HOME

1 MODELING toolbar
2 POLYSOLID
3 BOX
4 CONE
5 EXTRUDE
6 UNION
7 SUBTRACT
8 LOFT
   

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Kako nacrtati kvadar u Autocadu

5. MODELING - EXTRUDE

Search This Web Site

Adsense sponzorKako nacrtati kvadar u Autocadu

Autocad, modelnig - Extrude

EXTRUDE naredba na alatnoj traci MODELING služi za izdizanje nekog objekta ( koji je prethodno obrađen ) naredbom REGION.
Naredbu možete pokrenuti i u Command Line Promptu => EXTRUDE
Obratite pažnju na podnaredbe  za naredbu EXTRUDE.

Extrude možete primjeniti na:

 • Lines
 • Arcs
 • Elliptical arcs
 • 2D polylines
 • 2D splines
 • Circles
 • Ellipses
 • Planar 3D faces
 • 2D solids
 • Traces
 • Regions
 • Planar surfaces
 • Planar faces on solids

Slijedeći objekti mogu biti upotrijebljeni kao PATH ( Putanja ) kojom će se extrudirati određeni objekt.

 • Lines
 • Circles
 • Arcs
 • Ellipses
 • Elliptical arcs
 • 2D polylines
 • 3D polylines
 • 2D splines
 • 3D splines
 • Edges of solids
 • Edges of surfaces
 • Helixes

U podnaredbama nakon svakog pritiska Enter tipke imate određene mogućnosti za dodatne elemente Extrudiranja ( izdizanja linije ili objekta )

Extrude nekog objekta se vrši na slijedeći način:

- nacrtajte objekt ( mora biti zatvoreno područje osim ako ne extrudirate liniju)
- aktivirajte naredbu ISOLINES ( broj linija ) + Enter
- kliknite na gumb Extrude
- Selektirajte objekt + Enter
- obratite pažnju na podnaredbe  izaberite jednu od njih ili jednostavno upišite visinu objekta.

Command: _extrude
Current wire frame density: ISOLINES=50
Select objects to extrude: 1 found
Select objects to extrude:
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <64.1171>:

Kod rada sa podnaredbama glavne naredbe trebate uočiti da izborom jedne od njih možda imate još dodatnih podnaredbi za eventualni završetak i kompletiranje naredbe.
Tako uočite za gore navedeni primjer da je :

- Direction => Smjer extrudiranja
- Path => Putanja po kojoj će se extrudirati objekt
- Taper Angle => kut pod kojim će se extrudirati objekt tj. suziti pri kraju navedene visine. ( Ovdje uočite da extrudiranjem kružnice možete kao rezultat dobiti neki stožac ili krnji stožac. Dakle TaperAngle je kut sužavanja prilikom extrudiranja )

PRIMJER: Extrudiranje linije ( LINE ) pod kutom 90° i pod kosim kutom ( ako extrudirate liniju tada dobijete mrežu kao izgled od polazne točke )

Ovdje obratite pažnju da ne možete nacrtani pravokutnik od običnih linija extrudirati kao tijelo. Morate pravokutnik obraditi naredbom REGION ( da bi sve 4 linije spojili u jedno područje ).

PRIMJER: extrude pravokutnika ( Recetangle ) i kružnice ( Circle )

Visinu upišite ili odredite mišem.

PRIMJER: Extrude kružnice u krnji stožac i stožac i pravokutnika u piramidu i krnju piramidu

Command: _extrude
Current wire frame density: ISOLINES=50
Select objects to extrude: 1 found
Select objects to extrude:
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: T
Specify angle of taper for extrusion <35>: 10
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: 50

PRIMJER: Extrude kružnice u cijev pomoću podnaredbe Path

Savjetujem da liniju putanje konvertirate u POLILINIJU ( inače nećete moći jednim klikom miša selektirati cijelu putanju ). Zbog toga sam i pokazao kako iz više linija i luka možete odrediti putanju extrudiranja.

Command: _extrude [naredba]
Current wire frame density: ISOLINES=50 [broj linija - promijenjivo]
Select objects to extrude: 1 found [nakon selektiranja objekta mišem]
Select objects to extrude:[Ako želite još selektirati druge objekte imate opciju i za to] + Enter
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <-12.1287>: P [opcija PATH]
Select extrusion path or [Taper angle]: [Klik na liniju putanje.]

extrude 2D linija u 3D model - AutoCAD

Nakon primjene naredbe EXTRUDE rezultat je ovakav. Pomoću ove naredbe ja sam na crtežu kuće nacrtao OLUK ( rinu ) na kući. I naravno dodatnim naredbama SUBRTACT oduzeo objekt tako da dobijem šuplju cijev.


 

Adsense sponzor
PAŽNJA:

( Unable to extrude the selected object.)

Ako dobijete nemogućnost Extrudiranja objekta postoji mogućnost da Vam se putanja ( Path ) i objekt nalaze u istoj ravnini, zato dobro obratite pažnju na pogled ( koristite gumb 3D ORBIT ) za rotiranje objekta u prostoru !

Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009-2018 - IvanC - ic.ims.hr