IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

3. Pokretanje MS Accessa 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


MS Access 2003 možemo pokrenuti na nekoliko načina, što zavisi o konfiguraciji Operativnog sistema Windows XP.

1. Prvi način je kliknuti na gumb START => Svi programi => pronaći MS Access 2003 ako je na drugoj razini a ako nije onda pronaći mapu Microsoft Office i u njoj kliknuti na Microsoft Office Access 2003.

2. Drugi način je kliknuti na gumb START i pronaći MS Access 2003 ako je već korišten

3. Treći način je kliknuti na gumb START => Programi => pronaći MS Access 2003 ako je na drugoj razini a ako nije onda pronaći mapu Microsoft Office i u njoj kliknuti na Microsoft Office Access 2003.

4. Četvrti način je kliknuti na gumb START => naredbu Pokreni a potom u dijalog naredbeni prozor upisati msaccess

    

 

Adsense sponzor
Adsense sponzor