IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS - osnove Accessa za početnike

2. Objekti u MS Accessu

Search This Web Site

Adsense sponzor


Prilikom pokretanja programa MS Access i pri otvaranju nove ili postojeće baze podataka u lijevoj strani dijalog prozora baze podataka pojavit će Vam se OBJEKTI baze podataka.

Iste objašnjavamo:

  1. Tablice (Tables) - osnovni objekti svake baze, služe za pohranu podataka; sastoje se od stupaca koji pamte podatke određenog tipa i puno redova s podacima
  2. Upiti (Queries) - objekti koji omogućuju korisnički pregled jedne ili više tablica, dodavanje podataka u tablicu, brisanje, promjenu podataka
  3. Obrasci (Forms) - objekti koji služe za efikasniji unos ili za prilagodbu prikaza podataka koje vaša aplikacija obuhvaća iz tablice ili upita.
  4. Izvješća (Reports) - objekti koji služe za oblikovanje, izračun i ispis izabranih podataka iz tablice ili upita
  5. Makro naredbe (Macros) - objekti koji predstavljaju strukturiranu definiciju jedne ili više akcija koje treba izvršiti kao odgovor za određeni događaj. Na primjer, moguće je kreirati makro naredbu koja će nakon odabira nekog elementa na glavnoj formi otvoriti drugu formu.
  6. Moduli (Modules) - objekti koji osiguravaju diskretniji tijek akcija i omogućuju praćenje pogrešaka.

Za prikaz svih postojećih objekata u grupi objekata ili za stvaranje novog objekta potrebno je kliknuti na gumb naziva grupe objekta

 

Adsense sponzor
 

 

 

Adsense sponzor