IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
   
  Kazalo - sadržaj tema
  Uvod u JavaScript
1 Načini ispisa
2 Kontrola prozora
2a Sintaxa
3 Kontrola događaja
3a Kontrola toka
4 Detekcija podataka
5 Efekti s podlogom
6 Efekti s tekstom
7 Efekti sa slikom
8 Razna rješenja
9 Rad s formama
10 Razni primjeri
11 Ključne riječi
12 Događaji
   
AutoCAD tutoriali

-

-
 

Adsense sponzorJS - JAVA SCRIPT za početnike i neznalice - JAVA SCRIPT for dummies

JS - KONTROLA TOKA I ISKAZA

Search This Web Site

Adsense sponzor


UKRATKO O KONTROLI TOKA I ISKAZIMA

IF...ELSE struktura:

if (izraz1){
...iskazi...
}
else if (izraz2) {
...iskazi...
}
else {
...iskazi...
}

Primjer s IF... strukturom:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> /* oznaka početka Java Scripta */
<!-- /* sve unutar ovog taga je nedostupno browserima koji ne podržavaju Java Script */
var datum = new Date(); /* varijabli datum pridružuje tekući datum */
var sati = datum.getHours(); /* u varijablu sati prihvaća tekući sat */
if (sati > 5 && sati < 13){ /* logička provjera */
document.write('<BODY BGCOLOR="blue">Dobro jutro!') /* BODY i ispis poruke */
}
if (sati > 12 && sati < 19){ /* ako je sati veće od 12 i manje od 19 */
document.write('<BODY BGCOLOR="green">Dobar dan!')
}
if (sati > 18 || sati < 6){ /* ako je sati veće od 18 ili manje od 6 */
document.write('<BODY BGCOLOR="silver">Dobra većer!')
}
-->
</SCRIPT> /* oznaka kraja Java Scripta */

Gornji primjer, zavisno od doba dana, postavlja odgovarajuću podlogu i ispisuje poruku u HTML dokumentu.
Kao što već uočavate, unutar zagrada naredbe document.write(...) možete postaviti bilo koji HTML tag, tekst ili sve to kombinirati s vrijednostima svojih varijabli ili već postojećih funkcija u JavaScriptu...

FOR... petlja:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
for (var i = 1; i <= 10; i++){ /* i=1; vrti petlju sve dok je i<=10; i=i+1 */
document.write('Vrijednost i = ' + i); /* u HTML ispisuje: Vrijednost i = ... */
}
-->
</SCRIPT>

Gornji primjer će u HTML dokumentu, na poziciji gdje je postavljen, ispisati:
Vrijednost i = 1 Vrijednost i = 2 ... Vrijednost i = 10

FOR...IN petlja:

for (varijabla in objekt) {
... iskazi...
}

WHILE... petlja:

while (izraz){
...iskazi...;
}

DO...WHILE... petlja:

do {
...iskazi...;
} while (izraz);

WITH... iskaz:

with (objekt) {
...iskazi...
}

Na primjer, matematičkim funkcijama mora prethoditi objekt Math.
Slijedeći primjer podrazumijeva Math ispred PI, COS() i SIN():

with (Math) {
a = PI / 2;
x = cos(a);
y = sin(a);
}

BREAK iskaz:

prekida tekuću while ili for strukturu i nastavlja iza nje.
Donji primjer prekida while petlju kada je i=3 i vraća vrijednost (i*x)

function func(x) {
var i = 0
while (i < 6) {
if (i == 3) {
break
}
else {
i++
}
}
return i*x
}

CONTINUE iskaz:

prekida izvršenje bloka u while ili for petlji i nastavlja izvršenje u narednom izrazu.
Ne prekida kompletnu petlju. U while petlji, skaće nazad na "uvjet". U for petlji, skaće na "update" izraz.
Donji primjer while petlje aktivira continue iskaz kada je vrijednost i=3, pa će n imati vrijednosti 1, 3, 7 i 12.

i = 0;
n = 0;
while (i < 5) {
i++
if (i == 3) {
continue
}
else {
n += i
}
}

FUNCTION i RETURN iskaz:

primjer funkcije koja izračunava kvadrat broja:

function kvadratBroja( x ) {
return x * x
}
---
x = kvadratBroja(5) /* poziv funkcije */
document.write("Kvadrat od 5 je " + x)
---

Kvadrat od 5 je 25

NEW iskaz:

definira novi objekt na bazi postojećeg.
Donji primjer varijabli datum pridružuje tekući datum:

var datum = new Date();

THIS iskaz:

referensa na tekući objekt.
Donji primjer definira da se klikom na objekt poziva funkcija slucajniBroj() a kao parametar prenosi se naziv tekuće forme (this.form):

ONCLICK="slucajniBroj(this.form)"

VAR iskaz:

definiranje varijabli (nije obavezno).

var broj1 = 0, tekst1="proba"

 

Adsense sponzor


 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr