izbornik prozora baze podataka
MS Accessa 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


Na grafičkom izborniku prozora baze podataka nalaze se gumbi kojima vršimo određene radnje u radu sa bazom podataka ( Data Base)

Klikom na gumb OPEN otvaramo selektirani objekt u obliku obrasca (Form), tablice itd...tj. da vidimo kako izgleda izrađeni objekt.

Klikom na gumb DESIGN otvaramo selektirani objekt za obradu tj. oblikovanje ili dizajniranje.

Klikom na gumb NEW stvaramo novi  objekt  u grupi objekata koji smo selektirali. U ovom dijelu postoji i mogućnost da selektiramo glavnu grupu- objekt npr: Forms a potom sa desnog dijela prozora klikom na Create.... odabiremo kako ćemo otvoriti novi objekt pomoću Design pogleda (Design view) ili pomoću čarobnjaka ( using Wizard). U koliko kliknemo na gumb pojavit će Vam se novi prozor poput ovoga, pa tu odaberite na koji način želite kreirati novi element u objektu npr: Forms.

Klikom na jedan od četiri gumba biramo u kojem pogledu će nam se prikazati pod-objekti u glavnoj grupi objekata.

Large icons  (Velike ikone-sličice)
Small icons   (Male ikone-sličice)
List               (u obliku liste)
Details          (u obliku liste ali sa detaljima)

Adsense sponzor
 

Adsense sponzor