IZBORNIK HOME FORUM ACCESS access WORD KAZALO
     
1 Što je MS ACCESS ?
2 Objekti u MS Accessu
3 Pokretanje MS Accessa
4 Izgled početnog prozora MS Accessa 2003
5 Primjer gotove baze podataka (Database)
6 Tekstualni izbornici u MS Accessu
7 Grafički izbornik prozora baze podataka (Menu bar)
8 Upotreba objekata baze podataka (Toolbar menu)
9 Pomoć u Accessu 2003 (Help)
10 Zatvaranje prozora baze podataka
11 Izlazak MS Accessa (zatvaranje programa)
12 Kreiranje baze podataka iz predloška (Template)
13 Kreiranje nove prazne baze podataka
14 Otvaranje postojeće baze podataka (Datebase)
15 Kreiranje tablice upotrebom čarobnjaka (Wizard)
16 Kreiranje tablice od početka (from Scratch)
17 Prikaz tablice u Dizajn pogledu (Design View)
18 Dodavanje novog polja (Field)
19 Izmjena imena polja (Field name)
20 Podešavanje tipa podataka u polju-field
21 Podešavanje veličine tekstualnog polja
22 Podešavanje veličine brojčanog polja
23 Dodavanje opisa polja
24 Brisanje polja
25 Podešavanje Primary Key-a (primarnog ključa)
26 Spremanje tablice s podacima
27 Otvaranje i zatvaranje tablice u pogledu na podatke
28 Unos podataka u tablicu
29 Prikaz zapisa podataka
30 Unos novog zapisa podataka
31 Selektiranje unosa
32 Selektiranje zapisa i stupaca (Column)
33 Zamrzavanje i odmrzavanje stupaca
34 Skrivanje i otkrivanje stupaca
35 Mijenjanje veličine stupaca
36 Preraspodjela stupaca
37 Uređivanje zapisa (Record)
38 Brisanje zapisa
39 Kopiranje unosa
40 Kopiranje cijelog zapisa
41 Sortiranje zapisa u pogledu na podatke
42 Pronalaženje podataka
43 Zamjena podataka
44 Oblikovanje tablice podataka
   

COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT ACCESS

13. Kreiranje nove prazne baze podataka

Search This Web Site

Adsense sponzor


Kreirati novu bazu podataka možete na slijedeće načine.

U prozoru MS Accessa

1. Klikom na tekstualnom izborniku FILE => NEW
2. Klikom na grafičkom izborniku na gumb NEW
3. Kombinacijom tipki na tipkovnici CTRL+N
4. Klikom na naredbu "Create a New File " na uvodnom prozoru Getting Started

Potom Vam se otvara novi dijalog uvodnog prozora pod nazivom New File na kojem trebate kliknuti na naredbu Blank Database

Nakon toga otvara Vam se dijalog prozor na kojem trebate izabrati Foldr (Mapu) u koju ćete snimiti novu bazu a u polju Field name trebate imenovati Vašu novu bazu podataka, pa kliknuti na gumb Create.

Sada Vam se otvorio prozor baze podataka u kojem možete dodavati objekte.

     

Adsense sponzor
Adsense sponzor