IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

4. Izgled početnog prozora MS Accessa 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


Nakon pokretanja MS Accessa otvorit će Vam se prozor istog programa koji izgleda kao na slici dolje.
Uočite slijedeće elemente prozora:
- Naslovnu traku na kojoj se nalaze tri gumba za (minimiziranje, smanjenje/maksimiziranje i zatvaranje prozora programa)
- Tekstualni izbornik na kojem se nalaze grupe naredbi za rad u MS Accessu
- Grafički izbornik na kojem se nalaze gumbi za brži i kraći rad
- Uvodni prozor (Getting Started) na kojem se nalaze dodatne informacije u radu sa MS Accessom, kao i neke mogućnosti pretraživanja i otvaranja veš otvaranih baza podataka.
- Statusna traka na dnu prozora

Klikom na gumb New uvodni prozor (okno) Getting Started se mijenja u drugi oblik New File

Nakon otvaranja okna New File možemo odabrati što ćemo raditi u MS Accessu.
Dakle možemo otvoriti Novu praznu bazu podataka (Blank Database) ili ako smo već radili  ili pak dobili bazu podataka pomoću naredbe Postojeća baza podataka ( From existing file ) možemo je potražiti i otvoriti a tu su i druge mogućnosti.


ZNAČENJE POJEDINIH NAREDBI NA TEKSTUALNOM IZBORNIKU

FILE

 
FILE
Naredba Značenje naredbe
New kreiranje nove baze (CTRL+N)
Open otvaranje postojeće baze sa određene lokacije (CTRL+O )
Get External Data uvoz podataka iz različitih formata datoteka i povezivanje s tablicom iz druge Access baze
Close zatvaranje baze bez zatvaranja programa Access
Save spremanje (snimanje, memoriranje) odabranog objekta na disk ili određenu lokaciju
Save As spremanje (snimanje, memoriranje) odabranog objekta na disk ili određenu lokaciju ali pod drugim imenom (možemo koristiti i za snimanje nove datoteke)
Export Exportiranje baze u drugu bazu ili neku drugu aplikaciju (npr Excel)
File Search pretraživanje diskova i mapa prema ključnoj riječi
Web Page Preview pregled u obliku web stranice
Page Setup određivanje margina, veličine i izgleda stranice baze
Print Preview pregled prije ispisa
Print  ispis na pisač ili u datoteku
Send To slanje objekta baze e-mailom
Database Properties uvid u podatke o bazi - objekte, kada je napravljena, datum zadnje izmjene…
Exit izlaz iz programa Access (ujedno i zatvaranje programa) (ALT+F4)


EDIT  (popis naredbi zavisi o tome što ste otvorili ili selektirali ; objekt ili tablicu)

 
EDIT
Naredba Značenje naredbe
Undo poništavanje zadnjeg učinjenog koraka u Accessu ( CTRL+Z)
Cut izrezivanje (premještanje) označenog dijela u Clipboard (CTRL+X)
Copy kopiranje označenog dijela u Clipboard (CTRL+C)
Office Clipboard prikaz Međuspremnika Office-a kao prozora zadaća u prozoru Accessa
Paste ljepljenje , kopiranog ili izrezanog sadržaja, iz Clipboarda (CTRL+V)
Create Shortcut kreiranje prečaca odabranog objekta
Delete brisanje označenog objekta (DEL)
Rename preimenovanje odabranog objekta baze
Groups kreiranje nove grupe u prozoru baze
Add to Group dodavanje prečaca odabranog objekta grupi


VIEW (zavisi o odabranom objektu ili tablici)

 
VIEW
Naredba Značenje naredbe
Database Objects odabir objekta baze
Large Icons prikaz velikih ikona objekata
Small Icons prikaz malih ikona objekata
List prikaz liste objekata
Details prikaz detalja liste objekata
Arrange Icons slaganje ikona po imenu, datumu, tipu i nastanku
Line Up Icons poravnanje ikona
Properties prikaz svojstava objekta
Object Dependencies ovisnost objekata
Code prikaz sadržaja VBA modula u prozoru Module
Task Pane otvaranje okna u prozoru Accessa (CTRL+F1)
Toolbars prikaz alatnih traka u prozoru programa i njihovo uklanjanje
Refresh osvježavanje prikaza na zaslonu monitora F5


INSERT (zavisi o odabranom objektu ili tablici)

 
INSERT
Naredba Značenje naredbe
Table kreiranje nove tablice
Query kreiranje novog upita
Form kreiranje novog obrasca
Report kreiranje novog izvještaja
Page kreiranje nove stranice
Macro kreiranje novog makroa (objekata koji predstavlja akciju koju treba izvršiti kao odgovor na određeni događaj)
Module kreiranje novog modula (objekata koji sadrže korisničke procedure pisane u VBA
Class Module kreiranje Class Modula (modul koji može sadržavati definiciju novog objekta)
Auto Form kreiranje jednostavne forme (obrasca)
Auto report kreiranje jednostavnog izvještaja


TOOLS

 
TOOLS
Naredba Značenje naredbe
Spelling provjera pravopisa i gramatike (F7)
Office Links povezivanje s drugim Office aplikacijama
Online Colaboration sastanci na mreži i Web raspravama
Relationships prikaz, definiranje ili mjenjanje veza između tablica u bazi
Analyze analiza tablica ili performansi objekata baze
Database Utilities pokretanje pomoćnih programa baze (konverzije u raniju inačicu, sažimanje i popravak baze …)
Security postavljanje sigurnosnih opcija (lozinke, pravo pristupa, administriranje, enkripcija baze…
Replication izradu replike (kopije) baze
Startup automatsko pokretanje izrađene aplikacije
Macro snimanje i rad s makronaredbama
Tools on the Web povezivanje s mrežnim servisima vezanim uz Microsoft Office
Active X Controls upotreba Active X korisničkih kontrola
Add Ins instalacija dodatnih alata
AutoCorrect Options podešavanje opcija samoispravka
Customize prilagodba alatnih traka i ikonica alata na njima
Options određivanje izgleda (prikaz dijelova prozora) i ponašanja Accessa


WINDOW

 
WINDOW
Naredba Značenje naredbe
Tile Horizontally horizontalno slaganje otvorenih prozora (bez preklapanja)
Tile Vertically vertikalno slaganje otvorenih prozora (bez preklapanja)
Cascade slaganje prozora preklapanjem (kaskadno)
Arrange Icons raspoređivanje ikona
Hide sakrivanje otvorenih objekata na zaslonu
Unhide otkrivanje sakrivenih objekata na zaslonu
  popis otvorenih objekata


HELP

Adsense sponzor 
HELP
Naredba Značenje naredbe
Microsoft Access Help dobivanje pomoći
Show the Ofice Assistent prikaz Officeovog pomoćnika
Microsoft Office Online dobivanje pomoći putem interneta na webu
Access Developer Resources Istraživanje putem web browsera
Contact Us kontaktiranje MS podrške
Sample Database primjeri baze
Check for Updates provjera novosti u Accessu
Detect and Repair pretraživanje i popravak oštećenih datoteka Accessa
Activate Product aktiviranje licence MS Accessa
Customer Feedback Options sudjelovanje u istraživanjima s ostalim korisnicima
About Microsoft Office Access informacije o licenci