IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

33. Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca (Column)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Access Vam omogućuje da zamrznete stupce u tablici baze podataka.
 

Što to znači?
To znači da određeni stupac bude uvijek vidljiv prilikom vodoravnog scrolanja (lijevo-desno) ako imamo puno stupaca.
Imamo slijedeću situaciju kao na slici:

Planiramo da stupac (kolona) NAZIV uvijek bude vidljiv u tablici bez obzira na vodoravno klizanje (scrolanje)

Uradimo slijedeće:
Kliknimo u polje koje se nalazi u stupcu NAZIV (npr: u treće polje prvog reda gdje piše Pegla)

Sada izaberemo sa tekstualnog izbornika grupu naredbi Format => Freeze Column

Sada imamo slijedeću situaciju. Na prozoru su stupci RB i ŠIFRA zamijenili redoslijed sa stupcem NAZIV i on će uvijek biti vidljiv prilikom vodoravnog SCROLANJA  (pomaka klizača). Dokaz o zamrzavanju stupca NAZIV je i okomita linija (crta) koja dijeli stupce Naziv i RB. Sada kada pomičete vodoravni klizač lijevo-desno uvijek Vam je vidljiv stupac NAZIV.

ZA odmrzavanje stupaca trebate kliknuti na grupu naredbi FORMAT => UNFREEZE ALL COLUMNS i okomita linija će nestati što znači da opet možete vodoravnim klizačem pomicati lijevo-desno sve stupce.

Ali sada postoji problem redoslijeda stupaca. Stupac NAZIV nam je ostao na prvom mjestu.
Da bi ga premjestili na treće mjesto gdje je i bio uradite radnju "drag-and-drop" .
Dakle kliknite na naziv stupca NAZIV i zadržite LTM pa ga povucite i smjestite između stupaca Šifra i Cijena

Sada imate ovakvu situaciju.

                

Adsense sponzor
 

 

Adsense sponzor