IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

43. Zamjena podataka

Search This Web Site

Adsense sponzor


Access Vam omogućuje da u tablici pronađete potrebne podatke i da ih zamijenite a isto tako možete zamijeniti više podataka odjednom.

Sa tekstualnog izbornika odaberite naredbu Edit => Replace (ili pritisnite kombinaciju tipki CTRL + F )

Sada u novootvorenom dijalog prozoru u polje Find What (Što tražiš) upišite naziv podatka koji tražite i želite ga zamijeniti
U polju Replace With (Zamijeni sa) upišite riječ sa kojom želite zamijeniti traženu.

Kliknite na gumb Find Next (Traži slijedeće). Prva pronađena riječ ili podatak će biti pronađen.
Sada imate dvije mogućnosti. Kliknuti na gumb Replace da bi zamijenili prvu pronađenu riječ ili automatski da sam Access pronađe i zamijeni sve tražene riječi klikom na gumb Replace All  (Zamjeni sve)

Ako želite pretražiti cijelu tablicu (sva polja) onda u polju Look In: preko padajućeg izbornika odaberite Tablice Ulaz robe: Table

Nakon klika na gumb Replace pojavit će Vam se dijalog prozor kao na slici sa upozorenjem da Nećete moći koristiti naredbu UNDO  vratiti korak unazad tj. poništiti radnju sa pitanjem Želite li nastaviti?

                 

Adsense sponzor
Kliknite na gumb Yes ili gumb No ovisno o Vašoj namjeri

Adsense sponzor