IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

20. Podešavanje tipa podatka  (Data Type)

Search This Web Site

Adsense sponzor


U koliko imate potrebu za izmjenom Tipa podatka, istu promjenu možete izvršiti u samoj tablici u kojoj želite izvršiti izmjenu.

Potrebno je da tablicu koju ste snimili Tablica Partneri otvorite u Design View (dizajn pogledu).

Selektirajte object Tables => selektirajte Tablica partneri => a potom klknite na gumb Design na grafičkom izborniku.

nakon toga otvara Vam se dijalog prozor Tablica Partneri na kojoj kliknite u polje koji želite izmijeniti u stupcu Data Type. Tada će Vmam se pojaviti gumb-strelica sa vrhom prema dolje na koju kliknete i otvarate padajući izbornik za vrstu-tip podatka.
Odredite Date Type (vrstu) parametra

 

Snimite promjene.

Kartice GENERAL i LOOKUP su namijenjene za preciznije podešavanje postavki određenog parametra (sloga ili reda tj. parametra za Naziv polja.)

Adsense sponzor
 

 

Adsense sponzor