HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - Autocad tangenta na kružnicu

9. STATUSNA ALATNA TRAKA  AUTOCAD-a

Search This Web Site

Adsense sponzorKao dio radnog prozora Autocad-a nalazi se i STATUSNA alatna traka  koja sadrži gumbe ( buttone ) za uključenje ili isključenje grufe funkcija prilikom crtanja. Kada je gumb utisnut tada je aktivna dotična grupa funkcija sa svojim postavkama. Na statusnoj traci nalaze se funkcijski gumbi za : SNAP, GRID, ORTHO, POLAR, OSNAP, OTRACK, DUCS, DYN, LWT, MODEL.

Ja obično startam sa slijedećim uključenim funkcijskim gumbima: ORTHO, OSNAP, OTRACK i MODEL.
U toku rada započetog crtanja linije slobodno možete aktivirati i deaktivirati neki od gumba na statusnoj traci bez bojazni da će te prekinuti započetu radnju crtanja linije.
Npr: (Autocad tangenta na kružnicu) kada započnete crtati neku liniju i kliknete na radnu površinu a potom želite tu liniju spojiti na tangentu na već nacrtane kružnice za koju nišan nije uključen, jednostavno kliknete na gumb OSNAP desnom tipkom miša, uključite opciju za nišan tangente klik na OK i nastavite ciljati na tangentu kružnice na crtežu.

Uočite da kada jednom započnete neko crtanje i kliknuli ste prvi klik za početak, bez problema možete se prebacivati na neki drugi prozor ili gumb neke funkcije na statusnoj traci ( Help Autocad-a, IE, OE, Photoshop i slično ) a potom vratiti u radni prozor Autocad-a i nastaviti započeto crtanje.

Statusna Traka - status bar u Autocadu

 

SNAP - Funkcijski gumb Snap uključuje/isključuje opciju kojom smo odredili koliki će biti korak pomoćne mreže ( GRIDA ) tj. kako će se kretati kursor po crtežu. Ovdje obratite pažnju, ako ne možete pokazivačem miša kliknuti točno na određeno mjesto na crtežu, već Vas Autocad stalno pozicionira na neko najbliže mjesto tada Vam je SNAP uključen a korak je velik. Jednostavno isključite SNAP klikom na gumb.
Na donjoj slici uočite da možete odrediti korak po želji po osi X i osi Y ( na slici je to 10 jedinica razmaka između susjednih točaka ), isti se uključuje/isključuje sa ( F9 ) .

GRID - Također uočite da se na istoj kartici može uključiti/isključiti Grid pomoćnu mrežu ( F7 )

GRID u Autocadu

ORTHO - Ortogonalno crtanje ili PRAVOKUTNO crtanje, to znači da kada uključite ovu funkciju linije koje ćete povlačiti mišem bit će pravokutne u odnosu na UCS i možete crtati samo pod kutem koji je postavljen a to je 90 stupnjeva.

POLAR - Polarno praćenje koordinata prilikom crtanja linija, ako je ova funkcija uključena tada je Ortho automatski isključen jer prilikom crtanja sa POLAR funkcijom možete mišem crtati linije pod kutem koji zadate a također možete postaviti i crtate li sa Apsolutnim ili Relativnim koordinatama prilikom crtanja linije. ( POLAR mod VIDEO Download ovdje )

Polar tracking u Autocadu

OSNAP - Nišanjenje ( ciljanje ) u određenu točku neke linije izvodi se sa uključenom funkcijom OSNAP koja u sebi sadrži neke osnovne pozicije na liniji, kružnici, liku i slično .

ENDPOINT, MIDPOINT i ostali nišani ( ciljanici ) za ostale točke vezivanja pojavljuju se samo kada smo uključili OSNAP mod  ( i uključili pojedine nišane ). Sve linije na crtežu, kružnice itd.. imaju vezne točke za NIŠANE ( ciljanike ) tako da razlikujete GRIP ( hvataljke ) od NIŠANA ( ciljanika ).

BTW: NIŠAN ( ciljanik ) radi poput magneta, kada se približite nekoj točki vezivanja i pojavi se NIŠAN, bez obzira jeste li precizno na dotičnoj točki ili ne, dovoljno je kliknuti i Autocad će vezati se uz prikazani nišan.
ZATO obratite pažnju ! kada u blizini imate više nišana ( zumirajte dovoljno crtež da vidite za koji nišan se vežete )

Nišani ( ciljanici ) OSNAP moda : F3

Endpoint - Krajnja točka linije
Midpoint - Središnja točka linije
Center - Centar kružnice
Node - Točka ( point )
Quadrant - Kvadrant kružnice
Intersection - Sjecište dvije linije
Extension - Produžetak linije

SNAP - OSNAP u Autocadu

OTRACK - F11 - Praćenje Object Snap Tracking ( OSNAP-a )

Sa F11 uključujemo grupu nišana ( ciljanika ) za  praćenje:

Intersetion
Perpendicular - Pravi kut na određenu liniju
Tangent - tangenta kružnice (tangenta na kružnicu)
Nearest - Najbliža točka
Apparent intersection - Najbliže sjecište
Parallel - Paralelna linija

Ako uključite OTRACK/POLAR mod tada imate aktivnu dodatnu pomoćnu crtkanu liniju koja Vam pomaže da liniju koju crtate uskladite sa nekom linijom ( točkom ) na već nacrtanom dijelu crteža. ( OTRACK mod VIDEO Download ovdje )

OTRACK u Autocadu

Kako funkcionira OTRACK mod ?

Uključenjem gumba funkcije za OTRACK mod aktivirate pomoćnu crtkanu liniju koja Vam pomaže u crtanju mišem i eventualnom smještanju-završavanju neke linije tj. njene završne točke. Tako npr: kada crtate više linija i jednu liniju želite završiti u razini već postojeće linije pozicionirate pokazivač miša na željenu liniju ( pojavit će Vam se crtkana linja koja će kreirati ptrivremeno ukrižane linije i njihovo sjecište ) a potom ga pomjerite na mjesto gdje želite završiti namjeravanu liniju. Pogledajte sliku ispod.

Dakle, započnemo crtanje mišem i u određenoj točki ( toč. 4 ) kada želimo završiti u okomitoj razini ( na crtežu toč. 1 ) pomjerimo pokazivač na Endpoint točke 1 a potom ga pomjerimo prema dolje ( tada se pojavljuju pomoćne crtkane linije ) prateći okomitu crtkanu liniju dok imamo oznaku sjecišta na njoj postavimo je u drugu okomitu liniju i kliknemo mišem.
Sada smo sigurni da nam toč. 5 završava po okomici u pravcu linije toč. 1 ( OTRACK mod VIDEO Download ovdje )

DUCS - Uključenje Dynamic UCS-a za ljepljenje UCS-a na ravninu ili plohu tijela, prilikom uključenog DUCS-a i klikom na ikonu Origin na toolbaru UCS pa potom na pozicioniranje pokazivača na bilo koju plohu tijela, automatski se ta ploha označava ( iscrtkano ) i kada kliknemo na nju UCS se priljepi na plohu i pozicionira.

DYN - Uključenje Dynamic Inputa za informacije prilikom crtanja .

LWT - Uključenje Lineweight, prikaza debljine linija. Kada je uključen ovaj gumb tada ćemo imati prikazane linije sa njihovim debljinama, ako ga isključimo sve su linije iste debljine.

UCS 2D

Adsense sponzorUCS 3D

 

Zadnja funkcija MODEL primjenjuje se kada plotamo ( planiramo ispisati crtež na papir ) i uključenjem/isključenjem ovog gumba prebacujemo se u Layout pogledu između Modela i Paper-a ( model/papir ).
Prilikom pogleda u LAYOUT MODEL-u možemo unutar okvira pomjerati crtež i zumirati ga, rotirati i slično.

Kada se prebacimo u LAYOUT PAPER pogled tada ne možemo ništa mijenjati osim atributa npr: sastavnice i slično.
U pogledu LAYOUT- PAPER možemo pomoću gumba WINDOW odrediti veličinu okvira u kojem će se prikazati crtež a isto tako nakon selektiranja pomoću hvataljki možemo mijenjati veličinu okvira.

SKRIVANJE / OTKRIVANJE naziva kartica MODEL, LAYOUT

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr