IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo - sadržaj tema
  Uvod u JavaScript
1 Načini ispisa
2 Kontrola prozora
2a Sintaxa
3 Kontrola događaja
3a Kontrola toka
4 Detekcija podataka
5 Efekti s podlogom
6 Efekti s tekstom
7 Efekti sa slikom
8 Razna rješenja
9 Rad s formama
10 Razni primjeri
11 Ključne riječi
12 Događaji
   
 
AutoCAD tutoriali

-

-
 

Adsense sponzorJS - JAVA SCRIPT za početnike i neznalice - JAVA SCRIPT for dummies

JS - DETEKCIJA PODATAKA

Search This Web Site

Adsense sponzor


PODACI O NAVIGATORU ( BROWSERU)

Ako zaželimo da o posjetitelju naše web stranice doznamo neki podatak, možemo iskoristiti informacije o objektu navigator na slijedeći način:

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<H1>Podaci o browseru</H1>
<HR>
<P><B>Navigator</B> objekt sadrži slijedeće informacije o browseru koji koristite.</P>
<UL>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    document.write("<LI><B>Code Name:</B> " +
navigator.appCodeName);
    document.write("<LI><B>App Name:</B> " +
navigator.appName);
    document.write("<LI><B>App Version:</B> " +
navigator.appVersion);
    document.write("<LI><B>User Agent:</B> " +
navigator.userAgent);
    document.write("<LI><B>Language:</B> " +
navigator.language);
    document.write("<LI><B>Platform:</B> " +
navigator.platform);
</SCRIPT>
</UL>
</BODY>
</HTML>

U prilogu js-vje4a.html   možete vidjeti kako to izgleda u praksi...


PODACI O DOKUMENTU

Želimo li korisnika obavijestiti o nekoj informaciji document objekta, onda su nam na raspolaganju slijedeći podaci:

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<H1>Podaci o dokumentu</H1>
<HR>
<P><B>Document</B> objekt sadrži slijedeće informacije:</P>
<UL>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    document.write("document.lastModified: " +
document.lastModified);
    document.write("document.hostName: " +
document.hostname);
    document.write("document.tagName: " +
document.tagName);
    document.write("document.location: " +
document.location);
    document.write("document.location.href: " +
document.location.href);
    document.write("document.location.protocol: " +
document.location.protocol);
    document.write("document.location.host: " +
document.location.host);
    document.write("document.location.hostName: " +
document.location.hostName);
    document.write("document.location.port: " +
document.location.port);
    document.write("document.location.pathname: " +
document.location.pathname);
    document.write("document.location.search: " +
document.location.search);
    document.write("document.location.hash: " +
document.location.hash);
</SCRIPT>
</UL>
</BODY>
</HTML>

U prilogu js-vje4b.html možete vidjeti kako izgledaju te informacije...


PODACI O EKRANU (SCREENU MONITORA)

O objektu screen možete dobiti informacije o širini (width), visini (height), broju boja (colorDepth) i broju pixela (pixelDepth):

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<FORM name="mojaForma">
    Širina ekrana: <INPUT type="text" size="20" name="poljeSirina" value="nedefinirano"><BR>
    Visina ekrana: <INPUT type="text" size="20" name="poljeVisina" value="nedefinirano"><BR>
    ColorDepth....: <INPUT type="text" size="20" name="poljeBoja" value="nedefinirano"><BR>
    PixelDepth.....: <INPUT type="text" size="20" name="poljePixela" value="nedefinirano"><BR>
</FORM>
<SCRIPT>
    <!--
    function prikazi(){
/*upis podataka u polja forme*/
        if (!document.all&&!document.layers)
            return
        document.mojaForma.poljeSirina.value =
screen.width
        document.mojaForma.poljeVisina.value =
screen.height
        document.mojaForma.poljeBoja.value =
screen.colorDepth
        document.mojaForma.poljePixela.value =
screen.pixelDepth
    }
    prikazi()
  /*poziv funkcije*/
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

U gornjem primjeru smo podatke o screen objektu upisali u polja forme. No, na isti način možemo provjeriti korisnikovu rezoluciju ekrana i obavijesititi ga o preporučenoj rezolociji ukoliko se ova razlikuje od postavljene.

U prilogu js-vje4c.html možete provjeriti parametre svog ekrana...


PRIMJER GENERIRANJA LINKOVA SA STRANICE

Donji primjer otvara dokument js-tema0.html u novom prozoru te pronalazi sve linkove unutar njega i ispisuje ih u novi prozor! Stranica js-tema0.html se nalazi u istom folderu.
Nakon toga automatski zatvara dokument iz kojeg je linkove "izvukao":

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT>
    <!--
    function
izvuciLinkove() {
         /*otvaranje js-tema0.htm u novom prozoru*/
        newWindow=window.open("
js-tema0.html")
         /*otvaranje praznog prozora*/
        msgWindow=window.open("","","status=yes,scrollbars=yes,width=400,height=500")
       
  /*upis podataka u prazan prozor*/
        msgWindow.document.write("POPIS LINKOVA:<HR>")
        /*upis podataka o linkovima iz js-tema0.html u prazan prozor*/
        for (var
i = 0; i < newWindow.document.links.length; i++) {
            var
tekuciLINK = newWindow.document.links[i];
            msgWindow.document.write
(i + 1 + ". <A HREF=" + tekuciLINK + ">" + tekuciLINK + "</A><BR>")
        }
        newWindow.close() 
/*zatvaranje prozora js-tema0.html*/
    }
    -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
    <INPUT TYPE="button" VALUE="Ispiši linkove"
onClick="izvuciLinkove()">
</FORM>
</BODY>
</HTML>


U prilogu js-vje4d.html imate kod gornjeg primjera...

 

Adsense sponzor


 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr